Témata bakalářských a diplomových prací

řazeno abecedně dle příjmení interních pedagogů katedry HV


PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.

Tematická oblast:
Hudební teorie, Hudba 20. století, Integrativní hudební pedagogika, Hudba v regionech, Hudební místopis, Duchovní hudba

Příklady témat:

 • Analytické pohledy na dílo vybraného soudobého autora.
 • Aktuální trendy v české hudební pedagogice.
 • Úloha regenschoriho / kantora XY v regionálním hudebním kontextu (tradice, historie, současnost).
 • Portrét vybrané osobnosti regionálního hudebního života.
 • Hudební tradice města ….., regionu ….., historické i současné osobnosti regionálního hudebního života.

MgA. Jiřina Dvořáková, Ph.D.

Tematická oblast:

Příklady témat:


MgA. PhDr. Vít Gregor, Ph.D.

Tematická oblast:
Klavírní interpretace, Klavírní pedagogika, Práce s notovým zápisem, Klavír – období klasicismu

Příklady témat:

 • Klavírní dílo S. S. Prokofjeva a jeho použití v ZUŠ.Práce s notovým zápisem se žáky ZUŠ.
 • Klavírní dílo vybraného skladatele a jeho využití.

PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.

Tematická oblast:
Problematika hry na zobcovou flétnu (problematika metodiky, interpretace, literatury apod.), Poslech hudby na ZŠ a SŠ, Hudební místopis (charakteristika hudebního života určitého regionu).

Příklady témat:

 • Vývoj literatury pro zobcovou (příčnou) flétnu.
 • Medailon význačné osobnosti soudobého českého uměleckého života.
 • Rozvoj poslechových dovedností žáků mladšího školního věku / dětí předškolního věku.
 • Využití projektové metody při realizaci poslechových činností na MŠ.

Mgr. Milena Kmentová

Tematická oblast:
Hudební činnosti v mateřské škole v kontextu vývoje předškolního dítěte, Hudební výchova v současné mateřské škole

Příklady témat:

 • Hudební činnosti v adaptační době v MŠ.
 • Hudební činnosti v rozvoji dětí s narušenou komunikační schopností v MŠ.
 • Hudební činnosti v rozvoji dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ.
 • Analýza hudební složky české verze Metody dobrého startu.
 • Hudební činnosti v diagnostice laterality předškolního dítěte.
 • Hudební činnosti a logopedická prevence v MŠ.
 • Hudební činnosti při rozvoji grafomotoriky předškolních dětí.
 • Duchovní písně v církevních mateřských školách.
 • Reflexe záznamů z náslechů a praxí studentů UMŠ v oblasti hudební výchovy.

Doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.

Tematická oblast:
Mezinárodní hudební vztahy, Hudební management, Koncerty pro děti, Hudební pedagogika a psychologie pro předškolní a mladší školní věk

Příklady témat:

 • EAS (European Association for Music in Schools) v historickém a vývojovém kontextu.
 • Tvorba učebních pomůcek pro rozvoj hudebnosti a jejich ověřování.
 • Medailon významné hudebně pedagogické osobnosti.
 • Výzkum uplatňování pedagogické reformy v hudební oblasti v základních školách / gymnáziích (tvorba projektů a jejich ověřování).
 • Vývoj a odborné využití vlastní učební pomůcky pro hudební výchovu v předškolním a mladším školním věku.
 • Rozvoj hudební představivosti u dětí v předškolním nebo mladším školním věku.
 • Soudobý hudebně výchovný program pro MŠ v aplikaci na moderní pedagogické trendy.
 • Práce s hudebně talentovanými dětmi v přípravných odděleních ZUŠ (hodnocení osnov a praktické náměty k jejich inovaci, ověření v praxi)
 • Poselství hudby v estetickém a etickém kontextu zdravého vývoje dítěte v předškolním věku, múzické zpracování některých důležitých etických oblastí s následným praktickým ověřením.
 • Výzkum hudebního klimatu v rodině a náměty na spolupráci rodiny a školy (domácí a zahraniční inspirace)
 • Hudebně ontogenetický vývoj dítěte od narození do 8 roku v podmínkách rodinné a školní výchovy.

PhDr. Olga Kozánková, Ph.D.

Tematická oblast:
Klavírní duo. Aspekty umělecké, pedagogické a hudebně teoretické.

Příklady témat:

 • Vývoj literatury pro klavírní duo.
 • Výuka klavírního dua na základních uměleckých školách.
 • Výuka hry na klavír na základních uměleckých školách.
 • Instruktivní literatura pro čtyřruční klavír.
 • Instruktivní klavírní literatura.
 • Interpretační soutěže pro klavírní duo.
 • Významní umělci spjatí s oborem klavírního dua.

PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.

Tematická oblast:
Smyčcové nástroje, Komorní soubory, orchestr, Hra z listu, Hra na housle

Příklady témat:

 • Závažné dilo houslové (violové, violoncellové) literatury – rozbor a interpretace.
 • Vývoj houslí (violy, violoncella), osobnost českého současného houslařství.
 • České houslové umění od 17.století po současnost.
 • Tradice české komorní hudby.
 • Houslové dílo vybraného autora a jeho využití v houslové pedagogice.
 • Instrumentální soubory na Základních uměleckých školách (vybraná oblast).
 • Houslová improvizace a stylizace doprovodu písní na ZŠ.

Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

Tematická oblast:
Rozbor skladeb pro pedagogickou praxi, Komplexní analýza, Improvizace

Příklady témat:

 • Z tvorby současných českých skladatelů (analytická interpretace).
 • Liturgické dílo soudobého českého skladatele jako předmět komplexní analýzy.
 • Dílo vybraného soudobého českého skladatele v současné škole.
 • Klavírní improvizace v rozvoji tvořivých a nástrojových dovedností.
 • Úprava lidové písně v práci hudebního pedagoga.
 •  Lidová píseň v pedagogice předškolního věku.

Doc. MgA. Jana Palkovská

Tematická oblast:
Klavírní interpretační umění pohledem hudebního pedagoga – kontexty umělecké, interpretační, pedagogické, historické, sociální

Příklady témat:

 • Vybrané kompozice pro klavír reprezentující specifické historické období, autora či umělecký směr a jejich didaktická analýza.
 • Klavírní dílo vybraného hudebního skladatele. Využití ve výuce na ZUŠ.
 • Skladby pro děti a mládež v díle vybaného hudebního skladatele.
 • Klavír v komorní hudbě.
 • Problematika klavírní interpretace a řešení interpretačně-technických problémů.
 • Osobnost významného klavírního interpreta v kontextu uměleckém, pedagogickém, sociálním.
 • Carl  Philipp Emanuel Bach –  významná osobnost ve vývoji klavírního interpretačního umění a klavírní pedagogiky.

Prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.

Tematická oblast:
Sborová tvorba českých (světových) skladatelů, Intonační, sluchová a rytmická výchova, Hudební místopis, Didaktika HV na základních a středních školách

Příklady témat:

 • Hudební tradice a současný hudební život vybraného regionu
 • Osobnost některého z významných českých pedagogů druhé poloviny 20. stol.
 • Rozvoj intonačních (rytmických) dovedností v dětském pěveckém sboru
 • Sborová tvorba současného českého skladatele (se zaměřením na určitou oblast jeho sborové tvorby)
 • Skladatel a hudební režisér Zdeněk Petr
 • Skladby Petra Ebena (nebo jiného skladatele) v hudební výchově na 1. (2.) stupni základní školy nebo na SŠ
 • Tvorba Jaroslava Herdena pro dětské (ženské, smíšené) sbory, či jiná oblast jeho skladatelského odkazu
 • Hudební skladatel Jaroslav Herden

PaedDr. Jan Prchal

Tématická oblast:
Didaktika hudební výchovy, Integrativní hudební edukace, Moderní populární hudba, Instrumentální činnosti v HV, Receptivní činnosti v HV, Práce se školním instrumentálním souborem a orchestrem, Využití multimédií v HV, Možnosti vyžívání edukačních programů a projektů

Příklady témat:

 • Využití notačního programu Sibelius v hudební výchově/edukaci.
 • Využití PowerPointových prezentací v hudební výchově/edukaci.
 • Vedení instrumentálního souboru na ZŠ
 • Vedení instrumentálního souboru v ZUŠ
 • Možnosti úprav repertoáru moderní populární hudby pro školní instrumentální soubor
 • Historie moderní populární hudby a možnosti jejího využití v hudební výchově na II. stupni ZŠ
 • Historie české a slovenské moderní populární hudby a možnosti jejího využití v HV
 • Instrumentální činnosti v hodinách hudební výchovy na II. stupni ZŠ
 • Instrumentální činnosti jako motivační a aktivizační faktor v činnostně pojaté HV
 • Možnosti propojení instrumentálních a receptivních činností v HV na II. st. ZŠ
 • Písňová tvorba Petra Skoumala a možnosti jejího využití v hudební výchově
 • Edukační programy České filharmonie
 • Český rozhlas, Radiotéka a možnosti využití jejich edukačních projektů v HV
 • Umění poslouchat hudbu – možnosti využití projektu v receptivních činnostech HV
 • Jaroslav Koutský – osobnost české hudební pedagogiky
 • Pavel Jurkovič – pedagog, skladatel, člověk
 • Letní hudebně výchovné kurzy SHV ČR
 • Školy s rozšířenou výukou HV a jejich místo v současné hudební edukaci
 • Standardy pro hudební výchovu
 • Jiří Černý – hudební publicista

PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.

Tematická oblast:
Dějiny hudby, Etnomuzikologie

Příklady témat:

 • Medailon historické či současné osobnosti hudebního života v dějinném kontextu
 • Portrét hudební osobnosti s užším zaměřením na určitou oblast tvorby
 • Dílo českého skladatele 20. století jako odraz společenského i hudebně-historického vývoje
 • Kulturní a hudební tradice zvoleného místa / města / regionu 
 • Hudební tradice vybraného mimoevropského etnika 
 • Hudební nástroj jako nositel tradice určité kulturní skupiny (mimoevropské i evropské)
 • Aktuální pohledy na zásadní otázky etnomuzikologie
 • Osobnost význačného hudebního historika či etnomuzikologa a jeho dílo

Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D.

