Pecháček Stanislav, prof. PhDr., Ph.D.

Prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor hudební výchova – čeština (1974). Během působení na Střední pedagogické škole v Praze 6 obhájil na FF UP disertační práci Violoncellista Bohuš Heran a získal titul PhDr. Od roku 1984 pracuje na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nejprve jako odborný asistent, od roku 1998 jako docent, poté co absolvoval habilitační řízení na UJEP v Ústí nad Labem v oboru hudební výchova – sbormistrovství. Na tomtéž pracovišti ukončil v roce 2008 doktorské studium a získal titul Ph.D.

V roce 2012 jej prezident republiky jmenoval profesorem pro obor hudební teorie a pedagogika.

Na katedře Hv vyučoval v prvních letech především v oboru učitelství pro 1. stupeň (intonace, didaktika, hra na nástroj, taktovací technika), po řadu let také působil jako vedoucí oddělení pro tento studijní obor. Od počátku 90. let se věnuje hlavně intonaci a sborovému zpěvu v oborech učitelství pro 2. stupeň ZŠ a pro střední školy, v oboru sbormistrovství vyučuje dějiny sborového zpěvu, ansámblový zpěv, sluchovou analýzu a didaktiku sborového zpěvu. Pro výuku zahraničních studentů zajišťuje v angličtině výuku předmětů intonace, sluchová analýza, základy taktovací techniky, didaktika sborového zpěvu. Od roku 2001 působí ve funkci zástupce vedoucího katedry.

Publikační činnost

Monografie

 1. Česká sborová tvorba 1800 –1950. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2002. 302 s. ISBN 80-7290-099-4.
 2. Lidová píseň a sborová tvorba. Praha : Karolinum, 2010. 316 s. ISBN 978-80-246-1830-2.
 3. Twórczość chóralna kompozitorów czeskich. Lodž, Polsko : Drukarnia wydavnictwo Marek Daszkowski, 2011. 98 s. ISBN 978-83-920586-3-1.
 4. Česká sborová tvorba II (Baroko a klasicismus). Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2012. 200 s. ISBN 978-80-7290-539-3.

Skripta

 1. Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ. (Spoluautor VÁŃOVÁ, H.) 1. vyd. Praha : Karolinum, 1991. 282 s. ISBN 80-7066-459-2, 2. vyd. Praha : Karolinum, 2001. 282 s. ISBN 80-246-0365-9.
 2. Kytarové doprovody lidových písní. Jinočany : H&H, 1993. 223 s.
 3. Základy taktovací techniky. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1994. 115 s.
 4. Hra písní na klavír. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 1999. 76 s. ISBN 80-86039-96-X.
 5. Základy taktování. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2003. 157 s. ISBN 80-7290-137-0.
 6. Vokální intonace a sluchová výchova I. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2006. 142 s. ISBN 80-7290-261-X.
 7. Vokální intonace a sluchová výchova II. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2006. 144 s. ISBN 80-7290-263-6.
 8. Vokální intonace a sluchová výchova III. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2006. 134 s. ISBN 80-7290-264-4.
 9. Vokální intonace a sluchová výchova IV. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2009. 163 s. ISBN 978-80-7290-390-0.

Studie ve sbornících

 1. Sborová a kantátová tvorba Viktora Kalabise. In: Sborník katedry Hudební  výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-8083-059-2, s. 149–157.
 2. Folklorní inspirace v české sborové tvorbě. In: Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, 2005. ISBN 80-8083-155-6, s. 74–93.
 3. Rozvoj harmonického sluchu jako součást intonační výchovy. In: Aktuální otázky hudebně výchovné praxe. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2006. ISBN 80-7044-748-6, s. 31–37.
 4. Folklorní vlivy ve sborové tvorbě Petra Ebena. In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe II. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, 2007. ISBN 978-80-7044-853-3, s. 53–59.
 5. Úpravy lidových písní Jana Málka. In: Kontexty hudební pedagogiky I. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2007, s. 122–129. ISBN 978-80-7290-354-2.
 6. Tradice a současnost intonační výchovy v českých zemích. In: Studia Artystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanovskiego. Tom 5 : Edukacja muzyczna wobec wyzwań XXI wieku. Kielce : Wydawnictwo Universytetu Jana Kochanowskiego, 2008. 308 s. ISSN 1899-8879, s. 245–255.
 7. Interpretace vokálních skladeb jako součást intonační výchovy. In: Interpretace vokálních skladeb ve studiu učitelství hudební výchovy I. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2007, č. 1, s. 51–58. ISSN 1802-6540.
 8. Sborová tvorba Petra Ebena pro děti. In: Kontexty hudební pedagogiky II. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2007, s. 156–162. ISBN 978-80-7290-324-5.
 9. Moravské lidové písně Otmara Máchy. In: Region, regionální kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2007, č. 2, s. 177–187. ISSN 1802-6540.
 10. Úpravy lidových písní pro ženské a dětské sbory. In: Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti II. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008, č. 1, s. 230–242. ISSN 1802-6540.
 11. Lukášovy ženské a dětské sbory na lidové texty. In: Hudební kultura XVII. Osobnost a dílo Zdeňka Lukáše. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008, s. 87–101. ISBN 978-80-7043-734-6.
 12. Formy druhotné existence lidových písní. In: Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti III. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2009, č. 1, s. 393–402. ISSN 1802-6540.
 13. Osobnost skladatele a pedagoga Jiřího Laburdy (spoluautor SALÁKOVÁ, L). In: Kontexty hudební pedagogiky III. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2009, s. 169–173. ISBN 978-80-7290-323-8.
 14. Neofolklorismus. In: Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti III. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010, č. 1, s. 353–358 ISSN 1802-6540.
 15. Sborová tvorba Josefa Bohuslava Foerstera. In: Josef Bohuslav Foerster na prahu 21. století. Praha : Společnost J. B. Foerstera, 2010, s. 28. English translation The choral works of J. B. Foerster, s. 87.
 16. Folk ve školní hudební výchově. In: Hudobná edukácia a vzdelávacie programy.  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-557-0021-2, s. 1–8.

