Scénický koncert Srdce a fontána

26. 3. 2023 v 17h v Sukově síni Rudolfina

Současný židovský autor Ofer Ben-Amots zpracovává báseň ukrajinského básníka Hayima Nahmana Bialika. Báseň vypráví metafyzický příběh o fungování světa na principu času.

Pozvánka zde

Odkaz na vstupenky zde 

7 písní jako sedmiramenný svícen menora, který hoří věčným světlem.
9 účinkujících jako devítiramenný svícen, symbol svátku Chanuka, Svátku světla.
Nikita Lýsková, Tereza Sobelová – soprán
Johana Juríková, Barbora Serišová – mezzosoprán
Barbora Pawlitová, Kateřina Dvorská – alt
Jakub Seriš – tenor
Vojtěch Kuchař – baryton
Martin Kučera – bas

Koncert se koná za finančního přispění PedF UK.

Začátek akademického roku 2022/2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

srdečně vás zdravím na začátku nového akademického roku. Velice si přeji, ať si v neklidné době, kterou prožíváme, dokážeme významněji uvědomit pravé lidské hodnoty, mezi kterými je vzdělání jistě na jednom z předních míst. Ke kvalitní profesní přípravě i osobnostnímu růstu směřuje naše hlavní činnost. A proto vám přeji mnoho odvahy a sil k překonávání překážek a mnoho radostných úspěchů. Těším se na setkávání a na spolupráci!

Srdečně doc. MgA. Marek Valášek, Ph.D., vedoucí KHV

V Praze 6. 10. 2022

Poděkování za Jarní koncert

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé zpěvačky a instrumentalistky, milí zpěváci a instrumentalisté,

upřímně všem děkuji za velikou spolupráci a nasazení při přípravě a realizaci Jarního koncertu PedF UK ve čtvrtek 5. května 2022 a moc vám gratuluji! Dokázali jste zvládnout a posluchačům zprostředkovat krásná a hluboká, ale také interpretačně velmi obtížná díla. Za uměleckou spolupráci dále patří velký dík sólistům, paní Lucii Hilscherové a panu Janu Morávkovi, a vedoucí orchestru PedF, pí Evě Šašinkové. Za pečlivou organizaci sboru moc děkuji Johaně Tiché.

Velmi děkuji vedení fakulty za finanční podporu tohoto náročného projektu a oddělení pro vnější vztahy, především Michaele Zelkové, za veliké nasazení při organizační přípravě celé akce v nádherných prostorách Týnského chrámu.

Rád bych vyjádřil zvláštní poděkování a uznání panu děkanovi za krásné úvodní slovo ke koncertu.

Bez přispění každého z vás by se akce nemohla uskutečnit.Těším se na další spolupráci!

doc. Marek Valášek, vedoucí KHV

Poděkování za reprezentaci

Jménem vedení Pedagogické fakulty a katedry HV gratuluji členkám Ženského komorního sboru a dívčího sboru 1. ročníku k vystoupení v refektáři Emauzského kláštera 26. 4. 2022. Zvláštní poděkování patří Mgr. Janě Veverkové za precizní přípravu obou těles. Svým vystoupením jste potěšily všechny posluchače a reprezentovaly uměleckou práci KHV.

Přeji vám mnoho dalších úspěchů!

doc. MgA. Marek Valášek, Ph.D.

Poděkování za reprezentaci

Jménem vedení PedF UK i katedry HV děkuji členům smíšeného pěveckého sboru Collegium paedagogicum za umělecké vystoupení na slavnostním zasedání UK při příležitosti 674. výročí jejího založení. Na nejvyšší společenské úrovni jste důstojně reprezentovali uměleckou práci naší katedry.

Více info zde

doc. MgA. Marek Valášek, Ph.D. vedoucí KHV

Erasmus – výběrové řízení

Výběrové řízení na výukové pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2022/2023 se uskuteční 28. března ve 13 hodin v místnosti R 417. 

Přihlašování ke studijním pobytům Erasmus+ v akademickém roce 2022/2023 končí 25. 3. 2022.

Seznam partnerských univerzit a nezbytné informace viz https://pedf.cuni.cz/PEDF-170.html

Pro bližší informace kontaktujte dr. Gabrielu Kubátovou (gabriela.kubatova@pedf.cuni.cz)

EuDaMuS – Den HV – 15. 3.

Den hudební výchovy zaštítilo MŠMT, a od nynějšího roku se bude pravidelně opakovat. Věříme, že tato akce, k níž se váží diskuse o důležitosti a postavení hudební výchovy v Evropě a o smyslu hudby v životech dětí, mládeže i dospělých jako takovém, postupně najde širokou podporu a ukotvení mezi českými kulturními událostmi, které oslovují širokou vrstvu naší populace. Jedním z cílů iniciativy, která vychází z evropského společenství hudebních pedagogů, je mimo jiné upozornit politiky jednotlivých zemí na důležitost přítomnosti hudby a potažmo umění v přípravě na život našich dětí. Organizace Evropského dne hudební výchovy v ČR se ujala Společnost pro hudební výchovu ČR ve spolupráci s doc. Markem Sedláčkem z KHV PdF Masarykovy Univerzity v Brně.

