ZS 2019/20: Interpretace historických pramenů (dlouhé 19. století) I

Určeno pro: Bc.
Vedoucí: M. Pokorná

Kód SIS: OPBD2D120B
Popis SIS: Výběrový seminář II C


Začíná v letním semestru, bude pokračovat v zimním semestru 2019/2020.

Seminář bude mít dva základní cíle:

a) prohloubit historické znalosti studentů na základě důkladné analýzy konkrétních textů různého charakteru a provenience (úřední dokumenty, publicistické texty, egodokumenty (korespondence, paměti), ale i krásná literatura);

b) upozornit na možnosti didaktického využití těchto textů v pedagogické praxi.


 

Seminář, jak vyplývá z výše uvedeného abstraktu, bude soustředěn na analýzu jednotlivých textů a jejich významu a ohlasu v české společnosti. Předpokladem aktivní účasti bude tedy důkladné prostudování jednotlivých dokumentů a kontextu doby. Jednotlivé dokumenty dostanou studenti k dispozici na začátku semestru.


Prameny: budou studentům na začátku semestru dodány

Základní edice pramenů, mj.

ČERNÝ, Jan Matouš. Sborník aktů politických u věcech státu a národa českého od roku 1848, část I, II, Praha 1893

KOSÍK, Karel (ed.). Čeští radikální demokraté. Výbor politických statí, Praha 1953

KOVTUN, Jiří. Slovo má poslanec Masaryk/parlamentní řeči přeložil, původní text a předmluvu napsal J. Kovtun, Praha 1991

KUTNAR, František (a kol.). Naše národní minulost v dokumentech, II. díl, Praha 1962

NĚMCOVÁ, Božena. Korespondence I–IV. Praha 2003–2007

NOVOTNÝ, Miloslav (ed.). Letáky z roku 1848, Praha 1948

ROUBÍK, František. Petice venkovského lidu k Národnímu výboru, Praha 1954

TOBOLKA, Zdeněk Václav. Karla Havlíčka Borovského Politické spisy, díl I-III. Pražské noviny, Praha 1900-1903

Základní literatura (bude průběžně doplňována ve vztahu k jednotlivým dokumentům a jejich protagonistům):

HLAVAČKA, Milan - BARON, Roman – CIBULKA, Pavel - POKORNÁ, Magdaléna  - ŘEPA, Milan - ŠÍSTEK, František - TINKOVÁ, Daniela - VLČEK, Radomír - VYSKOČIL, Aleš. České země v 19. století: proměny společnosti v moderní době I-II, Praha 2014.

HROCH, Miroslav. Na prahu národní existence. Touha a skutečnost, Praha 1999.

KOŘALKA, Jiří. František Palacký, Praha 1999.

PETRÁŇ, Josef. Kalendář, aneb, Čtení o velkém korunovačním plese v pražském Nosticově divadle 12. září 1791 v časech Francouzské revoluce, Praha (druhé vydání) 2004.

RAK, Jiří. Bývali Čechové. České historické mýty a stereotypy, Praha 1994.

SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie. Komunikační strategie v dopisech Boženy Němcové, Praha 2005.

SAK, Robert. Rieger: Příběh Čecha devatenáctého věku, Semily 1993.

ŠTAIF, Jiří. Obezřetná elita: česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851, Praha 2005.

URBAN, Otto. Česká společnost 1848-1918, Praha 1982.

Velké dějiny zemí Koruny české (příslušné pasáže).


Atestace

Požadavkem pro atestaci je nejen účast (80%), ale aktivní zapojení do výuky – v průběhu semestru diskuse, na závěr pak analýza jednoho z dokumentů (vybrán dle zájmu studenta po konzultaci s vyučující a s ohledem na možné využití v pedagogické praxi) v rozsahu cca 3-5 stran.

PŘEDMĚT JE POVINNĚ VOLITELNÝ.