Odborné články v časopisech

 1. Hra písní při přípravě učitelů na Pedagogické fakultě. Estetická výchova 26, 1986, č. 9, s. 267–268.
 2. Rozvoj rytmického cítění u žáků základní školy. Estetická výchova 31, 1990, č. 3, s. 75–77.
 3. Nástrojová výuka ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Estetická výchova 32, 1991–92, č. 3, s. 35.
 4. Sborový zpěv na gymnáziích. Hudební výchova, 1992–93, č. 2, s. 19–20.
 5. Náměty k rytmické výchově I., II, III. Hudební výchova, 1993–94, č. 1, 2, 3,  s. 6–7, 31-32, 49-50.
 6. Sborové hnutí v Polsku. Cantus, 1994, č. 4, s. 46–47.
 7. Sborová tvorba Antonína Dvořáka. Cantus, 1995, č. 1, s. 12–15.
 8. Hudební výchova a vzdělávání na 1. stupni základní školy. Hudební výchova, 1994–95, č. 3, s. 38–39.
 9. Kantátová tvorba Antonína Dvořáka. Cantus, 1995, č. 2, s. 10–14.
 10. Sborová tvorba Bohuslava Martinů. Cantus, 1995, č. 3, s. 11–16.
 11. Kantáty Bohuslava Martinů. Cantus, 1995, č. 4, s. 9–14.
 12. Sbory Bedřicha Smetany 1, 2. Cantus, 1996, č. 1, s. 10–14, č. 2, 12-17.
 13. Sborové dílo Josefa Bohuslava Foerstera 1, 2. Cantus, 1996, č. 3, s. 8–12, č. 4, s. 11-14.
 14. Pěvecká výchova na základní škole 1, 2, 3. Hudební výchova, 1996–97, č. 1, 2, 3, s. 1-2, 32, s. 49-50.
 15. Sborová a kantátová tvorba Zdeňka Fibicha. Cantus, 1997, č. 1, s. 6–8.
 16. Sborové a kantátové dílo Leoše Janáčka 1, 2. Cantus, 1997, č. 2, s. 8-14, č. 3, s. 11-16.
 17. Sbory Pavla Křížkovského 1, 2. Cantus, 1997, č. 4, s. 10–1, 1998, č. 1, s. 7-10.
 18. Sbory a kantáty Vítězslava Nováka 1, 2. Cantus, 1998, č. 2, s. 9–14, č. 3, s. 6-11.
 19. IFAS Pardubice 1998. Hudební rozhledy, roč. 51, č. 8/98, s. 8.
 20. Sbory a kantáty Josefa Suka. Cantus, 1998, č. 4, s. 12–16.
 21. Jubileum Severáčku. Hudební rozhledy, roč. 51, č. 12/98, s. 18–19.
 22. Možnosti a podmínky studia hudebně výchovných oborů na pedagogických fakultách. (Spoluautoři KOLÁŘ, J., PALKOVSKÁ, J.) Hudební výchova, roč. 7, 1999, č. 1, s. 2–6.
 23. Sborové dílo Františka Škroupa. Cantus, 1999, č. 1, s. 8–10
 24. Sborové a kantátové dílo Otakara Ostrčila. Cantus, 1999, č. 2, s. 9–11.
 25. Sbory Viléma Blodka. Cantus, 1999, č. 3, s. 10–11.
 26. Sbory Jana Maláta. Cantus, 1999, č. 4, s. 7–10.
 27. Sborové dílo Karla Steckera. Cantus, 2000, č. 1, s. 7–9.
 28. Sborové dílo Pavla Bořkovce. Cantus, 2000, č. 2, s. 6–9.
 29. Sbory Jindřicha Jindřicha. Cantus, 2000, č. 3, s. 6–10.
 30. Sborová tvorba klasiků – Václav Kaprál. Cantus, 2000, č. 4, s. 8–12.
 31. Sbory Otakara Jeremiáše. Cantus, 2001, č. 1, s. 8–14.
 32. Příspěvek k přípravě budoucího učitele. Hudební výchova, 2/2001, s. 25.
 33. Sborová tvorba klasiků – Karel Boleslav Jirák. Cantus, 2001, č. 2, s. 7–10.
 34. Sborová tvorba klasiků – Václav Kálik. Cantus, 2001, č. 3, s. 17–22.
 35. Sborová tvorba klasiků – Emil Axman. Cantus, 2001, č. 4, s. 17–22.
 36. 40 let dětského pěveckého sboru Radost – Praha. Cantus, 2001, č. 4, s. 36-37.
 37. Sborová tvorba klasiků – Boleslav Vomáčka. Cantus, 2002, č. 1, s. 4–8.
 38. Sborová tvorba klasiků – Ladislav Vycpálek. Cantus, 2002, č. 3, s. 5–10.
 39. Sborová tvorba klasiků – Rudolf Karel. Cantus, 2002, č. 4, s. 5–7.
 40. Sborová tvorba klasiků – Alois Hába. Cantus, 2003, č. 1, s. 4–8.
 41. Sborová tvorba klasiků – Karel Bendl. Cantus, 2003, č. 2, s. 4–10
 42. Sborová tvorba klasiků – Vilém Petrželka. Cantus, 2004, č. 1, s. 6–9.
 43. Sborová tvorba klasiků – Václav Jan Tomášek. Cantus, 2004, č. 2, s. 5–9.
 44. Sborová tvorba klasiků – Vítězslava Kaprálová. Cantus, 2004, č. 3, s. 5–6.
 45. Sborová tvorba klasiků – Iša Krejčí. Cantus, 2004, č. 4, s. 5–7.
 46. Sborová tvorba klasiků – Jaroslav Ježek. Cantus, 2005, č. 2, s. 8–9.
 47. Zamyšlení nad sborovou dramaturgií. Cantus, 2005, č. 2, s. 21–22.
 48. Česká sborová tvorba – Jaroslav Křička 1, 2. Cantus, 2006, č. 1, s. 5-9, č. 2, s. 5-8.
