Spolupracující instituce

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství – www
Ústav je vědecko-výzkumné a pedagogické pracoviště fakulty. Zaměřen je na výzkum profesního rozvoje učitelů a na pedagogickou podporu tohoto rozvoje – koncipuje a realizuje kvalifikační vzdělávací programy (vedoucí k získání plné odborné kvalifikace především pro učitele různých typů a stupňů škol a pro vychovatele). Pořádá také kurzy a další akce průběžného dalšího vzdělávání učitelů i dalších pracovníků ve školství.
Kromě odborných článků, sborníků a dalších publikací vydává ústav studijní texty pro kvalifikační programy.Pracovníci ústavu jsou členy odborných grémií a expertních komisí.
Ústav je děkanem pověřen metodickým řízením a koordinací programů celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě, vydává v tištěné i elektronické podobě celofakultní „Katalog programů dalšího vzdělávání učitelů a jiných aktivit celoživotního vzdělávání.S katedrou HV spolupracuje v rámci kombinované formy studijního programu  Doplňujícího pedagogického studia pro učitele uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SŠ a ZUŠ.

Collegium Marianum – Týnská škola, s.r.o. – www
Instituce spolupracuje od roku 1992 s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze při uskutečňování bakalářského studijního oboru Sbormistrovství chrámové hudby, jehož posláním je zvyšování interpretační úrovně liturgické a duchovní hudby 16. – 18. století. Dále uskutečňuje vzdělávání ve výtvarném oboru Péče o památky formou vyššího odborného studia, jehož cílem je získání odborných praktických a teoretických znalostí v oblasti ochrany a konzervace kulturně-historických památek. Studium se zaměřuje např. na historické malířské techniky a výtvarné technologie, historické písmo, základy konzervování a restaurování, evidenci a dokumentaci památek.

Základní umělecká škola Music Art – Fakultní ZUŠ PedF UK – www