Více info zde

Z SHV ČR Jiřina Jiřičková

Plakát & informace

Benefiční koncert pro Ukrajinu

pořádají studenti KHV PedF UK ve spolupráci se studenty HAMU. Získané finanční prostředky budou předány organizaci Člověk v tísni.

účinkující: Kateřina Sedlačíková, Nina Leovać, Miroslava Honzová, Pavol Praženica, Simon Yakimov, Kateřina Dvorská, Milena Kharaneka, Monika Radinová, Veronika Holcová a další. Zazní převážně klavírní díla J. S. Bacha, F. Chopina, B. Smetany, M. Kabeláče, A. Pärta.

Poděkování za vánoční koncert v Karolinu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
milé zpěvačky, milí zpěváci,
milé instrumentalistky, milí instrumentalisté,

velice děkuji všem, kdo jste se jakkoli podíleli na vánočním koncertu PedF v Karolinu.
Komornímu sboru, dívčímu sboru 1. ročníku, orchestru a smíšenému sboru Collegium paedagogicum děkuji za noblesní hudební vystoupení a gratuluji k moc hezkému výkonu.
Zvlášť gratuluji všem sólistkám z řad studentů, máte můj velký obdiv.
Velmi děkuji kolegyním Mgr. Janě Veverkové a MgA. Evě Šašinkové za velikou spolupráci při přípravě a zajištění koncertu.

Mé velké poděkování patří vedení fakulty za podporu konání koncertu v této nelehké a nestabilní době a týmu organizačního oddělení, především Bc. Michaele Zelkové a Mgr. Tomáši Bederkovi.

Podle pozitivních reakcí se nám podařilo hudbou potěšit a povzbudit mnoho lidí.

Těším se na další spolupráci!

dr. Marek Valášek

vedoucí KHV

Poděkování za reprezentaci KHV

Milé zpěvačky, milé instrumentalistky, milí zpěváci, milí instrumentalisté,

velice vám děkuji za vzornou reprezentaci katedry HV i Pedagogické fakulty UK při oficiálních oslavách výročí 17. listopadu.

Komorní ženský sbor pod vedením Mgr. Jany Veverkové vystoupil 16. 11. s náročným programem na slavnostním koncertě Festa academica na Žofíně a Collegium paedagogicum, smíšený sbor a orchestr, 17. 11. na slavnostním shromáždění UK ve Velké aule Karolina. Foto a video úvodního ceremoniálu zde.

Velmi oceňuji vaši muzikální a ušlechtilou interpretaci, ale i zodpovědnost, se kterou jste k vystoupením přistoupili, ukázněné a noblesní vystupování.

Děkuji MgA. Evě Šašinkové za pečlivou přípravu orchestrálního repertoáru.

Přeji všem mnoho zdraví a sil a těším se na další spolupráci!

MgA. Marek Valášek, Ph.D.

vedoucí katedry HV

18. 11. 2021

Pokyny k zápisu do zimního semestru akademického roku 2021/2022

najdete zde. Doplňující pokyny jsou uvedeny pouze u těch předmětů, u kterých je při zápisu nějaké specifikum. Ostatní předměty si zapisujete podle plánu svého studijního programu.

Milé studentky, milí studenti,

vítám vás v novém akademickém roce a přeji vám mnoho úspěchu a odvahy na další etapě cesty per aspera ad astra.

Srdečně vás zvu na setkání všech studentů oborů s HV v úterý 12. 10. 2021 od 17h do C1.

MgA. Marek Valášek, Ph.D., vedoucí katedry HV

Poděkování za benefiční koncert pro jižní Moravu

Děkuji všem účinkujícím i organizátorům Benefičního koncertu pro jižní Moravu, který se uskutečnil 1. 7. 2021 v budově PedF UK v Celetné ulici. Iniciátorce akce, Kateřině Dvorské, obor HV-Ná, se povedlo ve velmi krátkém čase získat k tomuto krásnému projevu solidarity interprety z řad současných i bývalých studentů KHV PedF a jejich přátele. 

Ve spolupráci s organizací Terap.io se podařilo vybraných 8.500 Kč zdvojnásobit a na pomoc pro Integrovanou střední školu Hodonín zasaženou tornádem odeslat finální částku 17.000 Kč.

Jsme na vás hrdí!

MgA. Marek Valášek, Ph.D., vedoucí KHV