 49. Česká sborová tvorba – Václav Trojan. Cantus, 2006, č. 3, s. 5–8.
 50. Česká sborová tvorba – Miloslav Ištvan. Cantus, 2006, č. 5, s. 5-7.
 51. Česká sborová tvorba – Petr Eben. 1. Folklorní inspirace. Cantus, 2007, č. 1, s. 16–19.
 52. Česká sborová tvorba – Petr Eben. 2. Dětské sbory. Cantus, 2007, č. 2, s. 17–20.
 53. Česká sborová tvorba – Petr Eben. 3. Sbory s duchovní tematikou. Cantus, 2007, č. 3, s. 16–19, 22.
 54. Tradice a současnost výuky intonace v českých zemích. Hudební výchova, 4/2007, s. 55–57.
 55. Česká sborová tvorba – Petr Eben. 4. Kantáty a oratoria. Cantus, 2007, č. 4, s. 18–21.
 56. Česká sborová tvorba – Petr Eben. 5. Starozákonní, antické a středověké inspirace. Cantus, 2008, č. 1, s. 16–18, 34.
 57. Česká sborová tvorba – Petr Eben. 6. Zbývající sborová tvorba. Cantus, 2008, č. 2, s. 16–18.
 58. Česká sborová tvorba – Václav Dobiáš. Cantus, 2008, č. 3, s. 12–13, 43.
 59. Česká sborová tvorba – Jan Kunc. Cantus, 2008, č. 4, s. 20-21, 23.
 60. Sbory a kantáty Viktora Kalabise (1/3). Praha, cit. 3.3.2009. Dostupné na <http://www.ucps.cz/03-01-clanek.php?see_ID=609
 61. Sbory a kantáty Viktora Kalabise (2/3), Praha, cit. 3.3.2009. Dostupné na <http://www.ucps.cz/03-01-clanek.php?see_ID=612
 62. Sbory a kantáty Viktora Kalabise (3/3), Praha, cit. 3.3.2009. Dostupné na  <http://www.ucps.cz/03-01-clanek.php?see_ID=617
 63. sborového zpěvu (Ferdinand Vach). Cantus, 2009, č. 1, s. 14–17.
 64. Sborová tvorba – Pavel Haas. Cantus, 2009, č. 1, s. 34–36.
 65. Sbory Petra Ebena pro dětské interprety. Hudební výchova, roč. 17, 2009, č. 2, s. 20–23.
 66. Pražský pěvecký sbor Smetana oslavil stoleté jubileum. Hudební rozhledy, roč. 62, 2009, č. 6, s. 12–13.
 67. Sborová tvorba – Adam Michna z Otradovic. Cantus, 2009, č. 2, s. 29–32.
 68. PPS Smetana oslavil stoleté jubileum. Cantus, 2009, č. 2, s. 52.
 69. Jak komponovali ředitelé Pražské konzervatoře. Cantus, 2009, č. 2, s. 54–55.
 70. Josef Bohuslav Foerster. 52. Festival sborového umění. Programová brožura. Jihlava : Společnost pro FSU Jihlava, 2009.
 71. Sborová tvorba – Jakub Jan Ryba (1. část). Cantus, 2009, č. 3, s. 30–32.
 72. Sborová tvorba – Jakub Jan Ryba (2. část). Cantus, 2009, č. 4, s. 56–58.
 73. Dětské sbory Otmara Máchy. Hudební výchova, roč. 18, 2010, č. 1, s. 2–5.
 74. Choral Compositions and Cantatas by Bohuslav Martinů. Cit. dne 8. 10. 2010. Dostupné na http://www.studentintranet.unic.ac.cy/Default.aspx?TabId=187. Kypr.
 75. Choral Pieces and Cantatas of Bohuslav Martinů. Education and Science without borders. Journal volume 1, No 2/2010, s. 107-109. Karaganda : Republic of  Kazakhstan, Prague : Czech Republic. MK ČR E 19362, ISSN 1804-2473.
 76. Dětské sbory Jana Vičara. Hudební výchova, roč. 19, 2011, č. 1, s. 7–9. ISSN 1210- 3683.
 77. Sborová tvorba – Jan Dismas Zelenka. 1. část. Cantus, 2010, č. 1, s. 30–32. 2. ISSN 1210-7956.
 78. Sborová tvorba – Jan Dismas Zelenka. 2. část. Cantus, 2010, č. 2, s. 28–31. ISSN 1210-7956.
 79. Sborová tvorba – Josef Mysliveček. Cantus, 2010, č. 3, s. 28–31. ISSN 1210-7956.
 80. Sborová tvorba – Kantáty Antonína Rejchy. Cantus, 2010, č. 4, s. 32–34. ISSN 1210-7956.
 81. Sborová tvorba – Bohuslav Matěj Černohorský. Cantus, 2011, č. 1, s. 28–30. ISSN 1210-7956.
 82. Sborová tvorba – František Xaver Richter. Cantus, 2011, č. 2, s. 31–33. ISSN 1210-7956.
 83. Sborová tvorba – František Václav Míča. Cantus, 2011, č. 3, s. 29–31. ISSN 1210-7956.
 84. Sborová tvorba – Pavel Josef Vejvanovský. Cantus, 2011, č. 4, s. 47–49. ISBN 1210-7956.
 85. Sborová tvorba – Jan Václav (Hugo) Voříšek. Cantus, 2012, č. 1, s. 23–25. ISBN 1210-7956.
 86. Sborová tvorba – František Ignác Tůma. Cantus, 2012, č. 2, s. 35–37. ISBN 1210-7956.
 87. Sborová tvorba – Jan Zach. Cantus, 2012, č. 3, s. 27–29. ISBN 1210-7956.
 88. A Short History of Czech Choral Music. International Choral Bulletin. 2nd Quarter

