Symposium: Dějiny a divadlo aneb Dramatizace dějin

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat k účasti na VI. mezioborovém sympoziu

Dějiny a divadlo aneb Dramatizace dějin.

Akci pořádají ve dnech 24. – 26. dubna 2018 Literární archiv Památníku národního písemnictví, Katedra dějin a didaktiky dějepisu a Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Katedra výchovné dramatiky DAMU. Sympozium se uskuteční ku poctě položení základního kamene k Národnímu divadlu 16. května 1868 a oslavě této události na jaře 1918. Bude se konat v Památníku národního písemnictví a na Pedagogické fakultě UK.

Příspěvky zařazené na pořad jednání ve dnech 25. a 26. dubna by měly reflektovat roli divadla ve společnosti, jeho podíl na růstu její vzdělanosti a zároveň úlohu při formování národní identity i lokálních společenství a další změny, spojené s vývojem moderní společnosti včetně možností a mezí kulturního transferu. Uvítáme příspěvky jak ryze historického rázu, tak čerpající z dějin divadla, dějin hudby a obecně všech kulturně historických studií. Zvláště vítány budou studie kombinující tento výzkum se zřetelem k dějinám vzdělávání a k působení učitelů zvláště.

Druhé velké téma sympozia bude akcentovat využívání divadla k edukačním účelům, se speciálním důrazem na využití dramatických a divadelních prvků ve výuce dějepisu. Příspěvky by se měly vztahovat ke strategiím a možnostem uplatnění divadelních postupů ve výuce obecně a možnostem a limitům práce s divadelností v případě historických obsahů a námětů. Doufáme, že velká část příspěvků bude zaměřena i na příklady dobré praxe.

Dne 24. dubna se bude navíc pro zájemce konat prakticky zaměřený workshop na téma spojení divadelních postupů a prezentace historických témat. Účastníkům bude nabídnuta přímá zkušenost s edukačním procesem využívajícím jednoduché divadelní postupy.

V případě zájmu o vystoupení, zašlete, prosím, název svého příspěvku se stručnou anotací do 5. března 2018 na e-mailovou adresu klara.hnilicova@pedf.cuni.cz. O přijetí příspěvku budete vyrozuměni do poloviny března 2018.

Předem Vám děkujeme za odpověď a těšíme se na shledání.

Za organizátory

prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc., PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D., doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.

(Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze)

doc. MgA. Jana Palkovská

(Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze)

PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

(Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze)

doc. Mgr. Radek Marušák

(Katedra výchovné dramatiky DAMU)