E-book metodika elementární výuky hry na klavír 5-7letých dětí

Vážení studenti oboru hra na klavír,

v souvislosti s dokončením grantového projektu, na kterém jsem pracovala v akademickém roce 2018/2019 vám s potěšením oznamuji, že na webových stránkách Katedry hudební výchovy je nyní nově možné stáhnout elektronický vzdělávací materiál ve formě e-booku.

E-book nese název Metodika elementární výuky hry na klavír 5-7letých dětí, a je vytvořen primárně pro začínající klavírní pedagogy. Jsem si však jistá, že stejně tak obohatí každého klavírního pedagoga, který se aktivně zajímá o možnosti dalšího sebevzdělávání v oboru.

E-book obsahuje čtyři kapitoly:

 1. E-book a jeho uplatnění v hudebním vzdělávání
 2. Metodika elementární výuky hry na klavír 5-7letých dětí
 3. Návrh optimálního uspořádání notových materiálů vhodných pro elementární výuku dětí se zaměřením na domácí a zahraniční instruktivní literaturu 20. a 21. století
 4. Možnosti dalšího vzdělávání pedagogů hry na klavír

V první kapitole pojednávám o důležitosti, možnostech a přínosu elektronických vzdělávacích materiálů pro českou klavírní pedagogiku. Vycházím zde z vlastních zkušeností s tvorbou e-materiálů, které se věnuji již od roku 2016. Díky bohatým zkušenostem i živé a početné odezvě ze strany recipientů si uvědomuji, jak je důležité sdílet hodnotné a kvalitní výukové materiály skrze možnosti internetu a obohacovat tak klavírní pedagogy, klavíristy i rodiče dětí, které se učí hrát na klavír, po celé republice. Nástroje internetu umožňují rychlejší a efektivnější sdílení kvalitních materiálů i interaktivní práci s nimi. Klavírní hra se díky nim stává dostupnější a srozumitelnější nejen pro pedagogy a interprety, ale také pro širokou veřejnost. To je možné potvrdit i faktem, že zájem o hru na klavír ze strany dětí, ale i ze strany dospělých samouků, v posledních letech neustále vzrůstá.

Ve druhé kapitole se věnuji metodice vyučování začátečníků, ve které jsou akcentovány všechny nejdůležitější složky vývoje malých pianistů. Při zpracovávání této obsáhlé kapitoly jsem vycházela jak z vlastní pedagogické praxe, tak z četby českých i zahraničních publikací, které jsem díky tomuto grantovému projektu mohla zakoupit a získané poznatky jsem bohatě využila. Metodickou část jsem také pravidelně konzultovala s vedoucí projektu paní Doc. MgA, Libuší Tichou, Ph.D.

Třetí kapitola se věnuje návrhu optimálního výběru a uspořádání notových materiálů pro výuku dětí, s důrazem na literaturu českou i zahraniční 20. až 21. století. Nejedná se o pouhý výčet klavírních škol a instruktivní literatury, ale o komplexní pohled na práci se školami, analýzu jejich předností ve výuce i upozornění na případné ne zcela optimální či již překonané metodické postupy, a o komplexní práci s instruktivní literaturou.

Čtvrtá kapitola pojednává o možnostech dalšího vzdělávání klavírních pedagogů.

E-book ve formátu PDF je možné stáhnout ZDE >>

Po kliknutí na odkaz se vám e-book otevře v novém okně. Poté si ho můžete uložit do vašeho počítače.
E-booku doporučuji nečíst v prohlížeči, ale v dedikovaném PDF programu ve vašem počítači.

Elektronické vzdělávací materiály

Tvorbě elektronických vzdělávacích materiálů se věnuji aktivně již od roku 2016 na svých webových stránkách www.evasuchankova.cz. Bylo mým velkým přáním přinést jedinečné možnosti, které přináší e-materiály, i do akademického prostředí.

Za plné finanční podpory Grantové agentury UK se mi nyní podařilo publikovat v rámci mého doktorského studia na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK tento e-book. Věřím, že moje práce upozorní další studenty a doktorandy k pozitivnímu přínosu elektronických vzdělávacích materiálů na poli hudebního vzdělávání.

Česká klavírní pedagogika se snaží neustále aktualizovat a modernizovat přístupy ke vzdělávání klavírních pedagogů, avšak ještě dostatečně nevyužívá možností internetu. Tento obor je stále poněkud konzervativní, a staví se zatím nerozhodně k otázce přenesení výuky hry na klavír na internet. Je to proto, že výuka klavírní hry v Čechách má historickou tradici trvající stovky let, a nikdy dříve nebylo možné ji provozovat jinak, než v osobní interakci mezi učiteli a žáky nebo prostřednictvím tištěné literatury.

Pokud hudební obor však chce udržet krok s moderní dobou a být pro širokou veřejnost dostupný, vzbuzovat nadále zájem a nabízet špičkové vzdělání žákům i pedagogům, je třeba, aby existovaly možnosti, jak rychle a efektivně sdílet hodnotné vzdělávací materiály, informace a pedagogické názory skrze internet.

E-materiály považuji v hudebním vzdělávání za důležitý krok kupředu, odpovídající požadavkům moderní doby. Jsou rychle dostupné žákům i pedagogům, umožňují efektivní a interaktivní práci, a respektují i požadavek větší ekologické šetrnosti. Dalším nesporným přínosem vzdělávacích e-materiálů je také jejich nezávislost na geografické lokalitě, protože jsou dostupné i těm, kdo nežijí v blízkosti velkých měst a nemají možnost pravidelného přístupu do knihoven či hudebnin k rozsáhlé literatuře a materiálům, ani možnost pravidelné účasti například na seminářích předních českých pedagogických osobností a interpretů, kde by mohli čerpat hodnotné informace v oboru.

Nově dostupné tituly v naší knihovně

Z finančních prostředků grantu jsem zakoupila hodnotné české i zahraniční publikace s tematikou výuky hry na klavír a klavírní interpretace, se kterými jsem při vytváření projektu aktivně pracovala. Tyto publikace jsou nyní ve vlastnictví knihovny Pedagogické fakulty UK. Budou k dispozici k zapůjčení v knihovně po dokončení mého doktorského studia, předběžně tedy na podzim 2019.

Jedná se o tyto vynikající tituly:

 • D. Barenboim: A Life in Music
 • J.J. Eigeldinger: Chopin pianist and teacher
 • D. Elder: Pianists at Play
 • V. Jůzlová: Práce u klavíru
 • V. Kurz: Technické základy klavírní hry
 • H. Neuhaus: The Art of Piano Playing
 • J. M. Timakin: Práca pianistu

Věřím, že můj grantový projekt přinese naší katedře obohacení ve formě moderního elektronického vzdělávacího materiálu, a všem budoucím klavírním pedagogům, kteří nyní studují na naší fakultě, inspiraci a kvalitní odrazový můstek do jejich pedagogické praxe.

S přáním krásných jarních dnů

MgA. Eva Suchánková