20133 – Volume XXXII, Number 2. Editor: International Federation of Choral Music.

ISSN – 0896-0968.

 1. Sborová tvorba – Jan Křtitel Vaňhal. Cantus, 2012, č. 4, s. 26–28. ISSN 1210-7956.
 2. Sborová tvorba – Vojtěch Jírovec. Cantus, 2013, č. 1, s. 23–26. ISSN 1210-7956.
 3. Sborová tvorba – Jiří Antonín Benda. Cantus, 2012, č. 2, s. 30–33. ISSN 1210-7956.

 

Informační články v odborném a denním tisku (výběr)

 1. Uplynulo devět let od smrti Bohuše Herana 1, 2.. Jiskra Orlicka XVIII, 1977, č. 18, s. 3, č. 19, s. 3.
 2. Setkání mládežnických pěveckých sborů 1992 v Praze 1, 2. Cantus,  1991, č. 4, s. 31, 1992, č. 1, s. 28.
 3. Gymnázia opět zpívají. Lidová demokracie, 7.4.1992, s. 5.
 4. Jubilující Mládí. Cantus, 1993, š. 5, s. 26–27.
 5. Pražské dny sborového zpěvu 1994. Cantus, 1993, č. 5, s. 16–17.
 6. Josef Boček a Janáček. Cantus, 1994, č. 3, s. 34–36. ISSN 1210-7956.
 7. Setkání studentských pěveckých sborů. Cantus, 1994, č. 3, s. 20–22.
 8. Pěvecký sbor Tosta Aš. Cantus, 1994, č. 4, s. 48–49.
 9. Libuše Krejčová. Cantus, 1995, č. 3, s. 58.
 10. Rudolf Zeman. Cantus, 1995, č. 3, s. 58–59.
 11. Festival pěveckých sborů SPgŠ Karlovy Vary. Cantus, 1995, č. 4, s. 22– 23.
 12. Eurotreff 1995. Cantus, 1995, č. 4, s. 31–32.
 13. Cantus choralis ´95.Cantus, 1995, č. 4, s. 68.
 14. Setkání pěveckých sborů mládeže v Praze. Cantus, 1996, č. 2, s. 23–25.
 15. Jaro se otvírá. Cantus, 1996, č. 3, s. 20–21.
 16. 41. Zasedání AGEC. Cantus, 1996, č. 3, s. 26–28.
 17. Cäcilia Chortage 1996. Cantus, 1996, č. 3, s. 28–29.
 18. Gymnázia zpívají. Hudební výchova, 1996-97, č. 1, s. 6–7.
 19. Cantus choralis Slovaca. Cantus, 1997, č. 1, s. 21–23.
 20. Festival vánoční a adventní hudby. Cantus, 1997, č. 1, s. 17–18.
 21. 6. Setkání pěveckých sborů mládeže v Praze. Cantus, 1997, č. 2, s. 23–24.
 22. Bojan zpívá již 135 let. Cantus, 1997, č. 2, s. 63–64.
 23. Festival duchovní hudby sv. Cecílie. Cantus, 1997, č. 4, s. 20–21.
 24. Dnes vám představujeme – Jiří Kolář. Cantus, 1997, č. 4, s. 25–28.
 25. Odešel Dalibor Spilka. Cantus, 1997, č. 4, s. 56.
 26. Dnes vám představujeme – Vlastimil Kobrle. Cantus, 1998, č. 1, s. 33–35.
 27. Zpívající mládež se opět  setkala v Praze. Cantus, 1998, č. 2, s. 21–22.
 28. Hudební komise AGEC zasedala v Praze. Cantus, 1998, č. 2, s. 25–26.
 29. Dnes vám představujeme – Jan Kasal. Cantus, 1998, č. 2, s. 29–32.
 30. Výroční zasedání AGEC. Cantus, 1998, č. 3, s. 22.
 31. V Pardubicích soutěžily nejen akademické sbory. Cantus, 1998, č. 3, s. 17–18.
 32. Pražské mužské sbory oslavovaly. Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 3, s. 20–21.
