Doktorandi

Probíhající studium

Mgr. Jakub Altman (prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.)  Valdštejnské zámky v proměnách 20. století

Mgr. Jitka Bílková (doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.): Rozkvět jičínského školství v druhé polovině 19.stol.

Mgr. Jakub Bronec (PhDr. Petr Koura Ph.D./Ass-prof. Denis Scuto, Université du Luxembourg): Cultural and educational activities of the Jewish minority in Czechoslovakia and Francophone regions of Luxembourg, and Alsace-Lorraine in (1960-1989): Comparative study

Mgr. Pavlína Císařová (doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.):Československo a Francie v emigraci 1945 – 1968

Mgr. Václav Čada (prof. PhDr. K. Charvátová, CSc., konzultant prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Československo a občanská válka ve Španělsku

Mgr. Vojtěch Čurda (doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.): Podíl Ladislava Štolla na formování československé kultury

Mgr. Jakub Dvořák (doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.): Město a podnik. Fenomén Vítkovice v letech 1876-1938

Mgr. Marek Fapšo  (prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Slepý Belisar mezi Vídní a Prahou. Příspěvek k výuce zrakově postižených v rakouské monarchii na počátku 19. století

Mgr. Jakub Formánek (doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.): Deus providebit – životní pouť Karla Boromejského kardinála Kašpara (1870-1941).

Mgr. Jitka Friedlová (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.): Hmotné zajištění urozených žen ve středověku v českých zemích

Mgr. Michal Hlavatý (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.): Komparace obrazu ženy v kurtoazních románech českého a francouzského kulturního prostředí 14. a 15. století

Mgr. Eva Hocká (doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc., konzultant doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Pražští Židé ve stínu protektorátní legislativy

Mgr. Jana Chadimová (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Mimořádné lidové soudy na Poličsku

Mgr. Helena Chalupová (prof. PhDr. Vít Vlnas): České země a oblast dnešního Rumunska na přelomu 16. a 17. století

Mgr. Barbora Jiřincová (roz. Hanušová, prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.): Ženy v rekatolizaci českých zemí

Mgr. Josef Kales (doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.): Předindustriální osídlení Brdské vrchoviny

Mgr. Jan Kopal (doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.): Ústava 1920 – role, význam, uplatnění a praxe

Jaroslav Krátký (prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.):Zaitsek von Egbell – rakouská důstojnická rodina ve dvou generacích

Mgr. Ewa Malachowitz (prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.): Vliv pražské sochařské manýry na vratislavské umělecké prostředí v první polovině XVIII. století

Mgr. Dagmar Martinková (doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.): Návraty volyňských Čechů a jejich asimilace, se zvláštním zřetelem k Vyškovsku

Mgr. Štěpán Molt (prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Vývoj legionářského hnutí v letech 1918-1939

Mgr. Václav Nájemník (doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.): Druhý život Zdeňka Nejedlého

PhDr. Tamara Nováková (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Osidlování okresu Trutnov od roku 1945

Mgr. Petra Rajterová (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.): Propaganda moci a ideologické koncepce posledních Přemyslovců

Mgr. Bohuslav Rejzl (doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.): Válečné uprchlictví a nucené vysídlení v českých zemích v letech 1914-1920

Mgr. Jakub Synecký (prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.): Pojem krásný sloh a jeho užívání v české uměnovědné literatuře

Mgr. Eva Ševčíková (prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Soudní perzekuce politického charakteru na Ostravsku v letech 1948-1956

Mgr. Miroslav Urbánek (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Vývoj sokolského hnutí v ČSR po únoru 1948 a pronásledování členů tělovýchovné organizace Sokol

Mgr. David Wagner (prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.): Starokatolická církev a ostatní menší církve a jejich interakce se státem v období 1948-1989

Úspěšně uzavřené studium

Mgr. Jiří Bašta (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Lidové milice 1948-1969

Mgr. Pavla Bechnerová, roz. Štěpánková (doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Společnost pro obnovu Lidic ve vztahu k ústředním i místním úřadům státní správy a ve vztahu k ideologii komunistické strany v období 1945/6-1960

Mgr. Kateřina Bláhová (prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.): Česká historiografie přelomu století v dialogu s Evropou (1890-1914)

Mgr. Ondřej Blažek (doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.): Proměny diskurzů českého katolického exilu v Itálii 1962-1969

PhDr. Eduard Burget (prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Spisovatel a dramatik František Zavřel (1884-1947) v ideových a kulturních souvislostech první poloviny 20. století

Mgr. Markéta Devátá (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Kulturně-vědní politika KSČ a ideologizace společenských oborů v letech 1945-1960

PhDr. Milan Ducháček (doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.): Václav Chaloupecký. Československý historik a archivář (1882-1951)

Mgr. Václav Fronk (doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Sebereflexe české společnosti. Přelom 19. a 20. století v perspektivě humoristických časopisů

