Život po životě českých revenantů v minulosti

Určeno pro: Bc.

Kód SIS: OB230523C
Popis SIS: Výběrový seminář I - C


Datum: Pondělí 16:15-17:45
Organizátor: H. Chalupová, V. Vlnas

Místo: R 010A

Problematika revenantů představuje téma, v němž se pozoruhodným způsobem mísí předkřesťanské názory s křesťanským učením a posléze představami spiritismu. Mrtví se vracejí, aby informovali o realitě posmrtných trestů, o významu modlitby pro duše v očistci, o Posledním soudu apod. Výpovědi o revenantech někdy uvádějí důvod zjevování, někdy vypovídají pouze o faktu zjevení. Převažují ovšem podání, kde je příčina revenantova zjevení či zjevování morální, tj. většinou se jedná o trest za zlo spáchané během revenantova pozemského života. Stávají se tak pramenem pro obecné nazírání na posmrtný život dané doby. Specifickým pramenem jsou lidové démonologické pověsti, v nichž jako revenant vystupuje kdysi reálně žijící osoba, u níž lze na základě historických pramenů dohledat biografické údaje a tak stanovit hypotézu či vysvětlit, co bylo příčinou představ o jejím revenantství v lidové kolektivní paměti.

Témata (výběr): náboženský život v Českých zemích; smrt; umírání; představy o posmrtném osudu duší; nahlížení na posmrtný život; pověra a magie; nadpřirozeno; revenanti (charakteristika, pojmy); „magie“, „pověra“, „špatná smrt“ – čarodějové, vampýři a sebevrazi; exempla; pověst jako pramen; strašidelné pověsti; strašidelné pověsti vs. urban legends...


Požadavky k atestaci:

Docházka – maximálně tři absence za semestr, zapojení do diskuse, jeden přednesený a písemně odevzdaný referát.

Literatura (výběr):