 33. Patnáctá Vonička. Cantus, 1999, č. 2, s. 27–28.
 34. Zimní zasedání hudební komise AGEC. Cantus, 1999, č. 2, s. 31.
 35. Dnes vám představujeme – Jiří Fuchs. Cantus, 1999, č. 2, s. 35–37.
 36. Jubilejní Vonička. Hudební rozhledy, roč. 52, 1999, č. 6, s. 21.
 37. Výroční zasedání AGEC v Maďarsku. Cantus 1999, č. 3, s. 28–29.
 38. Za Františkem Hábou. Cantus, 1999, č. 3, s. 52.
 39. Dnes vám představujeme – Josef Veselka. Cantus, 2000, č. 1, s. 35–36.
 40. Opava cantat ´99. Cantus, 2000, č. 1, s. 27.
 41. Dnes vám představujeme – Vladimír Doležal. Cantus, 2000, č. 2, s. 30–33.
 42. Výroční zasedání AGEC v Polsku. Cantus, 2000, č. 3, s. 19–20.
 43. Mimořádná událost v amatérském sborovém zpěvu. Českotřebovský zpravodaj, 12 / 2000, s. 64–65.
 44. 40 let s Radostí. Hudební rozhledy, roč. 54, 2001, č. 11, s. 20–22.
 45. Cantus choralis Ústí nad Labem. Cantus, 2001, č. 4, s. 11.
 46. ročník Festivalu sborového umění Jihlava. Cantus, 2001, č. 4, s. 42–43.
 47. Nad Prahou 4 svítá již pět let. Cantus, 2001, č. 4, s. 46.
 48. Absolventi oboru sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK rozvíjejí tradice amatérského sborového zpěvu. Hudební výchova, roč. 17, 2009, č. 2, s. 30–31.
 49. Lidové písně z praxe do praxe. Hudební výchova, roč. 17, 2009, č. 3, s. 44.
 50. Pocta Petru Ebenovi. Obor sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK rozvíjí více než stoleté tradice amatérského sborového zpěvu.  Praha, cit. 1. 3. 2009. Dostupné na  <http://iforum.cuni.cz/IFORUM-6800.html>.
 51. Hudební výchova stále vychází! Cantus, 2009, č. 4, s. 79.
 52. Pocta Petru Ebenovi. Praha, cit. 15.3.2009. Dostupné na http://www.ucps.cz/portal/cz/01-01-clanek.php?see_ID=1525
 53. PPS Smetana oslavil stoleté jubileum, Praha, cit. 29.4.2009. Dostupné na http://www.ucps.cz/portal/cz/01-01-clanek.php?see_ID=1546
 54. Hudební mládí koncertovalo pro Evropu. Praha, cit. 19.5.2009. Dostupné na http://iforum.cuni.cz/IFORUM-7336.html. ISSN 1214-5726.
 55. Josef Bohuslav Foerster. 52. Festival sborového umění. Programová brožura. Jihlava : Společnost pro FSU Jihlava, 2009.
 56.   Životní jubileum nestora dětského sborového zpěvu. Hudební výchova, roč. 19, 2011, č. 4, s. 57. ISSN 1210-3683.
 57. Bohemia cantat 2011, Liberec. Cantus, 2011, č. 4, s. 19–21. ISBN 1210-7956.
 58. Festival pravoslavné hudby Arachaion Kallos. Cantus, 2012, č. 4, s. 24. ISSN 1210-7956.
 59. Sbormistrovská soutěž. Cantus, 2013, č. 1, s. 53. ISSN 1210-7956.
 60. Sborový zpěv je pro mě profesí i celoživotním koníčkem. Rozhovor s Janou Veverkovou.

