Váňová Hana, doc. PaedDr., CSc.

nar. 16. 4. 1953 v České Lípě absolvovala v roce 1975 Pedagogickou fakultu UK v Praze obor Č-Hv učitelství na 2. st. ZŠ. Od roku  1977 působí na Pedagogické fakultě UK, nejprve jako interní aspirantka (1977 – 1981), odborná asistentka (1981-1990) a od roku 1990 až dosud jako docentka. Kontakt se školní praxí udržuje průběžně výukou Hv na  ZŠ, ZUŠ a základní škole s rozšířenou Hv.

Na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze se specializuje na výuku didaktiky hudební výchovy, hudební psychologie a metodologie výzkumu v hudební pedagogice. Celoživotně se věnuje otázkám rozvoje dětské hudební kreativity, jejího propojení s rozvojem intonačních dovedností (tzv. tvořivé intonace), diagnostice hudebnosti apod. Od roku 1986 pracovala jako řešitelka a později koordinátorka výzkumných úkolů  (resortního plánu MŠ, fakultních vědecko výzkumných úkolů), jako navrhovatelka a řešitelka grantu FRVŠ 1999 – Postgraduální vzdělávání učitelů ZŠ středočeského regionu v předmětu hudební výchova, jako  členka řešitelského týmu katedry Hv fakultního výzkumného záměru č.6 Multidisciplinární komunikace jako edukační princip humanitních věd a umění, spolupracovala na výzkumném úkolu Význam vybraných uměleckých kolektivních aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky (grant MK ČR, řešený IPOS Praha), na projektu Vytváření a hodnocení programu pro vzdělávání a výchovu k udržitelnému rozvoji v základních a středních školách HMP apod. Pracovala jako tajemnice a spoluorganizátorka hudebně vědních konferencí, pořádaných katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze (např. 1992 Tvořivost jako základní dimenze moderní hudební pedagogiky, 1994 Kreativita a integrativní  pedagogika v evropské hudební výchově, 1996 Improvizace, 1997 Elektronické nástroje v současné hudební výchově, 1998 Poslech hudby, 1999 Populární hudba a škola apod.). Působila též jako lektor v rámci aktivit ČHS, Pedagogického centra v Praze, grantových úkolů nebo spolupráce s Metodicko-pedagogickým centrem v Prešově.

V současné době je členkou oborové rady doktorandského studia Hudební teorie a pedagogika na PedFUK v Praze a PedF UJEP v Ústí nad Labem,  školitelkou a examinátorkou doktorandů,  předsedkyní rigorózní komise,  vedoucí oddělení 1. st. ZŠ na katedře Hv a vedoucí pedagogické praxe z Hv na 1. st. ZŠ, předsedou komise pro SZZ z Hv na 1. st. ZŠ apod. Kromě publikačních aktivit se intenzivně věnuje též redaktorské a recenzní činnosti (od roku 2006  je vedoucí redaktorkou časopisu Hudební výchova).

 

 

Publikační činnost

 

Monografie:

VÁŇOVÁ, H. Hudební tvořivost žáků mladšího školního věku. Praha : Supraphon, 1989.196 stran. ISBN 80-7058-149-2.

 

Vysokoškolské učebnice:

VÁŇOVÁ, H., SKOPAL, J. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. Praha : Karolinum, 2002. 196 stran. ISBN 80-246-0435-3.

VÁŇOVÁ, H., SKOPAL, J. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. 2. aktualizované vydání.  Praha : Karolinum, 2007. 196 stran. V tisku.

 

Skripta:

1) VÁŇOVÁ, H. Pěvecká tvořivost na základní škole. Praha : SPN, 1984.

2) HOLAS, M., DUZBABA, O., VÁŇOVÁ, H., Metody a techniky výzkumu v hudební výchově.  Praha : SPN, 1987.

3) KODEJŠKA, M., VÁŇOVÁ, H. Hudební výchova dětí předškolního věku. I. Hudební schopnosti. Praha : SPN, 1989.

