Beginnings of Baroque Painting in Bohemia in European Contexts=ZRUŠENO!!!

Určeno pro: Bc.

Kód SIS: OB230523A
Popis SIS: Výběrový seminář I - A


Datum: zrušeno
Organizátor: L. Stolárová

Místo: bude upřesněno

Kurz, jenž bude vyučován anglicky, bude zaměřen na počátky barokního umění v Čechách a v Evropě. Zvláštní důraz bude kladen zejména na kulturně historický kontext a sociálně politický rámec počátků barokního umění na základě vydaných i nevydaných pramenů a sekundární literatury (zakončeno odbornou zahraniční exkurzí v letním semestru, ve spolupráci s Univerzitou v Kostnici.

Kurz bude zaměřen na počátky barokního umění v Čechách a v Evropě. Zvláštní důraz bude kladen zejména na kulturně historický kontext a sociálně politický rámec počátků barokního umění. Hlavní cílem bude objasnění a zmapování problematiky vlivu rodinného zázemí, sociálních a klientských sítí pro umělecký vývoj a zrání umělců a způsobů financování vandrovních cest, které sehrály nezastupitelnou úlohu v utváření výtvarného názoru regionů, do nichž se umělci později vraceli. Opomenuta nebude ani produkce tehdejších uměleckých center, dílenská praxe a transfer ikonografických námětů i malířských technik. Posluchači se v prvním semestru seznámí s danou problematikou, stěžejní literaturou a prameny. Součástí semináře budou návštěvy galerií, kostelů a dalších význačných míst, které přispějí k bližšímu poznání tohoto tématu. Od studentů se předpokládá samostatnější přístup tzn. příprava referátů, jež by měly kromě jiného obsahovat jednodušší ikonografické analýzy, jakož i zasazení děl do dobových kulturně historických souvislostí. Ideálně by měli posluchači pracovat nejen se sekundární literaturou, ale i s relevantními prameny. Anglický jazyk nebo německý jazyk na úrovni B bude velkou výhodou, neboť se očekává spolupráce se zahraniční univerzitou – Universität Konstanz. V letním semestru bude kurz zakončen exkurzí do Kostnice a okolí, kde bude mimo jiné navázána spolupráce se seminářem dějin umění Universität Konstanz, a to na přípravě výstavy „Tobias Pock a jeho doba“.