Cantus, 2012, č. 2, s. 3–7. ISSN 1210-7956.

 

 

 

 

Recenze

 1. Sborová tvorba. Estetická výchova 29, 1988/89, č. 7, s. 212. (Recenze titulů BUREŠOVÁ, A. K některým otázkám současné české sborové tvorby pro děti.  Olomouc : Svátky písní, 1984. BUREŠOVÁ,  A. Soudobá česká sborová  tvorba pro děti  předškolního věku. Praha : Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1986.)
 2. Nové hudebně pedagogické publikace. Hudební výchova, 1992-93, č. 1, s. 18. (Recenze titulů: PECHÁČEK, S., VÁŃOVÁ H. Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ. Praha : Karolinum, 1991. PECHÁČEK, S. Kytarové doprovody lidových písní. Jinočany : H&H, 1993.)
 3. Recenze časopisu Europa Cantat magazine. 11 položek. Cantus 1994-1997.
 4. Nové učebnice a skripta pedagogických fakult. Hudební výchova, 1995-96, č. 1, s. 12–13. ISSN 1210-3683. (Recenze titulů: DRÁBEK, V. Popularizace hudby. Jinočany : H & H, 1992. ISBN 80-85467-84-4. HERDEN, J., JENČKOVÁ,E., KOLÁŘ, J. Hudba pro děti. Praha : Karolinum, 1992. HERDEN, J. My pozor dáme a posloucháme. Praha : Scientia, 1994. ISBN 80-85827-56-5. JENČKOVÁ, E. Výběr klavírních skladeb pro 1. – 4.  ročník studia učitelství hudební výchovy na 1. stupni základní školy. Praha : SPN, 1990.  ISBN   80-7066-328-6. KOLÁŘ, J., VÁŃOVÁ, H., DUZBABA, O. Počátky tvořivé intonace. Praha : Karolinum, 1993. ISBN   80-7066-846-6. PECHÁČEK, S., VÁŃOVÁ H. Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ. Praha : Karolinum, 1991. PECHÁČEK, S. Kytarové doprovody lidových písní. Jinočany : H&H, 1993. PECHÁČEK, S. Základy taktovací techniky. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1994. PETROVÁ, E., NEDĚLKA, M. Vícehlas v lidové písni. Praha : Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-798-2.)
 5. Nová publikace o sborové tvorbě pro děti. Cantus, 2003, č. 2, s. 27. (Recenze titulu BUREŠOVÁ, A. Cantus iuventutis. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0437-0.)
 6. Nová publikace o sborové tvorbě pro děti. Hudební výchova, 3/2003, s. 52. (Recenze titulu BUREŠOVÁ, A. Cantus iuventutis. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0437-0.)
 7. Nové písničky pro dětské zpěváky. Cantus, 2006, č. 1, s. 42-43. (Recenze titulů MÁLEK, J. Ešče si zazpívám. Praha : IPOS ARTAMA, 2004. ISBN 80-7068-178-0. Malým zpěváčkům. Sborník písní pro menší děti. Praha : NIPOS ARTAMA. ISBN 80-7068-197-7.)
 8. Complete Choruses & Duets. Cantus, 2006, č. 2, s. 43-44. (Recenze titulu DVOŘÁK, A. Complete Choruses  & Duets. CD. Praha : Brilliant classics, 2005. Pražští pěvci, sbormistr Stanislav Mistr.)
 9. Complete Choruses & Duets. Hudební rozhledy, 2006, č. 6, s. 64. (Recenze titulu DVOŘÁK, A. Complete Choruses & Duets. CD. Praha :  Brilliant classics, 2005. Pražští pěvci, sbormistr Stanislav Mistr.)
 10. Invence Ivana Poledňáka. Hudební výchova, 2006, č. 4, s. 72-73.  (Recenze titulu POLEDŇÁK, I. Hudebně  pedagogické invence. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2005. 158 s. ISBN 80-7290-229-6.)
