Kmentová Milena, Mgr., Ph.D.

Rodné příjmení: Pitterová
Titul: Mgr., Ph.D.
Kontakt: milena.kmentova@pedf.cuni.cz

 

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • PedF UK, Ph.D., hudební teorie a pedagogika, 2017; disertační práce: Hudba jako výrazný prostředek kultivace řeči předškolních dětí.
 • PedF UK, Mgr., speciální pedagogika – učitelství na speciálních školách, 2000 (SZZ psychopedie, tyflopedie, hudební výchova), diplomová práce: Zpěvník a instrumentální úpravy lidových písní etnických menšin žijících na našem území, vedoucí PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. (viz přílohy)

 

Dosavadní průběh zaměstnání:

2004-dosud : Církevní mateřská škola Laura, Praha 8, Vítkova 12, učitelka

2012-dosud : PedF UK v Praze, Katedra hudební výchovy, podíl na činnosti katedry v rámci doktorského studia, od 2016 odborná asistentka, výuka studentů oboru učitelství v MŠ

 

Zapojení do vědeckých a rozvojových projektů v oblasti předškolního vzdělávání a výstupy těchto projektů:

 • 2013–15 řešitelka projektu Grantové agentury UK č. 934213 Hudba jako výrazný prostředek kultivace řeči předškolních dětí, PedF UK, publikační výstup:
  • KMENTOVÁ, Milena. Hudební a řečové projevy předškolních dětí a jejich vzájemné ovlivňování. V Praze: UK Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-869-1.
 • 2015 řešitelka Interního rozvojového projektu PedF UK, Implementace nových metod a učebních materiálů v oblasti hudební výchovy do studijních programů učitelství pro mateřské školy, IRP 2015 236-056-2015, č. 2
 • podíl na řešení projektu Podpora pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky-cizinci, NIDV 2016 s těmito výstupy:
  • Metodický materiál pro výuku dětí s odlišným mateřským jazykem – dostupné z nidv.cz (také jako DVD ISBN 978-80-86956-95-4, vytvořil NIDV za podpory MŠMT ČR a MV ČR)
  • akreditovaný VP DVPP Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka MSMT-25243/2016-1-731, organizuje NIDV od 2016 v Praze a krajských pracovištích (viz příloha akreditace, příloha seznam realizovaných VP 2016-18)

Přednášková činnost na konferencích (výběr):

 • česko-slovenská doktorandská konferencia, Banská Bystrica, 24. 10. 2018, přednáška: Témbrový sluch v rozvoji hudebnosti předškolních a mladších školních dětí
 • setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2. 12. 2017, workshop: Hudebně-jazykové hry na podporu osvojování ČJDJ
 • Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky/studenty – cizince, 20. 10. 2017 MŠMT Praha, workshop: Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka
 • Teorie a praxe hudební výchovy IV, listopad 2015, PedF UK v Praze, workshop: Hudební činnosti pro děti s atypickým vývojem řeči
 • Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů, PedF UP v Olomouci, listopad 2015, příspěvek: Témbrový a fonematický sluch předškolních dětí s atypickým vývojem řeči

 

Další lektorská činnost, semináře (výběr):

 • SOŠP Evropská 33, Pha 6, červen 2019 cyklus seminářů Hudební činnosti v prevenci specifických poruch učení, spoluorganizuje Hudební S.O.S
 • MŠ Semínko, Pha 10, 24. 4. 2018 podíl na řešení projektu OP PPR ČR „Multikulturní vzdělávání v Mateřské škole Semínko“ s registračním číslem: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000052 lektorováním semináře „Hudební činnosti v MŠ-podpora osvojování češtiny jako druhého jazyka” (hodinová dotace: 5 hodin, počet účastníků: 17)
 • SOŠP Evropská 33, Pha 6, 20. 4., 18. 5. a září 2018 cyklus seminářů Hudební činnosti v logopedické prevenci, spoluorganizuje Hudební S.O.S
 • PedF UK, 22. 4. 2016, přednáška s rámci předmětu Výběrový seminář HV, Hudební výchova při osvojování češtiny jako mateřského i druhého jazyka
 • PedF UK, 22. 1. a 5. 2. 2016, Hudební činnosti pro rozvoj fonematického sluchu
 • Od 2014 lektorování seminářů pro Českou obec sokolskou v oblasti hudebně-pohybové výchovy

 

Publikační činnost (výběr):

KMENTOVÁ, Milena. Třídá zpívá ÍÁÍÁ: hudební hry v rozvoji fonematického uvědomování. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1479-3.

KMENTOVÁ, Milena. Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko!: hudební činnosti v logopedické prevenci. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1333-8.

KMENTOVÁ, Milena. Hudební a řečové projevy předškolních dětí a jejich vzájemné ovlivňování. Vydavatelství PedF UK, Praha 2015, ISBN 978-80-7290-869-1.

KMENTOVÁ, Milena. Logopedárium od A do Ž. Nakladatelství FORUM s.r.o., Praha 2015. (březen) část 7.61-7.76. ISBN 978-80-87983-02-7.

KMENTOVÁ, Milena. Hudebně pohybové činnosti pro rozvoj řeči předškolních dětí. Metodické listy, samostatná příloha časopisu SOKOL. Česká obec sokolská, Praha 2014,
roč. 71, č. 6.

KMENTOVÁ, Milena. Inspiromat pro učitelky MŠ. Nakladatelství FORUM s.r.o., Praha 2014, ISSN 2336-2537 (září). Autorka přispěla 7 aktivitami v části Hudební, taneční a dramatická výchova.