Vybrané kapitoly z dějin evropské reformace

Určeno pro: Bc.

Kód SIS: OB230523C
Popis SIS: Výběrový seminář I - C


Datum: Pátek 19:00- 20:30
Organizátor: Vít Vlnas

Místo: S 210

Cílem semináře je seznámit studenty s hlavními osobnostmi a myšlenkovými proudy v rámci náboženské reformace 16. století. Důraz bude kladen též na příčiny a zásadní projevy reformace. Studenti budou seminární formou seznamováni se stěžejními díly reformátorů.

Zimní semestr

bude věnován základním osobnostem reformace v oblasti německého jazyka a jejich stěžejním dílům. Hlavním hrdinou bude Martin Luther a okruh jeho přátel a spolupracovníků (Melanchton, Bucer), bývalých přátel (Karlstadt, Münzer, Zwingli) a zarytých oponentů (Eck). Důraz bude kladen na četbu a rozbor hlavních
Lutherových spisů, zejména tzv. wittenberských (v českém jazyce). Současně bude brán zřetel na biblické a patristické kořeny Lutherova učení, na jeho vztah k české reformaci a na další specifické otázky, frekventované
v současném historiografickém diskurzu (úloha žen v reformaci, sociální role, vztah obrazových a textových médií jako nástrojů reformační propagandy).
evropska_reformace_seminar

V letním semestru

bude kladen větší důraz na samostatnou práci na témata vyplývající z výše naznačených problémových okruhů. Tematický záběr se rozšíří i na další osobnosti a myšlenkové proudy: kalvinismus, Jednota bratrská, tzv. „třetí proud reformace.“

 

Požadavky k udělení klasifikovaného zápočtu:

aktivní docházka (tolerují se dvě absence za semestr), zapojení se do debaty, jeden referát v rámci školního roku. V případě nepřesvědčivého projevu si vyučující vyhrazuje zadat dodatečnou seminární práci.