 11. Nové písničky pro dětské zpěváky. Hudební výchova, 2007, č. 1, s. 14.  (Recenze titulů MÁLEK, J. Ešče si zazpívám. Praha : NIPOS ARTAMA, 2004. 34 s. ISBN 80-7068-178-0. Malým zpěváčkům. Sborník písní pro menší děti. Praha : NIPOS ARTAMA, 2005. 99 s. ISBN 80-7068-197-7.)
 12. Úpravy lidových písní pro školní sbory. Cantus, 2007, č. 1, s. 41. (Recenze titulu HERDEN, J. Úpravy lidových  písní pro školní sbory. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2006, 118 s. ISBN 80-7290-271-7.)
 13. Nový folklorní repertoár pro školní sbory. Hudební výchova, 2007, č. 3, s. 52 – 53. (Recenze titulu HERDEN, J.Úpravy lidových  písní pro školní sbory. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2006, 118 s. ISBN 80-7290-271-7.)
 14. Dějiny hudby anglicky. Hudební výchova, 2008, č. 3, s. 51–52. (Recenze titulu KITTNAROVÁ, O. History of Music in Outlines. Praha : UK v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007. 327 s. ISBN 978-80-246-1351-2.)
 15. Nové vánoční písně pro děti, Hudební výchova, 2008, č. 4, s. 62. (Recenze titulu ŘÍHA, J. Koledníci. Vánoční scénky, písně a koledy pro děti s instrumentálním doprovodem. Ústí nad Labem : Kulturní středisko ALBIS, 2007. 36 s. ISBN 80-85030-14-4.)
 16. Přicházejí k vám koledníci. Cantus, 2008, č. 4, s. 45. (Recenze titulu ŘÍHA, J. Koledníci. Vánoční scénky, písně a koledy pro děti s instrumentálním doprovodem. Ústí nad Labem : Kulturní středisko ALBIS, 2007. 36 s. ISBN 80-85030-14-4.)
 17. Jan Vičar – Ženské sbory. Cantus, 2010, č. 3, s. 41. ISSN 1210-7956. (Recenze titulu VIČAR, J. Ženské sbory (1998–2009). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 190 s. ISBN 978-80-244-2495-8.
 18. Marek Šlechta – Spirituály. Cantus, 2011, č. 4, s. 64. ISBN 1210-7956. Recenze titulu ŠLECHTA, M. American Spirituals. Praha : Advent-Orion, 2011, 88.s. ISMN 979-0-9004024-0-0.
 19. MOTÝL, T. Zahrada, aneb povídání o skrytém zátiší sborových radostí. Štíty : Nakladatelství Pavel Ševčík – Veduta, 2012. 177 s. ISBN 978-80-864-38-412. Cantus, 2012, č. 2, s. 48–49. ISBN 1210-7956.

 

 

 

Nepublikované přednášky v zahraničí

 1. Systém vysokoškolského studia učitelství hudební výchovy v České republice. St. Patrick´s College, Dublin, Irsko. Přednáška pro studenty a učitele, 2003.
 2. Počátky vícehlasého zpěvu v dětském pěveckém sboru. Seminář v rámci Mezinárodního festivalu dětských sborů Liepaites, Vilnius, Litva, 2004.
 3. Vysokoškolská příprava učitelů hudební výchovy na pedagogických fakultách v České republice. Hogskolen Oslo, Norsko. Přednáška pro studenty a učitele. 2005.
 4. Systém intonační výchovy v českých zemích. Přednáška pro studenty. Université Rennes 2 – Haute Bretagne, Francie. 2007.
 5. Sborová tvorba Bedřicha Smetany. Kantáta Česká píseň. Moskovskij pedagogičeskij gosudarstvennyj universitet, Moskva, Rusko, 2008.
 6. Sborová tvorba Bedřicha Smetany. University of Cyprus, Nicosia, Kypr. 2009.
 7. Počátky dvojhlasého zpěvu a rytmická výchova v pěveckém sboru. Universidad de Valladolid,   Španělsko. 2010
 8. Elementární rytmická výchova v primární škole. Facultad de Educación y Humanidades, Ceuta, Španělsko. 2012.

