Život urozených žen ve středověku v českých zemích

Určeno pro: Bc.

Kód SIS: OB230523B
Popis SIS: Výběrový seminář I - B


Datum: Pondělí 10:30-12:00
Organizátor: J. Friedlová, K. Charvátová

Místo: R 130

Seminář se bude věnovat v historiografii stále diskutované otázce postavení žen ve středověké společnosti s akcentem na české země. Primární pozornost bude směřována na panovnice, členky panovnické rodiny (např. Přemyslovny, Lucemburkovny) a další urozené ženy, o jejichž působení se zachovalo nejvíce pramenných dokladů.

V rámci sledovaného tématu budou představeny:

 1. Základní aspekty jejich osobního života (výchova, vstup do manželství, mateřství, ovdovění, popř. manželská rozluka)
 1. Dobové jevy, které se podílely na formování obrazu ženy ve středověku (misogynství, filozoficko-náboženské ideje, kanonické i světské právo, pronikání dvorské rytířské kultury a mariánského kultu, devotio moderna, husitství)
 1. Fenomény, které lze vztáhnout především na urozené ženy (přístup ke vzdělání, sňatková politika versus láska, podíl na vedení diplomatických jednání, majetková držba, umělecký mecenát, donační činnost i jiné prostředky reprezentace, např. vlastní pečeti urozených žen, módní odívání).

Na každý semestr je plánována jedna exkurze. V hodinách vystoupí jako hosté minimálně dva odborníci, kteří se specializují na témata spojená s výzkumem žen a rodiny ve středověku.

Zápočet v ZS:

Knižní recenze (2 normostrany; výběr knižního titulu student předem zkonzultuje)

Klasifikovaný zápočet v LS:

Seminární práce na zadané téma (57 normostran včetně poznámkového aparátu)

Doporučená literatura:

 a) Prameny

 • Fuit in provincia Bohemorum; Vita et passio sancti Wenceslai et sanctae Ludmilae aviae eius, in: Středověké legendy o českých světcích, Jaroslav Kolár Markéta Selucká (edd.), Praha 2011.
 • Jan HUS, O poznání cesty pravé ke spasení, Praha 1995.
 • Kosmova kronika česká, Zdeněk Fiala – Marie Bláhová (edd.), Praha 1975.
 • Kroniky doby Karla IV., Marie Bláhová (ed.) et al., Praha 1987.
 • Listy královny Kunhuty králi Přemyslovi, Bedřich Mendl (ed.), Praha 1997.
 • Maiestas Carolina, in: CIB II-2, Hermenegild Jireček (ed.), Praha 1870, s. 100–188.
 • Moravo, Čechy, radujte se! Němečtí a rakouští básníci v českých zemích za posledních Přemyslovců, Václav Bok Jindřich Pokorný (edd.), Praha 1998.
 • Viktorina Kornela ze Všehrd O právích země české knihy devatery, Hermenegild Jireček (ed.), Praha 1874.
 • Tomáš ŠTÍTNÝ ze ŠTÍTNÉHO, Knížky o hře šachové a jiné, in: Živá díla minulosti, sv. 12, František Šimek (ed.), Praha 1957.
 • Zbraslavská kronika. Chronicon Aulae Regiae, Zdeněk Fiala – František Heřmanský – Rudolf Mertlík (edd.), Praha 1976.

 b) Monografie

 • Jan BAUER, Ženy z rodu Přemyslovců, Frýdek-Místek 2012.
 • Alžběta BIRBAUMOVÁ, Ženy doby přemyslovské, Praha 1940.
 • Gisela BOCK, Ženy v evropských dějinách. Od středověku do současnosti, Praha 2007.
 • Brány královských věnných měst otevřené. Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, Polička, Trutnov, Vysoké Mýto, Hradec Králové 2011.
 • Anna CÍSAŘOVÁ-KOLÁŘOVÁ, Žena v hnutí husitském, Praha 1915.
 • Dítě a dětství napříč staletími. 2. Pardubické bienále 4. – dubna 2002, Tomáš Jiránek – Jiří Kubeš (edd.), Pardubice 2003.
 • Jaroslav DURYCH, Světlo ve tmách. Blahoslavená Zdislava, Praha 1991.
 • Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Královský dvůr Václava II., České Budějovice 2011.
 • Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka, Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců, Praha 2011.
 • Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka a kol., Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku,Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka a kol., Praha 2014.
 • Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka a kol., Ženy a děti ve dvorské společnosti, Praha 2015.
 • Daniela DVOŘÁKOVÁ, Čierna kráľovná Barbora Celjská (13921451). Životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej, Budmerice–Bratislava 2013.
 • Edith ENNENOVÁ, Ženy ve středověku, Praha 2001.
 • Pavla HORSKÁ – Milan KUČERA – Eduard MAUR – Milan STOUKAL, Dětství, rodina, stáří v dějinách Evropy, Praha 1990.
 • Zdeněk KALISTA, Blahoslavená Zdislava, Olomouc 1941.
 • Zdeněk KALISTA, Blahoslavená Zdislava z Lemberka. Listy z dějin české gotiky, Praha 1991.
 • Jan Kapras, Manželské právo majetkové dle českého práva zemského, Praha 1908.
 • František KAVKA, Čtyři ženy Karla IV. Královské sňatky, Praha; Litomyšl 2002.
 • Dějiny žen, aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie, Sborník příspěvků z IV. pardubického bienále 27. – 28. dubna 2006, Kateřina Čadková – Milena Lenderová, Jana Stráníková (edd.), Pardubice 2006.
 • Božena KOPIČKOVÁ, Eliška Přemyslovna. Královna česká 1292–1330, Praha 2003.
 • Anděla Kozáková, Právní postavení ženy v českém zemském právu, Praha 1926.
 • Královny a kněžny české, Jaroslav Čechura – Zdena Karešová – Jiří Pražák, Praha 1996.
 • Královská věnná města. Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, Polička, Trutnov, Vysoké Mýto. 2., Vít Pospíšil (ed.), Vysoké Mýto 2005.
 • Dagmar KRSKOVÁ, Královny a jejich věnná města, Dvůr Králové 2001.
 • Vladimír KUČERA, Blahoslavená Anežka česká, Brno 1942.
 • Josef MACEK, Tři ženy krále Vladislava, Praha 1998.
 • Jaroslav Václav POLC, Světice Anežka Přemyslovna, Praha 1988.
 • Církev, žena a společnost ve středověku. Sv. Anežka Česká a její doba, Petr Polehla – Petr Kubín a kol., Ústí nad Labem 2010.
 • Karel STLOUKAL, Královny, kněžny a velké ženy české, Praha 1941.
 • Karol SZAJNOCHA, Válka o čest ženy. Karel IV. a Alžběta, sestra Kazimíra Velikého, Praha 1948.
 • Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti, Tünde Lengyeol (ed.), Bratislava 2004.
 • Josef ŽEMLIČKA, Přemyslovci. Jak žili, vládli a umírali, Praha 2005.
 • Žena v českých zemích od středověku do 20. století, Milena Lenderová Božena Kopičková Jana Burešová Eduard Maur (edd.), Praha 2009.
 • Ženy a děti ve dvorské společnosti,Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka a kol., Praha 2015.