Studentské pomocné síly

KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY

Upozornění:

Stipendium nelze přiznat studentovi, který:
– má studium přerušeno
– překročil standardní dobu studia navýšenou o 1 rok
– v době přiznání stipendia již není studentem. PedF UK
Viz překážky poskytnutí stipendia, čl. 8 Stip. řádu UK.