4) KOLÁŘ, J.,VÁŇOVÁ, H.,  DUZBABA, O. Počátky tvořivé intonace.  Diatonika dur I. Praha : Univerzita Karlova, 1993. 100 s. ISBN 80-7066-846-6.

5) KOLÁŘ, J., VÁŇOVÁ, H.,  DUZBABA, O. Počátky tvořivé intonace.  Diatonika dur II. Praha : Univerzita Karlova, 1993. 138 s. ISBN 80-7066-850-4.

6) KOLÁŘ, J., VÁŇOVÁ, H. ,  DUZBABA, O. Počátky tvořivé intonace.  Diatonika moll. Praha : Univerzita Karlova, 1993. 78 s. ISBN 80-7066-838-5

7) PECHÁČEK, S., VÁŇOVÁ, H. Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2006. 282 s. ISBN 80-246-0365-9.

Rok vydání 1. vyd. 1991, dotisky 1994, 1997, 2001, 2. vyd.  2006.

8) VÁŇOVÁ. H., Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha : UKPedF, 2004. 79 stran. ISBN 80-7290-155-9.

 

Příručky a metodiky:

VÁŇOVÁ, H., TICHÁ, A.  Slovní hodnocení v hudební výchově na 1. stupni základní školy. In:  STARÁ, J. a kol. Slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ. Praha : Raabe, 2006. 79 s. ISBN 80-86307-28-X.). Podíl na publikaci.

VÁŇOVÁ, H., TICHÁ, A., HERDEN, J. Environmentální výchova ve výuce hudební výchovy v základním vzdělávání.  Praha : UK, Pedagogická fakulta, 2007.

VÁŇOVÁ, H., TICHÁ, A., HERDEN, J. Environmentální výchova ve výuce hudební výchovy na gymnáziích.  Praha : UK, Pedagogická fakulta, 2007.

 

Studie ve sbornících:

1) VÁŇOVÁ, H., ČÁSTKA, T., Analýza obsahu disciplín hudební výchovy z hlediska   výchovy k péči o životní prostředí. In Výchova  k péči o životní prostředí ve vysokoškolské přípravě učitelů. Sborník referátů k vědeckému semináři PedF UK v Praze. Praha : OBIS PedF UK, 1984, str. 118-130.

2) VÁŇOVÁ, H. Myšlení v dětské hudební tvořivosti. In Hudební výchova  v profilu žáka  základní školy. Sborník katedry hudební výchovy  PedF UK v Praze č. 5. Praha : UK, 1985, str. 27-43.

3) VÁŇOVÁ, H. Identifikace dětské hudební tvořivosti.  In Mezipředmětové vztahy v hudební pedagogice. Sborník příspěvků z celostátní konference katedry Hv PedF UK v Poděbradech. Praha : OBIS PedF UK, 1987, str. 102-106.

4) VÁŇOVÁ, H. – DUZBABA, O. Schöpferische Lerntätigkeiten im Prozeβ der Musikerziehung. In Musikalisches Lernen und Persönlichkeitsbildung im Unterricht. Postdam 1987, s.59-64.

5) VÁŇOVÁ, H. Výzkum dětské hudební tvořivosti. In Teoretické základy hudební pedagogiky. Sborník katedry Hv PedF UK v Praze č. 6. Praha : UK, 1987, str. 39-58.

6) VÁŇOVÁ, H. Integrace intonačních a vokálně tvořivých činností jako účinná metoda rozvoje dětské hudebnosti. In Teoretické základy hudební pedagogiky. Sborník katedry Hv PedF UK v Praze č. 7,  Praha : UK, 1990, str. 51-68. ISBN 80-7066-191-7.

7) VÁŇOVÁ, H. Tvořivost jako vědeckovýzkumný problém.  In Tvořivost jako základní  dimenze moderní hudební  pedagogiky. Sborník z mezinárodní hudebně pedagogické  konference, konané dne  19.4.1992  na PedF UK v Praze. Praha : PdF UK, 1992, str. 19-25. ISSN 086-156X.

