Semináře

Hra ve výuce dějepisu

Seminář seznámí účastníky se základní definicí hry, představí zajímavé světové trendy i českou praxi. V první části roku se zaměříme na poznávání a analýzu, v druhé části roku pak přejdeme k vlastní tvorbě a její

Totalitní režimy a filmové plátno

Výběrový seminář bude věnován vztahu totalitních režimů a filmového média ve dvacátém století. V jeho rámci bude představeno, jak moderní diktatury zneužívaly film pro své účely a jak naopak prostřednictvím filmu bylo možné tyto režimy demaskovat.

Starší české dějiny v historickém filmu a televizi

Obsahem předmětu je zobrazení historických dějů doby českého středověku a raného novověku ve filmu a televizních inscenacích. Kurz studentům přiblíží spíše méně známé historické filmy s cílem představit práci umělců s historií ve filmovém médiu a základní

Didaktika soudobých dějin

Kurz se zaměřuje na metodické a didaktické příležitosti i problémy, spojené s výukou soudobých dějin. Rozebrána budou konkrétní historická témata a možnosti jejich didaktického zpracování. Pozornost bude věnována i reflexi vztahu mezi historiografií, školním dějepisem

Paměť a fakulta

Dějiny Pedagogické fakulty UK, ve vzpomínkách pamětníků. Výběrový seminář KDDD ve spolupráci s organizací Post Bellum. V zimním semestru se studenti důkladně seznámí s problematikou natáčení rozhovorů s pamětníky (jak metodou oral history, tak následným zpracováním nahrávky

Environmentální dějiny

Cílem semináře je seznámit studenty s environmentálními dějinami, jejich metodologií a základními tématy. Důraz bude kladen především na vývoj moderních a soudobých environmentálních dějin v českém prostředí. V rámci semináře se studenti seznámí se základními tématy a texty