Collegium paedagogicum, smíšený sbor PedF UK v Praze

Collegium paedagogicum, smíšený pěvecký sbor PedF UK zahájil činnost v roce 1993, původně jako cvičný sbor nově koncipovaného oboru Sbormistrovství. Později se začal uplatňovat také jako koncertní sbor katedry HV. V současné době tvoří většinu tohoto cca 70ti členného tělesa studenti sbormistrovství a hudební výchovy, pro které je členství ve sboru součástí výuky; jsou zde ale také posluchači jiných oborů, fakult a zahraniční studenti.
Sbor pravidelně vystupuje při slavnostních příležitostech fakulty i univerzity, často ve spolupráci se smyčcovým orchestrem katedry HV, opakovaně se též spolupodílí na edukačních koncertech České filharmonie. V poslední době často spolupracuje se sbory zahraničních univerzit, např. Humboldtovou univerzitou, Univerzitou Heidelberg, Univerzitou Aberdeen nebo Varšavskou univerzitou. V roce 2019 se stal absolutním vítězem mezinárodní soutěže Akademická Banská Bystrica a v roce 2023 zvítězil v kategorii Akademických sborů na mezinárodní soutěži Svátky písní Olomouc.
Sbor má bohatý repertoár, který tvoří významná díla českých i světových autorů všech stylových období.  V minulosti provedl například Mozartovo Requiem, Haydnovo Stvoření, Dvořákovo Te Deum, Mši D dur, Stabat Mater, Mendelssohnova Eliáše, Orffova Carmina burana, Poulencovo Stabat Mater, Bachovo Magnificat, Martinů Kytici a další. Mezi nejvýznamnější umělecké počiny patří účinkování při české premiéře Hanušova oratoria Ecce homo v rámci Pražského jara 2005 nebo při světové premiéře Hanušova Requiem v roce 2009 v Rudolfinu.
Sbormistři:
prof. Jiří Kolář 1993 – 2000
PaedDr. Ivana Štíbrová 2000 – 2002
Mgr. Jana Veverková 2002 – 2013
doc. MgA. Marek Valášek, Ph.D. 2013 – dosud

V případě zájmu o aktivní účast ve sboru nebo pro více informací kontaktujte doc. Marka Valáška na marek.valasek@pedf.cuni.cz

Collegium paedagogicum, a mixed choir of the Faculty of Education, Charles University, started his activities in 1993, originally as a choir of the newly conceived Choir Conducting field, later as a concert choir of the Department of Music Education. Currently, the majority of its 70 members are students of the Music Education, but there are also students from other disciplines, faculties, and foreign students.

The choir regularly performs at the faculty and university ceremonial occasions, often in collaboration with the string orchestra of the Department of Music Education, and has repeatedly participated in educational concerts of the Czech Philharmonic. It also participates in international art projects, in cooperation with the Berlin Humboldt-Universität, the Scottish University of Aberdeen, and the University of Heidelberg. In 2019 it became the absolute winner of the International Competition Akademická Banská Bystrica (SK) and in 2023 it won in the category of Academic Choirs at the International Competition Svátky písní Olomouc (CZ).

The choir has a rich repertoire, which includes significant works by Czech and world authors of all styles. In the past, it performed Mozart’s Requiem, Dvořák’s Te Deum, Mass in D Major, Stabat Mater, Mendelssohn’s Elijah, Orff’s Carmina Burana, Poulenc’s Stabat Mater, Bach’s Magnificat, Martinů’s Kytice. One of the most significant works of art was performing at the Czech premiere of Hanuš’s oratorio Ecce Homo during the Prague Spring 2005 or at the world premiere of Hanuš’s Requiem in 2009 at the Rudolfinum.