8) VÁŇOVÁ, H. Integrace intonačních a vokálně tvořivých činností. In Kreativita a integrativní  pedagogika  v evropské hudební výchově. Sborník z mezinárodní hudebně pedagogické  konference, konané dne  20-21.4.1994  na PedF UK v Praze. Praha : SHV ČHS,  1994, str. 120-122.

10) VÁŇOVÁ, H. Tvořivostí k poslechu nebo poslechem k tvořivosti? In Hudba a její posluchači. Sborník z konference s mezinárodní účastí, konané dne 8. a 9. 11. 1994 na PedF ZU v Plzni. Plzeň : PedF ZU, 1994, str. 111-119.

11) VÁŇOVÁ, H. Dluhy a neduhy naší hudební pedagogiky. In Michalová, E.(ed.) Ako ďalej v hudobnej výchove? Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica,  1996, s. 32-37. ISBN 80-85162-74-1.

12) VÁŇOVÁ, H..: Jaroslav Hlavsa a jeho přínos pro psychologii hudební tvorby. In Dějiny hudební výchovy. Ostrava : AHUV TC, 1996, s. 95-98. ISBN 80-85780-72-0.

13) VÁŇOVÁ, H. Příspěvek katedry hudební výchovy PedF UK v Praze k otázkám hudební kreativity, In Tvořivá škola. Sborník z celostátní konference k problematice tvořivé školy, konané dne 16.9.1998 na PF MU v Brně. Brno : Paido, 1998, str. 180-183. ISBN 80-85931-63-X.

14) VÁŇOVÁ, H. Myšlení v dětské hudební tvořivosti a jeho diagnostika. In Psychologické aspekty hudební výchovy. Sborník z konference. Olomouc : UP PedF, 2001. str. 51-56. ISBN 80 – 244 – 0405.

15) VÁŇOVÁ, H. Vztah obecného a zvláštního v  pojmovém aparátu společensko hudebních disciplín. In Multimediální komunikace v hudební a polyestetické výchově. Sborník z mezinárodní konference, konané dne 9. a 10. 11. 2000 na  PedF UK Praha. Praha : UK PedF,  2001. str. 73-80.  ISBN 80-7290-065-X.

16) VÁŇOVÁ, H. Základní školy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy v České republice. In ČIERNA, Alena (ed.). Hudobná výchova včera a dnes. Sborník z mezinárodní konference v Nitře, konané 12.-14.5.2004. 1. vyd. Nitra : ARS SONANS, 2005, s. 77-83. ISBN 80-8050-919-0.

17) VÁŇOVÁ, H. Současná situace a problémy v didaktice hudební výchovy. In  Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Elektronický sborník z celostátní konference dne 13.-14. 9. 2004 na Pedagogické fakultě MU Brno.  Brno 2004 .  Anotace příspěvku In sborník anotací Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. JANÍK, T., MUŽÍK, V., ŠIMONÍK, O., ed. Brno : MU, 2004, . str. 54.  ISBN 80-210-3474-2.

18) VÁŇOVÁ, H. Rozvoj dětské hudební tvořivosti v podmínkách základní školy. In                 DOHNALOVÁ, Lenka (ed.). Hudební improvizace. 1. vyd. Praha : Česká hudební rada, Divadelní ústav, 2005, s. 14-22.

19) VÁŇOVÁ, H. Od praxe k praxi – systémový řetězec didaktiky hudební výchovy. In  Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe. Ed. Josef Říha a Ivana Ašenbrenerová. Sborník z celostátní konference konané dne 14.11.2005 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem : UJEP, 2006, str. 8-14. ISBN: 80-7044-748-6.

20) VÁŇOVÁ, H. Aktualizace hudebně psychologického odkazu Františka Sedláka. In Kontexty hudební pedagogiky.  Mezinárodní konference konaná 6. a 7. 4. 2006 v Brandýse nad Labem, PedF UK.  doplň

21) VÁŇOVÁ, H. Aktualizace hudebně didaktického odkazu Františka Sedláka. In  Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století.  Celostátní konference Janáčkiana, konaná 1. a 2. 6. 2006 v Ostravě, PF OU. Praha : Divadelní ústav, 2006, str. 95-106. ISBN 80-7008-208-X.

