Starší české dějiny v historickém filmu a televizi

Určeno pro: Bc.

Kód SIS: OB230523C
Popis SIS: Výběrový seminář I - C


Datum: Pondělí 18:05
Organizátor: H. Chalupová, V. Vlnas

Místo: upřesníme

Obsahem předmětu je zobrazení historických dějů doby českého středověku a raného novověku ve filmu a televizních inscenacích. Kurz studentům přiblíží spíše méně známé historické filmy s cílem představit práci umělců s historií ve filmovém médiu a základní interpretační postupy při práci s tímto pramenem. V neposlední řadě mezi cíle kurzu patří i rozšíření obeznámenosti studentů-budoucích pedagogů s variabilitou témat českého historického filmu, ukázat jejich potenciál, poskytnout inspiraci k využití vybraných filmových a televizních obrazů ve výuce. Úvodní hodiny seznámí studenty s metodologií recepce filmového média, rozdíly mezi ním a televizním filmem. Dále se budeme věnovat interpretaci filmu jakožto historického pramene, zejména ve smyslu ztvárnění historických dějů i pod vlivem doby vzniku toho kterého díla, zde zejména problém historických aktualizací starších dějin, paralely s moderní dobou, vliv literární předlohy. V dalších hodinách bude probíhat projekce vybraných filmů (např. Spanilá jízda, Cech panen kutnohorských, Bláznova kronika, Ztracenci aj.), jíž bude předcházet předmluva coby úvod, v krátkosti seznamující studenty s problematikou, již konkrétní dílo zachycuje.

Témata: Konkrétní historická událost, osobnost, každodennost, přesahy do moderních dějin v rámci kontextu vzniku filmu.

Požadavky k atestaci

Docházka – maximálně 3 absence za semestr; přednesený referát; seminární práce (min 5 NS) na téma reflexe starších českých dějin v historickém filmu obecně, nebo o vybraném konkrétním filmu, případně návrh využití vybraného filmu ve školní výuce.

 

Doporučená literatura

John ABERTH, A Knight at the Movies. Medieval History on Film, New York – London 2003.

Milena BARTLOVÁ (ed.), Pop history. O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her, Praha 2003.

Věra BROŽOVÁ, Zikmund Winter, velkofilm a historický film, Iluminace 3, 1991, č. 1, s. 91–116.

Richard BURT, Medieval and Early Modern Film and Media, New York 2010.

Ivana ČORNEJOVÁ, Zapalte kacířské bludy. Mýtus na téma „temno“, Dějiny a současnost 30, 2008, č. 11, s. 14–17.

Blahoslav DOKOUPIL, Čas člověka, čas dějin. Poznámky k vývoji české historické prózy 1966–1986, Praha 1988.

Blahoslav DOKOUPIL, Český historický román 1945–1965, Praha 1987.

Mária FERENČUHOVÁ, Historici a film, filmári a história. Hranice a prieniky dvoch disciplín, Iluminace 16, 2004, č. 1, s. 5–19.

Štěpán HULÍK, Kinematografie zapomnění. Počátky normalizace ve filmovém studiu Barrandov 1968–1973, Praha 2012

Jan JAROŠ, K zobrazení historie ve filmu, Film a doba 33, 1987, č. 6, s. 333–338.

Ivan KLIMEŠ, Cech panen kutnohorských z hlediska nacionálního, in: Luboš Ptáček (ed.), Nacionalismus a film – Morava ve filmu, Olomouc 2002, s. 79–88.

Ivan KLIMEŠ – Jiří RAK, Film a historie I. Fikce a realita, Film a doba 34, 1988, č. 3, s. 140–145

Ivan KLIMEŠ – Jiří RAK, Film a historie II. Žánry historického filmu, Film a doba 34, 1988, č. 6, s. 330–335

Ivan KLIMEŠ – Jiří RAK, Film a historie III. Tradice a stereotypy v historickém filmu, Film a doba 34, 1988, č. 9, s. 516–521

Ivan KLIMEŠ – Jiří RAK, Film a historie IV., Film a doba 34, 1988, č. 10, s. 637–642

Ivan KLIMEŠ, Wintrovské filmy Otakara Vávry v kinematografických kontextech, in: Věra Brožová (ed.), Zikmund Winter mezi historií a uměním. Materiály z mezioborové vědecké konference, Rakovník (bez vročení), s. 211–217.

Marie KOLDINSKÁ, Konec třicetileté války optikou českého hraného filmu, in: Jiří Hrbek – Petr Polehla – Jan Zdichynec (edd.), Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru. Sborník z konference k 360. výročí uzavření vestfálského míru. Ústí nad Orlicí 2008, s. 279–289.

Petr KOPAL (ed.), Film a dějiny, Praha 2005.

Petr KOPAL, „Páter Koniáš, ten palič českých knih.“ Film Temno a historická paměť, in: Kateřina Bobková‑Valentová – Miloš Sládek – Martin Svatoš (edd.), Krátké věčného spasení upamatování. K životu a době jezuity Antonína Koniáše, Praha 2013, s. 134–150.

James MONACO, Jak číst film. Svět filmů, médií a multimédií. Umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie, Praha 2004.

Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ, Druhý život Bible kralické v českém historickém filmu, Historie – Otázky – Problémy 5, 2013, č. 2 (= Česká bible. Kulturní, ideový a politický fenomén v proměnách staletí), s. 287–297.

Otakar VÁVRA, Podivný život režiséra. Obrazy vzpomínek, Praha 1996.