Kodejška Miloš, doc. PaedDr., CSc.

Národní koordinátor EAS pro Českou republiku (Evropská asociace učitelů všeobecné hudební výchovy), docent na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, tel. 00420 608211169, e-mail : miloss.kds@atlas.cz
Miloš Kodejška byl od roku 1978 do roku 2021 interním pracovníkem Katedry hudební výchovy Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty. Jeho odborný profil je založen na hudební psychologii a hudební pedagogice. V tomto smyslu vyučuje discipliny v bakalářském a magisterském studiu Učitelství pro MŠ a v Předškolní pedagogice. Široce odborně spolupracuje s mnohými vysokými a vyššími odbornými školami v ČR a ve SR. Zabývá se rozvojem hudebnosti a zkvalitněním vzdělávání v evropském měřítku u dětí a mládeže. V období od roku 1995 do současnosti byl řešitelem 45 odborných a rozvojových projektů několika grantových agentur: FRVŠ ČR, MZV ČR, FAIP ČR, MŠMTv, GAUK, Visegrádský fond. Za odbornou a hudebně výchovnou práci obdržel několik vyznamenání, např. Čestnou medaili MZV ČR udělenou v Prešově v roce 2002. S Prof. Boaz Sharonem z Floridské univerzity založil v roce 1997 významné Mezinárodní klavírní mistrovské kurzy v Praze. Od roku 2002 spolupracuje s vybranými univerzitami v ČR, Polsku, Slovensku a Maďarsku na rozvoji hudebnosti dětí a mládeže v pěveckých sborech a instrumentálních souborech v projektu pod názvem „Hudbou k radosti a přátelství“. V letech 2003 – 2005 zastával funkci člena Prezidia EAS se sídlem v Bruselu. Jeho nejvýznamnějším činem byla dlouhodobá mezinárodní příprava na Evropský hudební kongres EAS a Evropské studentské fórum v Praze v květnu 2005. Byl vedoucím mezinárodního přípravného týmu. Kongres obsahově připravil a prezentoval na domácích seminářích a evropských konferencích a kongresech. Jeho práce byla oceněna v listopadu 2005 Prezidiem EAS a ISME . V roce 2006 byl Prezidiem EAS pověřen funkcí Národního koordinátora EAS pro Českou republiku (s platností do roku 2013). V letech 2007 až do současnosti řídí svůj Visegradský hudební tým, který připravuje Visegradské hudební semináře a konference v oblasti komparace hudebních systémů vzdělávání zemí V4 s ostatními zeměmi EU. Od roku 2011 také připravuje Festival národů v oboru dětského zpěvu a tance, který má velký ohlas zejména v zemích východní a jižní Evropy. Připravuje české a slovenské doktorandské konference, které napomáhají hudebněvýchovné praxi. Některé jeho odborné práce:
KODEJŠKA, M. a kol. Everything depends on a good beginning Jan Ámos Komenský – Compendium of the 2005 EAS European Music Congress in Prague. Prague: Charles University, Fakulty of Education, 2007. ISBN: 80-7290-293-4. KODEJŠKA, M. J. THE INTEGRATION OF MUSIC ACTIVITIES IN EDUCATION OF PRESCHOOL AGE CHILDERN. In PROCEEDINGS, Section 2 SOCIAL SCIENCES, Plzeň: Centre for Information Technology and Continuing Education, 1998, s. 247-254. ISBN: 807082-395-X, ISSN: 1211-9652.

KODEJŠKA, M. Integrativní hudební výchova dětí předškolního věku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2002. ISBN: 80-7290-080-3

KODEJŠKA, M. – VÁŇOVÁ, H. Hudební výchova dětí předškolního věku. I. Hudební  schopnosti. Praha:SPN l989, ISBN:  8O-7O66-O35-X.

KODEJŠKA, M. Hudební výchova dětí předškolního věku. II. Hudební  prostředí v rodině a   mateřské škole. Praha:Karolinum l99l, ISBN: 8O-7O66-488-6.

KODEJŠKA, M. – POPOVIČ, M. Hudební výchova dětí předškolního věku. III.  Doprovody písní pro dětí předškolního věku. Praha: l991, ISBN: 80 – 7066 – 460 – 6.

KODEJŠKA, M. Ohlas hudebího kongresu EAS se rozšíří z Prahy do celé Evropy. In: Hudební výchova, č. 1, s.5, Praha 2006, ISSN: 1210-3683

KODEJŠKA, M. Teorie a praxe hudební výchovy. In Hudební výchova, č. 2,2010, s. 22-23, Praha 2010, ISSN: 1210-3683, MK ČR E 6248

KODEJŠKA, M. Pedagogická reforma v hudebním vzdělávání v České republice. In: Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej – Konteksty polsko-slowacko-czeskie. s. 151-155, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszow 2010. ISBN 978-83-7338-566-5  (594)

KODEJŠKA, M. a kol. Problematika hudebního vzdělávání v základním školství v České republice. In: Višegrádské semináře,Praha. Praha :Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 2009, 99 s. ISBN  978-80-7290-382-5.