22) VÁŇOVÁ, H. Rozvoj dětské hudební tvořivosti v podmínkách základní školy. In Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století.  Celostátní konference Janáčkiana, konaná 1. a 2. 6. 2006 v Ostravě, PF OU. Praha : Divadelní ústav, 2006, str. 140-152. ISBN 80-7008-208-X.

23) VÁŇOVÁ, H. Integrace environmentální  a hudební výchovy. In Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe II.  Celostátní konference,  konaná dne 14.11.2006 v Ústí nad Labem, PF UJEP. 2007.

 

Články v odborných časopisech:

1) SEDLÁKOVÁ, H. Osobnost učitele hudební výchovy.. Estetická výchova 1975/6, č,1, str. 9-10.

2) VÁŇOVÁ, H. Hudební tvořivost – seberealizace dítěte. Estetická výchova 1977/8. č. 1. str. 7-8.

3) VÁŇOVÁ – SEDLÁKOVÁ, H.  Rozvoj dětské hudební aktivity. Estetická výchova 1977/8, č. 2, str. 36-8.

4) VÁŇOVÁ, H.  K problému dětské hudební tvořivosti na základní škole. Opus musicum 1980, č.4. str. 110-116.

5) VÁŇOVÁ, H. K vymezení pojmu dětská hudební tvořivost, Estetická výchova 1980/1, č.3, str.73-4.

6) VÁŇOVÁ, H. K vymezení pojmu dětská hudební tvořivost, Estetická výchova 1980/1, č.4, str. 93-4.

7) VÁŇOVÁ, H. Kapitoly z historie dětské hudební tvořivosti,  Estetická výchova 1980/1, č.5, str. 122-3.

8) VÁŇOVÁ, H. Kapitoly z historie dětské hudební tvořivosti,   Estetická výchova 1980/1, č.6, str.122-3.

9) VÁŇOVÁ, H. Kapitoly z historie dětské hudební tvořivosti,   Estetická výchova 1980/1, č.7, str.176-180.

10) VÁŇOVÁ, H. Dětská hudební tvořivost v dílech našich autorů.  Estetická výchova 1980/1, č. 8, str. 204-205.

11) VÁŇOVÁ, H. Dětská hudební tvořivost v dílech našich autorů Estetická výchova 1980/1, č.9, str. 233-236.

12) VÁŇOVÁ, H. Motivace v dětské hudební tvořivosti.  Estetická výchova 1981/2, č. 6, str. 147-149.

13) VÁŇOVÁ, H. Podněty k rozvoji pěvecké tvořivosti žáků mladšího školního věku Estetická výchova 1982/3, č. 1, str. 8-10.

14) VÁŇOVÁ, H. Podněty k rozvoji pěvecké tvořivosti žáků mladšího školního věku Estetická výchova 1982/3, č. 7, str. 175-177.

15) VÁŇOVÁ, H. Podněty k rozvoji pěvecké tvořivosti žáků mladšího školního věku Estetická výchova 1982/3, č. 8, str. 203-206.

16) VÁŇOVÁ, H. Podněty k rozvoji pěvecké tvořivosti žáků mladšího školního věku Estetická výchova 1982/3, č.9, str. 231-234.

17) VÁŇOVÁ, H.Podněty k rozvoji pěvecké tvořivosti žáků mladšího školního věku,  Estetická výchova 1984/5, č.2, str. 41-43.

18) VÁŇOVÁ, H. K některým metodologickým otázkám výzkumu v hudební výchově. In Teorie a výzkum v hudební pedagogice. Vědeckoinformační bulletin ČHS, 1988, roč. I.,č. 2, str.26-42. Praha : OBIS PedF UK a ČHS, 1988.

19) VÁŇOVÁ, H. Hudební tvořivost jako vědeckovýzkumný problém.  Hudební výchova, 1992/3, roč. 1. č. 1, str. 6-7.

20) VÁŇOVÁ, H. Skeptik versus citátoman namísto teorie. Hudební výchova, 1993/4, roč. 2, č. 1, str. 1-2.

