Počátky barokního malířství v Čechách

Určeno pro: Mgr.
Datum: Bude upřesněno
Organizátor: Lenka Stolárová

Místo: Bude upřesněno

První setkání se uskuteční na KDDD 13. 10. ve 13. 30, kde se prodiskutují další termíny a místa konání. Seminář bude blokový, tzn. výuka neprobíhá každý týden.

Kurz bude zaměřen na počátky barokního umění v Čechách a v Evropě. Zvláštní důraz bude kladen zejména na kulturně historický kontext a sociálně politický rámec počátků barokního umění. Hlavní cílem bude objasnění a zmapování problematiky vlivu rodinného zázemí, sociálních a klientských sítí pro umělecký vývoj a zrání umělců a způsobů financování vandrovních cest, které sehrály nezastupitelnou úlohu v utváření výtvarného názoru regionů, do nichž se umělci později vraceli. Opomenuta nebude ani produkce tehdejších uměleckých center, dílenská praxe a transfer ikonografických námětů i malířských technik. Posluchači se v prvním semestru seznámí s danou problematikou, stěžejní literaturou a prameny. Součástí semináře budou návštěvy galerií, kostelů a dalších význačných míst, které přispějí k bližšímu poznání tohoto tématu. Od studentů se předpokládá samostatnější přístup tzn. příprava referátů, jež by měly kromě jiného obsahovat jednodušší ikonografické analýzy, jakož i zasazení děl do dobových kulturně historických souvislostí. Ideálně by měli posluchači pracovat nejen se sekundární literaturou, ale i s relevantními prameny. Anglický jazyk nebo německý jazyk na úrovni B bude velkou výhodou, neboť se očekává spolupráce se zahraniční univerzitou.