Češi v Rusku

Určeno pro: Bc.

Kód SIS: OB230523Bx01
Popis SIS: Výběrový seminář I - B


Datum: ČT 17:10-18:40
Organizátor: Dagmar Martinková, Ivana Čornejová

Místo: S 210

Emigrace Čechů do Ruska v 2.pol.19st., jednotlivé vlny, charakteristika, centra emigrace, kolonizace, hospodářský rozmach. Podíl ruských Čechů na prvním čs. odboji, formování prvních vojenských formací v Rusku (Česká družina, Československé legie) v době první světové války, krajanské spolky. Vliv bolševického režimu a ukrajinského nacionalismu na osudy Čechů v Rusku, zapojení v druhé světové válce, podíl na vytvoření 1.čs.armádního sboru v Rusku. Reemigrace Čechů do vlasti v jednotlivých vlnách a jejich adaptace. Seznámení s literaturou, prameny, pamětníky, projekty a organizacemi zabývajícími se touto tématiko

ZIMNÍ SEMESTR

Seznámení s jednotlivými vlnami a důvody emigrace do Ruska, dobové reálie v Rakousku-Uhersku a v Rusku. Usazení a uplatnění Čechů v novém prostředí, hospodářské úspěchy, kultura, vzdělanost, hlavní centra Čechů v Rusku. Období 1.světové války, zapojení do odboje, politická a kulturní činnost, spolupráce center, propagace, Česká družina a Československé legie. Návštěva Vojenského historického muzea a dalších expozic spojených s tématikou. Seznámení se základní literaturou, možnosti využití ve výuce. Seznámení s projektem Legie 100, s Čsol, Sčvp a dalšími institucemi zabývajícími se touto tématikou.

Zápočet v ZS:

aktivní účast 80%, zadání tématu seminární práce a předložení stručné bibliografie

LETNÍ SEMESTR:

Meziválečné období v Rusku, specifika života Čechů v Rusku za bolševického režimu, nebo pod správou Polska, dělení území. Specifika ukrajinského nacionalistického hnutí (banderovců) a jeho vliv na život Čechů, spolužití se Židy a jejich záchrana v době druhé války, ilegální odboj Čechů, masový vstup do Čs.armádního sboru, banderovský teror v době druhé světové války. Snahy o reemigraci Čechů, vyjednávání, hromadná reemigrace po válce, usidlování a adaptace. Konflikt s komunistickým režimem v Československu po roce 1948. Seznámení s literaturou a pamětníky, návštěva muzeí, případně dalších institucí pracujících s tématikou, pamětníky a veterány. Ukázky dokumentů, projekce fotografií.

Klasifikovaný zápočet v LS:

aktivní účast 80%, přednesení referátu na zvolené téma a odevzdání práce v písemné podobě