21) VÁŇOVÁ, H.  Malé zamyšlení nad tvorbou učebnic hudební výchovy.  Hudební výchova, 1993/4, roč. 2, č. 2, str. 19.

22) VÁŇOVÁ, H. Ano nebo ne? Hudební výchova, 1994/5 č. 2 .

23) VÁŇOVÁ, H.  Integrace intonačních a vokálně tvořivých činností. Hudební výchova, 1994/5,  roč. 3, č. 2.

24) VÁŇOVÁ, H.  Hudebně teoretické poznatky a dítě. Hudební výchova, 1994/5, roč. 3,  č. 3, str. 37.

25) VÁŇOVÁ, H. Quo vadis, hudební výchovo? Hudební výchova, 1995/96, roč. 4,  č.1, s. 1-2. ISSN 1210-3683.

26) VÁŇOVÁ, H. Tvořivá práce v rozvoji rytmického cítění. Hudební výchova, 1995/96, roč. 4, č. 3, s. 47-48. ISSN 1210-3683.

27) VÁŇOVÁ, H. TICHÁ, A. – HERDEN, J. Kdo umí, ten umí, aneb dovednosti v hudební výchově. Hudební výchova, 1996/7, roč. 5, č. 4, s. 58-60. ISSN 1210-3683.

28) VÁŇOVÁ, H.  Identifikace rysů hudebně tvořivého myšlení žáků ZŠ. Hudební výchova, 1998, roč. 6, č.2, s. 21-22. ISSN 1210-3683.

29) VÁŇOVÁ, H. Sepětí poslechových a hudebně tvořivých činností. Hudební výchova, 1998, roč. 6, č. 1, s. 3-5. ISSN 1210-3683.

30) VÁŇOVÁ, H.  Dílo Jaroslava Hlavsy jako teoretický základ  psychologie hudební tvorby. Hudební výchova,  1999,  roč. 7, č. 2,  s. 27-29. ISSN 1210-3683.

31) VÁŇOVÄ, H. – TICHÁ, A.  Nová řada učebnic hudební výchovy pro první stupeň základní školy.  Hudební výchova, 2000, roč. 8, č. 2, s. 20-23. ISSN 1210-3683.

32) VÁŇOVÁ, H. Nebojte se hudební výchovy! Hudební výchova, 2000, roč. 8, č. 3, s.37-38. ISSN 1210-3683.

33) VÁŇOVÁ, H. – TICHÁ, A. O jedné učebně hudební výchovy.  Hudební výchova, 2000, roč. 8, č. 3, s. 40-42. ISSN 1210-3683.

34) VÁŇOVÁ, H.  Z historie časopisu hudební výchova. Hudební výchova, 2006,  roč. 14,  č. 1, str. 20. ISSN 1210-3683.

35) VÁŇOVÁ, H. Hudební teorie rychle a bez útrap aneb počty a klaviatura. Hudební výchova, roč. 14, 2006, č. 3, str. 56- 57.  ISSN 1210-3683.

 

Recenze:

1) VÁŇOVÁ, H. Nad vědeckou bibliografií Františka Lýska. Estetická výchova 1977/8, č. 1, str. 11.

2) VÁŇOVÁ, H. Receptář začínajícím sbormistrům Čestmíra Staška. Estetická výchova 1977/8, č. 3, str. 64.

3) VÁŇOVÁ, H  Národní umělec František Lýsek. Učitelské noviny  1977.

4) VÁŇOVÁ, H. František Lýsek: Vox liberorum. Hudební nástroje 1977, č, 4, str. 121.

5) VÁŇOVÁ, H. O: Szende: Intervallic Hearing Its Nature and Pedagogy. Čs. psychologie 1978.

6) VÁŇOVÁ, H. Kniha potřebná a nepostradatelná.  Estetická výchova 1979/80, č. 10, str. 273.

7) VÁŇOVÁ, H .Studentům i učitelům pedagogických fakult.. Estetická výchova  1984/5, č. 8, str- 245.