PhDr. Tomáš Habermann (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc., konzultant prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Československo-sionismus-antisemitismus-Izrael

Mgr. Jiří Havlík (doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.): Jan Bedřich z Valdštejna a jeho spory o daně na turecké války (1682-1694)

PhDr. Hana Havlůjová (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Na okraji zájmu? České moderní ženy a Orient v první polovině 20. století

PhDr. Jiří Hnilica (prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc., prof. Antoine Mares z Université Paris I, Pantheon – Sorbonne): La France dans la formation des élites Tchécoslovaques (1900-1950)

Mgr. Libor Hruška (doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Pivovarnictví 1869-1914. Žízeň, nebo vlastenectví?

PhDr. Milena Josefičová (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Německá vysoká škola technická v Praze 1938-1945

Mgr. Václava Kofránková (prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.): Proměny otakarského mýtu v galerii národních dějin

PhDr. Stanislav Kokoška (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Prag im Mai 1945, Die Geschichte eines Aufstandes

Mgr. František Kolouch (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Internace biskupů Josefa Hloucha a Karla Skoupého v době komunismu

PhDr. Olga Kotková (prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.): Sběratelství německých a rakouských deskových obrazů 14.-16. století v Národní galerii v Praze

Mgr. Pavlína Kourová (roz. Formánková, doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.) : Propagandistické kampaně v Československu v letech 1948-1953

Mgr. Olga Kovaříková (roz. Kuthanová, doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Cenzura a její vliv na divadelní život v Protektorátu Čechy a Morava

PhDr. Dita Křišťanová (prof. doc. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.): Historický mýtus v díle Julia Zeyera

Mgr. Robert Novotný (prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.): Sociální, institucionální a konfesionální aspekty vývoje české šlechty v pozdním středověku

Mgr. Doubravka Olšáková (doc. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., prof. Xavier Galmiche z Université Paris IV, Sorbonne – Institut d´Études Slave): Formování národní identity v multinacionálním prostředí: pařížští imigranti v letech 1848-1900

Mgr. Tomáš Pavlíček (doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Z literárního života Druhé republiky (1938-1939)

Mgr. Petr Svoboda (doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.): Provokace StB prováděné proti ilegálním skupinám třetího odboje v rámci „akce SKAUT“. Provokace jako systém operativní práce StB na příkladu skupiny „Za svobodu“ v letech 1948-1951.

PhDr. Jan Tilsch (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Proces s ilegální protistátní skupinou KDS (od počátku do konce 50-tých let)

PhDr. Vratislav Vaníček (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.): Velké dějiny zemí Koruny české III

Mgr. Filip Velímský (doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc.): Raně středověké osídlení Kutnohorska s přihlédnutím k sídelnímu vývoji centrálního hradiště v Malíně a vývoji vesnického osídlení v Bylanech u Kutné Hory

Mgr. David Venclík (prof. doc. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.): Proměny vnímání hradu Karlštejna Čechy a Němci v Čechách v 19. a na počátku 20. století

PhDr. Jakub Zouhar (doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.): : Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435-1790)

Studium přerušeno

Mgr. Věra Burdová (doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.): Křižovníci s červenou hvězdou na Hradišti sv. Hypolita u Znojma

Mgr. Petr Dvořáček (doc. PhDr. A. Míšková, Ph.D.): Od kurzů špiclování k Vysoké škole SNB Resortní vzdělávání na ministerstvu vnitra 1948-1989

Mgr. Eduard Hulicius, MA (prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph. D.): Československo, Čechoslováci a Belgie 1918-1940

PhDr. Soňa Hupková (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Výuka o holocaustu v pedagogické praxi

Mgr. Aleš Komenda (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Historie letiště Ruzyně – od vzniku do roku 1945

Mgr. Gabriela Křesťanová (prof. PhDr. Pokorný, CSc., PhDr. Jiří Hnilica, Ph. D): Sociální péče o mládež a vznik polepšoven v Čechách

Mgr. Kateřina Sládková (roz. Telnarová, prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.): Osudy Kunhuty Přemyslovny v kontextu postavení urozené ženy v 2. polovině 13. století a na počátku 14. století

Mgr. Jan Šindelář (doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Kult osobnosti v československé společnosti 1948-1956 (Vrcholní představitelé Sovětského svazu a ČSR v umění, kultuře a propagandě v poúnorovém Československu)

Mgr. Jiří Tejkal (doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Dělnická tělovýchovná jednota

Mgr. Teresa Urbářová (roz. Babková, doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Studie k poválečným dějinám česko-německého soužití na území jihlavského jazykového ostrova

Mgr. Anna Vaněčková (doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc., konzultant doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Římskokatolická církev ve velkoměstě

Mgr. Vojtěch Vykouk (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Štefania Lorándová – život ve víru 20. století

 

 

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page