Výchovně vzdělávací potenciál paměťových a památkových institucí

Určeno pro: Mgr.

Kód SIS: ON230511C
Popis SIS: Specializační seminář I - C


Datum: Středa 12:35 – 14:05
Organizátor: Hana Havlůjová

Místo: R 010B

Studenti budou teoreticky reflektovat možnosti využití paměťových a památkových institucí ve výuce. Zapojí se také prakticky do přípravy didaktických materiálů pro potřeby spolupracujících institucí.

V zimním semestru je seminář zaměřen na teoretickou reflexi otázek spojených se vzděláváním v paměťových a památkových institucích. Na konkrétních příkladech z ČR i ze zahraničí je ilustrován vzdělávací potenciál muzeí, galerií a památkových objektů. Diskutovány jsou rovněž možnosti a meze spolupráce škol s těmito institucemi i zkušenosti z oblasti muzejní a galerijní pedagogiky a výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Pozornost je věnována také pedagogickým východiskům a praktickým zásadám tvorby didaktických materiálů. Teoretické poznatky studenti konfrontují s vlastními zkušenostmi, jež jim nabídnou exkurze a interaktivní dílny.

V úvodu letního semestru je teoreticky zvažována role nových médií v soudobém vzdělávání v paměťových a památkových institucích. Z exkurzí a dohody s participujícími institucemi, vyplývá i přesné zadání skupinových seminárních prací.

Cílem skupinové seminární práce, kterou studenti zpracují na základě teoretické přípravy ze zimního semestru, je vytvořit návrh edukačního projektu, jenž bude vycházet z požadavků rámcových vzdělávacích programů, reagovat na potřeby dnešních žáků a odpovídat organizačním možnostem partnerské instituce. Studenti budou proto na tvorbě projektu spolupracovat nejen mezi sebou, ale také s kurátory, lektory a dalšími odborníky z muzeí, galerií a památkových objektů. Seminář bude zakončen formou veřejné obhajoby seminární práce.

Upozornění: Nedílnou součást semináře tvoří exkurze, jejichž organizace předpokládá finanční spoluúčast studentů (doprava, vstupné).