8) VÁŇOVÁ, H. Nové informatorium (školy mateřské).  Hudební výchova 1993/4,roč. 2, č. 3, str. 25. Recenze knihy P. Jurkoviče a V. Korbela Nové informatorium školy mateřské. Praha : ČHS, 1992. 71 stran.

9) VÁŇOVÁ, H. Inspirace zkušenějším, pomoc začínajícím. Hudební výchova 1998, roč, 6, , č. 3, str. 45. ISSN 1210-3683. Recenze na publikace E. Jenčkové Hudba v současné škole.

10) VÁŇOVÁ, H. Klavírní improvizace na videokazetě. Hudební výchova, 2001, roč. 9, č. 2 s.29-30. ISSN 1210-3683.

11) VÁŇOVÁ, H., Doc. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.: Průvodce učitele praktickou harmonií. Výběr z lektorského posudku. Informatorium 2004, č. 39, str. 16.

 

12) VÁŇOVÁ, H.: Popelčina satisfakce. Hudební výchova, roč. 11, 2003, č. 2, s. 24-26, Recenze monografie JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. ISSN 1210-3683,

13) VÁŇOVÁ, H. O knize plné písniček, fantazie, moudra a myší. Hudební výchova, 2005, roč. 13, č. 4, s. 70-72. ISSN 1210-3683. Recenze knihy J. Herdena Hudební hodinky pro táty a maminky.

14) VÁŇOVÁ, H.  Komplexní prezentace tvůrčí osobnosti. Hudební výchova, roč. 14, 2006, č. 1, str. 14. ISSN 1210-3683. Recenze monografie SIEBR, R.  Josef Křička – učitel, skladatel, člověk. Praha : Sobotáles, 2005. 156 stran. ISBN 80-86817-07-2.

15) VÁŇOVÁ, H. Konec nezpěváků v Čechách. Hudební výchova, roč, 14, 2006, č. 2, str. 35 – 36. ISSN 1210-3683. Recenze monografie TICHÁ, A., Učíme děti zpívat. (Hlasová výchova pomocí her pro děti od 5 do 11 let). Praha : Portál, 2005. 148 stran. ISBN 80-7178-916-X.


Zprávy, popularizační články:

1) VÁŇOVÁ, H. „Nerušit, tady se bádá“, Hudební výchova 1992/3,roč. 1,  č. 1, str. 9.

2) VÁŇOVÁ, H., TICHÁ, A., Rozšířené vyučování cizím jazykům a nyní i hudební výchově. Městské noviny,  Brandýs nad Labem 1992, č. 3.

3) VÁŇOVÁ, H. Naši a slovenští hudební pedagogové na konferenci. Hudební výchova 1994/5, roč. 3, č. 1, str. 4.

4) VÁŇOVÁ, H., TICHÁ, A. O pejscích a hlasové výchově. Hudební výchova, 1995/9, roč. 4,  č. 3, str. 50. ISSN 1210-3683.

5) VÁŇOVÁ, H. Malé ohlédnutí za IMPROVIZACÍ 96. Hudební výchova, 1996/97, roč. 5, č. 2, s. 19-20. ISSN 1210-3683.

Recenzentní posudky:

VÁŇOVÁ, H. Recenze výběrové řady E. Jenčkové Hudební pohádka z cyklu Hudba v současné škole. [lektorský posudek]. 1998. Hradec Králové. 2 s. [PedF UK, katedra hudební výchovy].

VÁŇOVÁ, H. Josef Křička – učitel, skladatel, člověk (autor Rudolf Siebr). [Josef Křička – Teacher, Composer, Man by Rudolf Siebr]. Brandýs nad Labem: 2004, 3 s., oponentský posudek, pro: Český hudební fond

VÁŇOVÁ, H. : Průvodce učitele praktickou harmonií (autor Michal Nedělka). [Guide Through Practical Harmony for Teacher]. Praha: 2004, 2 s., oponentský posudek, pro: ÚPRPŠ