Tematická oblast:

Didaktika HV, Vizualizace poslechu ve výuce, Pedagogická interpretace díla, Hudební divadlo, Tvořivá dramatika,
Mezioborová spolupráce v rámci HV, Integrativní hudební výchova, Instrumentální či poslechové činnosti v HV.

Příklady témat:

 • Didaktický materiál v návaznosti na současné progresivní metody HV
 • Melodram/Hudební divadlo/Pohádka jako prostředek tvořivé dramatiky
 • Didaktická interpretace hudebního díla v hodinách HV
 • Vizualizace poslechu ve výuce hudebně výchovných předmětů
 • Efektivní metody a jejich využití v hudebním vzdělávání
 • Činitele ovlivňující hudební vnímání
 • Učitel jako reflektující praktik
 • Muzikoterapeutické techniky ve výuce hudební výchovy
 • Sémantičnost v hudbě
 • Rozvoj hudební představivosti
 • Pedagogicko-psychologické aspekty práce s hudebním dílem
 • Příprava budoucího učitele hudební výchovy
 • Instrumentální činnosti jako aktivizační faktor v hudební výchově
 • Mezioborová spolupráce jako prostředek rozvoje hudební tvořivosti
 • Hudební projekt/pohádka jako prostředek rozvoje hudebních činností
 • Projektové vyučování v hudební výchově
 • Hudební pohádky – jejich význam pro hudební vývoj dítěte

Doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.

Tematická oblast:
Teorie klavírní interpretace, Metodika klavírní hry

Příklady témat:

 • Klavírní album pro mládež.
 • Klavírní dílo zvoleného autora a jeho využití v klavírní pedagogice.
 • Klavírní skladby zvoleného autora, určené dětem.
 • Postup interpreta při studiu klavírních děl.
 • Rozbor vybraných klavírních škol.
 • Rozvíjení hudebnosti v počátečním klavírním vyučování.
 • Řešení otázek interpretace vybraného klavírního díla.
 • Specifičnost pojetí klavírní výuky dětí předškolního věku.
 • Studium klavírních etud od elementárních až ke koncertním etudám.
 • Uměleckopedagogický přínos významné osobnosti.

MgA. Mgr. Marek Valášek, Ph.D.

Tematická oblast:
Dirigování, Sbormistrovství, Osobnosti hudebního života, Interpretační analýzy, Sborový zpěv ve škole

Příklady témat:

 • Komplexní analýza rozsáhlejšího vokálního či vokálně-instrumentálního díla či cyklu.
 • Kulturní život ve zvoleném regionu se zaměřením na sborový zpěv.
 • Organizace amatérského sborového života v Česku.
 • Profesionální sborový zpěv v Česku. 
 • Osobnost sbormistra, spektrum jeho činností – ideál sbormistra, příklady z praxe.
 • Sbormistrovské, dirigentské a skladatelské osobnosti a jejich umělecký přínos.
 • Historie významných pěveckých těles.
 • Sborový zpěv na základní a střední škole, vztah k výuce HV.
 • Literatura pro dětské sbory s doprovodem orchestru určitého autora.
 • Významné sborové festivaly a soutěže, jejich význam, poslání a přínos.
 • Sborová tvorba v díle významných českých skladatelů.
 • Život a dílo vybraného skladatele a jeho vokální dílo.
 • Uplatnění dětského sboru a dětských rolí v operní, kantátové, oratorní literatuře.

Doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.

Tematická oblast:
Hudební pedagogika a didaktika Hv, Hudební psychologie, Metodologie výzkumu, Aktuální problémy hudebně výchovné praxe, Rozvoj dětské hudební tvořivosti, Výzkumné zaměření diplomové práce (z oblasti didaktiky HV a hudební psychologie)

Příklady témat:

 • Přínos Jaroslava Hlavsy pro psychologii hudební tvorby.
 • Přínos významné hudebně pedagogické osobnosti pro Hv praxi.
 • Teoretická analýza a výzkum zvoleného hudebně pedagogického či hudebně psychologického jevu.
 • Slovní hodnocení a jeho využití v hudebně pedagogické praxi.
 • Environmentální výchova hudbou na 1. stupni ZŠ.

 


Mgr. et Mgr. Jana Veverková

Tematická oblast:
Intonace, Sborový zpěv, Lidová píseň

Příklady témat:

 • Česká sborová nebo kantátová tvorba a její tvůrci.
 • Folklór v hudební výchově na základní škole.
 • Intonační metody.
 • Kánon jako součást výuky intonace v hudební výchově na 2. stupni základní školy.
 • Lidová píseň a její proměny jako součást regionální kultury.
 • Lidová hudba v médiích a její vliv na hudební preference žáků základní školy
 • Sluchová analýza v hodinách hudební výchovy na základní škole.
 • Vokální polyfonie v hudební výchově středních škol.
 • Česká sborová literatura pro děti předškolního věku.
 • Sborová a písňová tvorba vybraného skladatele pro děti předškolního věku.