ARIÈS, P.: Dějiny smrti I. – Doba ležících. Praha: Argo 2000.
ARIÈS, P.: Dějiny smrti II. – Zdivočelá smrt. Praha: Argo 2000.
BARBER, P.: Vampires, Burial, and Death. Folklore and Reality. New Haven: Yale University Press c1988.
BURKE, P.: Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha: Argo 2005.
CRESSY, D.: Birth, Marriage, and Death: Ritual, Religion, and the Life Cycle in Tudor and Stuart England. London: Oxford University Press 1999.
DANIELL, C.: Death and Burial in Medieval England 1066-1550. London, New York: Routledge 1997.
DELUMEAU, J.. Hřích a strach: Pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století. 1. vydání. Praha: Volvox Globator 1998.
DELUMEAU, J.: Strach na Západě ve 14. – 18. stol. I.: Obležená obec: Strach doléhající na většinu. Praha: Argo 1997.
DELUMEAU, J.: Strach na Západě ve 14. – 18. stol. II.: Obležená obec: Vládnoucí kultura a strach. Praha: Argo 1999.
DINZELBACHER, P.: Poslední věci člověka. Nebe, peklo, očistec ve středověku. Praha: Vyšehrad 2004.
DOBSON, M. J.: Contours of Death and Disease in Early Modern England. Cambridge: Cambridge University Press 1997.
DÜLMEN, R. van: Kultura a každodenní život v raném novověku (16. - 18. století). I, Dům a jeho lidé. Praha: Argo 1999.
DÜLMEN, R. van: Kultura a každodenní život v raném novověku (16. - 18. století). II, Vesnice a město. Praha: Argo 2006.
DÜLMEN, R. van: Kultura a každodenní život v raném novověku (16. - 18. století). III, Náboženství, magie, osvícenství. Praha: Argo 2006.
GITTINGS, C.: Death, Burial and the Individual in Early Modern England. London: Routledge 1984.
HALAMA, O.: „Obludám nočním tváří v tvář“. Revenanti v textech předbělohorských nekatolíků. IN: Holý, M. – Mikulec, J. (eds.): Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku. Folia Historica Bohemica, Supplementum I. Praha: Historický ústav 2007.
HANDLEY, S.: Visions of an Unseen World: Ghost Beliefs and Ghost Stories in Eighteenth Century England. London ;Brookfield, Vt : Pickering & Chatto , 2007.
HOULBROOKE, R.: Death, Church, and Family in England between the Late Fifteenth and the Early Eighteenth Centuries in Houlbrooke, R. (ed.): Death, Ritual and Bereavement. London: Routledge 1989.
KALISTA, Z.: Česká barokní pouť. Žďár nad Sázavou 2001.
KRÁLÍKOVÁ, M.: Pohřební ritus 16. -18. století na území střední Evropy : (antropologicko-archeologická studie). Brno: Nadace Universitas: Akademické nakladatelství CERM 2007.
KRAMAŘÍK, J.: Chodská lidová vyprávění o Lomikaru revenantovi. Český lid 51/1964, s. 282 – 295.
KRAMAŘÍK, J.: Látky a motivy nejstarších verzí kozinovské pověsti. Český lid 50/1963, s. 321 – 331.
KRAMAŘÍK, J.: Lidové pověsti z Čech o zabírání poddanské půdy vrchností. Český lid 44/1957, s. 93 – 98.
LE BRAZ, A.: Ankou: Legenda o smrti v Dolní Bretani. Výbor. Praha: Dauphin, 1996.
LE GOFF, J.: Zrození očistce. Praha: Vyšehrad 2003.
LE ROY LADURIE, E.: Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294-1324. Praha: Argo, 2005.
LECOUTEUX, C.: Přízraky a strašidla středověku. Praha: Volvox Globator 1997.
LLEWELYN, N.: The Art of Death: Visual Culture in the English Death Ritual c.1500-c. 1800. London: Reaktion Books 1997.
LORENZOVÁ, H. – PETRASOVÁ, T.: Fenomén smrti v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 9. -11. března 2000 [pořádaného Ústavem dějin umění AV ČR ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR a Archivem města Plzně]. 1. vydání. Praha: KLP 2001.
MAIELLO, G.: Vampyrismus: a, Magia posthuma: vampyrismus v kulturních dějinách Evropy a Magia posthuma Karla Ferdinanda Schertze (první novodobé vydání). Praha: Epocha, 2014.
MALÝ, T. - SUCHÁNEK, P.: Obrazy očistce. Studie o barokní imaginaci. Matice moravská, Brno 2013.
MAŤA, P.: Die Renaissance des Fegefeuers im barocken Böhmen in: Opera Historica 9/2011, s. 139 – 160.
MAUR, E.: Kozina a Lomikar. Praha: Melantrich 1989. (Slovo k historii č. 20.)
MIKULEC, J.: Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích, Praha: Grada 2013.
NAVRÁTILOVÁ, A.: Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad 2004.
NAVRÁTILOVÁ, A.: „Nečistí zemřelí“ v posmrtných a pohřebních obřadech českého lidu. Český lid 83/1996, s. 21 – 31.
OHLER, N.: Umírání a smrt ve středověku. Jinočany: H & H 2001.
POKORNÝ, V. J.: Pan Jan Šembera Černohorský z Boskovic na Bučovicích a pověsti o něm. 1. vydání. Brno: Občanské tiskárny, 1919.
SCHMITT, J.-C.: Revenanti. Živí a mrtví ve středověké společnosti. Praha: Argo 2002.
STEJSKAL, M.: Labyrintem míst klatých : přízračnou krajinou českých zemí. 1. vydání. Praha: Eminent 2011.
ŠMAHEL, F.: Silnější než víra. Magie, pověry a kouzla husitského věku. IN: ŠMAHEL, F.: Mezi středověkem a renesancí. 1. vydání. Praha: Argo 2002.
ŠŮLA, J.: Nahořanská pověst o strašícím zlém pánovi. Český lid 73/1986, s. 40 – 44.
TOMÍČEK, A.: Víra v duchy na Litomyšlsku: Lidová filosofie, věda a pověra [dokladem 54 pověstí]. 1. vydání. Litomyšl: J. R. Veselík 1926.
TURNER, A. K.: Historie pekla. Překlad Jiří Brázdil. Brno: Jota 1995.
UNGER, J.: Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích (s analogiemi i jinde v Evropě) v 1. -16. století. Brno: Masarykova univerzita 2002.
WHALEY, J. (ed.): Mirrors of Mortality: Studies in the Social History of Death. New York : St. Martin's Press 1982, c1981.
WOLF, J.: Očistec a revenanti v lidové kultuře českého baroka. Případ pekaře Exelia z let 1648 – 1649. IN: Nešpor, Z. R. (ed.): Mezi náboženstvím a politikou. Lidová kultura raného novověku. Sborník z konference Lidová kultura v 16. – 19. století: mezi náboženstvím a politikou, konané v Praze 28. listopadu 2003. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta 2005.