VÁŇOVÁ, H.: Vybrané kapitoly z hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy (autor Oldřich Duzbaba). [Selective Chapters from Music Pedagogy and Didactics of Music Education by Oldřich Duzbaba]. Praha: 2004, 2 s., oponentský posudek, pro: ÚPRPŠ

SIEBR, R.  Josef Křička – učitel, skladatel, člověk. Praha : Sobotáles, 2005. 156 stran. ISBN 80-86817-07-2. Recenze monografie

NEDĚLKA, M. Průvodce učitele praktickou harmonií. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2004. 111 s. ISBN 80- 7290-152-4. Recenze skript

DUZBABA, O. Vybrané kapitoly z hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2004.ISBN  80-7290-156-6.  Recenze skript.

TICHÁ, A., Učíme děti zpívat. (Hlasová výchova pomocí her pro děti od 5 do 11 let). Praha : Portál, 2005. 148 stran. ISBN 80-7178-916-X. Recenze monografie.

TICHÁ, A., RAKOVÁ, M. Zpíváme a hrajeme si  s nejmenšími. Praha : Portál, 2007.

165 stran. ISBN 978-80-7367-100-6.

 

Recenze článků v časopise Hudební výchova

Redaktorská činnost od čísla 1/ 2006

 

Anotace nejvýznamnějších publikací

 

Monografie:

VÁŇOVÁ, H. Hudební tvořivost žáků mladšího školního věku. Praha : Supraphon, 1989.196 stran. ISBN 80-7058-149-2.                                                                                                         Tato monografie dodnes patří k základním teoretickým dílům v oblasti dětské hudební tvořivosti. Zabývá se vývojem problému v historickém kontextu, definuje základní pojmy, vymezuje psychologické základy hudebně tvořivého procesu a přináší systém metodických podnětů pro rozvoj hudební tvořivosti v podmínkách základního školství.
 

Vysokoškolské učebnice:

VÁŇOVÁ, H., SKOPAL, J. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. Praha : Karolinum, 2002. 196 stran. ISBN 80-246-0435-3.

Tato celostátní vysokoškolská učebnice s převažujícím autorským podílem autorky orientuje studenty v základních etapách vědeckovýzkumné práce v hudební pedagogice a připravuje je po stránce metodologické na  řešení diplomové či jiné práce s výzkumným zaměřením.  Strukturace učebnice do hlavních kapitol odpovídá jednotlivým etapám výzkumu, tj. vede od aktivit studijního rázu  k činnostem organizační a výzkumné povahy a vrcholí sepsáním  závěrečné výzkumné zprávy.

 

Skripta:

PECHÁČEK, S., VÁŇOVÁ, H. Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2006. 282 s. ISBN 80-246-0365-9.

Skripta jsou povinnou studijní literaturou v didaktice Hv ve studiu učitelství 1. st. ZŠ. Přinášejí podněty pro diagnostiku žákovy  hudebnosti, modelové situace rozvoje základních hudebních schopností v jednotlivých hudebních činnostech, metodické řady rozvoje hudebních dovedností, úkoly k samostatné práci studentů, doplňkovou literaturu k dalšímu studiu. Jsou praktickou aplikací teoretické učebnice F. Sedláka Didaktika hudební výchovy na l. st. ZŠ (SPN 1985).

Rok vydání 1. vyd. 1991, dotisky 1994, 1997, 2001, 2. vyd.  2006.

 

VÁŇOVÁ. H., Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha : UKPedF, 2004. 79 stran. ISBN 80-7290-155-9.

Tato skripta lze považovat za syntetickou práci použitelnou ve dvou vyučovacích předmětech – v didaktice hudební výchovy a ve výuce intonace a sluchové analýzy.  Je zde zřetelně posílená pedagogická dimenze problému. Skripta sledují systematický rozvoj intonačních dovedností z hlediska tónových prostorů, posloupnosti intonačních pojmů, využívaných intonačních opor apod. a tento rozvoj ústrojně kloubí se sluchovou analýzou a vokální tvořivostí.  Ta využívá osvojené tonálně výškové představy v rámci různých tónových prostorů, jednoduchých hudebních forem a prvků polyfonního nebo homofonního vícehlasu.