Vstupní informace

Organizační připomínky:

  1. Seznam partnerských škol
  2. Je vhodné, aby se zájemci předem seznámili s podmínkami studentské mobility, které jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.

Přihlášku na volném listě s uvedením jména, studijního oboru, ročníku studia a školy, na niž se uchazeč hlásí (lze uvést i více možností), je možné odevzdat osobně nebo prostřednictvím podatelny.

  1. Pobyt na partnerské škole lze volit v zimním i letním semestru.
  2. Uchazeč musí mít v době, kdy hodlá vycestovat, uzavřen alespoň první ročník studia na zdejší fakultě.
  3. Na zahraniční univerzitě lze studovat i předměty druhého aprobačního oboru a předměty, které odpovídají tzv. univerzitnímu základu.

Požadavky ke konkurzu:

  1. Četba a překlad nebo interpretace odborného textu v cizím jazyce.
  2. Připravené vyprávění v cizím jazyce o vlastních hudebních zkušenostech a o plánech do budoucna.
  3. Zvládnutí základní hudební terminologie v cizím jazyce.

Poznámka:
Na univerzitě v Polsku lze studovat některé kurzy v ruštině, francouzštině, angličtině či němčině.