 

 

Sbormistrovská činnost

 

1978 – 1990     Dívčí pěvecký sbor Střední pedagogické školy v Praze

1990 – 1994     Ženský pěvecký sbor Puellae Pragenses

1994 – 2006     Dětský pěvecký sbor Mládí Praha

Od 2007          Smíšený pěvecký sbor Č.A.S. Dolní Dobrouč

 

Se všemi tělesy absolvoval stovky koncertů, zúčastnil se řady soutěží, podnikl zahraniční zájezdy do mnoha evropských zemí (Anglie, Belgie, Dánsko, Francie, Holandsko,  Itálie, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko).  Kromě Prahy koncertoval v těchto městech: Brandýs nad Labem, Česká Třebová, České Budějovice, Dačice, Dobříš, Dolní Dobrouč, Havířov, Jihlava, Jirkov,  Karlovy Vary, Kladno, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, Litomyšl, Milevsko, Most, Nový Jičín, Polička, Příbram, Stará Boleslav, Telč, Třeboň, Ústí nad Labem.

 

Vydaná CD

Folklorní a vánoční inspirace (1998)

Od mše k muzikálu (2003)

 

Redakční činnost

 

1993 – 2001     Šéfredaktor časopisu pro sborové umění Cantus

2005 – 2011     Člen redakční rady časopisu Cantus

od 2005           Člen redakční rady časopisu Hudební výchova

 

 

Organizační činnost

1993 – 2001     Člen Hlavního výboru Unie českých pěveckých sborů

1993 – 2000     Zástupce Unie českých pěveckých sborů v mezinárodní sborové organizaci

Arbeitsgemeinschaft Europäischer Chorverbände

 

 

Granty, projekty

 1. Národní koordinátor (za UČPS) projektu „Sborové umění členských států AGEC (Arbeitsgemeinschaft Europäischer Chorverbände) se představuje.“ 1999–2001. Dále zástupci sborových asociací z Německa, Belgie, Nizozemska, Lichtenštejnska, Maďarska, jižního Tyrolska, Rakouska a Švýcarska.
 2. Koordinátor a řešitel výzkumného projektu „Repertoárové zaměření dětských pěveckých sborů na přelomu tisíciletí“. Projekt byl finančně podpořen grantem Obvodního úřadu pro Prahu 5 (2004) a grantem Fondu česko-německé budoucnosti (2004).
 3. Národní koordinátor (za UK Praha) mezinárodního projektu “To Play Music, Study and Enjoy. The International Students’ Festival of Chamber Music”. Hlavním koordinátorem univerzita v Kaunasu (Litva), účastni dále zástupci univerzit z Finska, Nizozemska, Belgie, Španělska a Turecka. 2005–2007.
 4. Koordinátor a hlavní řešitel projektu „Sbormistrovské aktivity jako verifikace učitelského vzdělávání.“ Projekt zaměřený na další vzdělávání sbormistrů a učitelů hudební výchovy byl finančně zajištěn grantem GAUK. 2006 – 2009.

 

Literatura

 Lexika

 1. Slovník českých sbormistrů, část II (Praha 1982, Divadelní ústav, s. 409).
 2. Slovník českých sborových dirigentů (Praha 2003, Sdružení sborových dirigentů AHUV a UČPS, s. 102).
 3. Who is who (program festivalu Tage Neuer Chormusik, 15.–18. 3. 2001 Würzburg, s. 33).
 4. The International Directory of Distinguished Leadership (The American Biographical Institute Inc. U.S.A., 9. vydání, s. 327).
 5. Who is Who (Verlag für Personenenzyklopädien AG, Zug 2002, Švýcarsko, s. 584).
 6. Český hudební slovník osob a institucí. Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Heslo Pecháček, Stanislav. Autor hesla I. Poledňák. Dostupné na  http://www.musicologica.cz/slovnik/hesla.php?op=heslo&hid=1001843

Ostatní

 1. Kolář, J: Mnoga ljeta, živijó! K padesátinám doc. PhDr. Stanislava Pecháčka (Cantus 2001, č. 1, s. 52–53).
 2. Samek, M.: Stanislav Pecháček (rozhovor v rubrice Dnes vám představujeme, Cantus 2004, č. 3, s. 7–12).