Tematické okruhy ke zkoušce z didaktiky HV – specializace HV

Literatura:

SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy na 1. stupni základní školy. Praha : SPN 1985. (D1)

PECHÁČEK, S. – VÁŇOVÁ, H.  Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy. Praha : Karolinum 2001.(PÚ)

VÁŇOVÁ. H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha  2004. (PUTI)

VÁŇOVÁ, H. Pěvecká tvořivost na základní škole. Praha : SPN 1984.(PT)

STAŠEK, Č. ABC začínajícího sbormistra. Praha : Supraphon  1981.

TICHÁ, A. Hlasová výchova v dětském sboru. Praha 2004.

TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha 2005. ISBN 80-7179-916-X

SEDLÁK, F. Didaktika Hv na 2. stupni ZŠ. Nové cesty hudební výchovy na ZŠ. Hudební vývoj dítěte. Úvod do hudební psychologie.

Učební osnovy, učebnice Hv a metodické příručky.

Okruhy témat a doporučená literatura:

 1. Obsah, cíl, úkoly a složky Hv na 1. st. ZŠ. Komplex hudebních činností. RVP, ŠVP. (D1)
 2. Hudební vývoj dítěte a jeho zákonitosti. (D1)
 3. Základní hudebně psychologické pojmy (hudební vlohy, schopnosti, dovednosti, návyky, hudebnost, nadání, talent, genialita). (D1).
 4. Klasifikace hudebních schopností a jejich charakteristika. (D1)
 5. Diagnostika hudebnosti. (D1, PÚ)
 6. Esteticko výchovná práce s písní.  Nácvik písně imitací. (D1, PÚ)
 7. Hlasová výchova (cvičení dechová, fonační, artikulační). (D1, PÚ, Tichá)
 8. Funkce přípravných cvičení (sluchových, intonačních, rytmických).(D1, PÚ)
 9. Průprava k vícehlasu, nácvik vícehlasu. (D1, PÚ, PUTI)
 10. Nejvýznamnější vokálně intonační metody v cizině a u nás a možnosti jejich využití v naší Hv. (D1)
 11. Metodický postup soustavného intonačního výcviku. (D1, PÚ, PUTI)
 12. Spojení intonačních a tvořivých projevů. (PÚ, PT, PUTI)
 13. Elementární sluchová analýza a hudební diktáty. (D1, PÚ, PUTI)
 14. Rytmická výchova a její úkoly. (PÚ)
 15. Význam  pěvecké aktivity pro rozvoj osobnosti žáka (z hlediska estetického, zdravotního, hudebně psychologického, sociologického apod. (D1)
 16. Metodická práce s dětským sborem. (Stašek, Tichá)
 17. Metody rozboru a výkladu hudebních děl. (D1, PÚ)
 18. Metodický postup při výkladu hudebního díla. (D1, PÚ)
 19. Snahy o komplexní pojetí hudební výchovy, moderní světové hudebně výchovné systémy. (D1)
 20. Instrumentální a hudebně pohybová aktivita. (D1, PÚ)
 21. Orffův hudebně výchovný systém. Česká Orffova škola. (D1)
 22. Tvořivý princip v hudební výchově. (D1, PT, PUTI)
 23. Rozvoj dětské rytmické a melodické tvořivosti. (D1, PT, PUTI)
 24. Rozvoj dětské tvořivosti z hlediska řízenosti hudebně tvořivých projevů. (PT, PUTI)
 25. Rozvoj dětské tvořivosti z hlediska originality nápadů. (PT)
 26. Rozvoj dětské tvořivosti z hlediska samostatnosti tvořivých projevů. (PT, PUTI)
 27. Zásady a metody hudebně výchovné práce. (D1)
 28. Diferenciace žáků, práce s žáky hudebně zaostávajícími a nadanými. (D1, Tichá)
 29. Organizační formy hudebního vyučování, vyučovací hodina, její stavba a typy. (D1)
 30. Komplexní pohled na novou koncepci Hv, učebnice Hv, snahy o modernizaci Hv procesu. (D1, PÚ)