CŽV – nabídka kurzů

Nejaktuálnější informace najdete na webu CŽV

Katedra hudební výchovy nabízí v rámci celoživotního vzdělávání tyto zájmové programy:

Program dovedností pro učitele HV – hra na klavír

Délka programu: dvousemestrální, celkem 36 hodin
Cílová skupina: učitelé HV ze všech stupňů škol
Garant programu: doc. Libuše Tichá
Informace: libuse.ticha@pedf.cuni.cz
Poplatek: 5 700,- Kč/celý program

Charakteristika: Základním cílem kurzu je osvojení si optimálního zvládnutí klavírní hry jako nástroje pro rozvoj uměleckého vnímání a cítění. Rozšiřování spektra praktických dovedností, společně s prohlubováním znalostí, informací a souvislostí z okruhu klavírní hry i s ní bezprostředně souvisejících hudebně teoretických disciplín jako harmonie, formy, tektonika a dějiny hudby, umožní studentům kurzu ovládnout klavírní hru dle jejich schopností co nejlépe tak, aby mohli klavír prakticky používat při svém pedagogickém působení. Hra hudebních děl dle notového zápisu bude kombinována se hrou podle sluchu a s improvizací doprovodu písní, který má ve školní praxi bohaté uplatnění.


Program dovedností pro učitele HV – zpěv

Délka programu: dvousemestrální, celkem 36 hodin
Cílová skupina: učitelé HV ze všech stupňů škol
Garant programu: Mgr. Lucie Hilscherová
Informace: lucihila@email.cz
Poplatek: 5 700,- Kč/celý program

Charakteristika: Praktické osvojení základů pěvecké techniky, která je pro profesní pěvecký, ale i řečový projev učitele základní podmínkou. Uvědomění si principů, uplatňujících se při tvorbě hlasu. Upevnění pěveckých dovedností, pochopení a osvojení pěvecké metodiky, znalost a osvojení písňového repertoáru pro děti i dospělé, který se dá metodicky využít ve školní praxi.


Program dovedností pro učitele HV – housle

Délka programu: dvousemestrální, celkem 36 hodin
Cílová skupina: učitelé HV ze všech stupňů škol
Garant programu: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.
Informace: gabriela. kubatova@pedf.cuni.cz
Poplatek: 5 700,- Kč/celý program

Charakteristika: Cílem vzdělávacího programu je proniknout do světa houslí a houslové hry a vyplnit tak mezeru, která vzniká absencí houslí v hodinách hudební výchovy. Komplexní přednášky představí předchůdce smyčcových nástrojů s akcentem na atraktivní violu d’amore, včetně živé ukázky, dotknou se nejzajímavějších okolností týkajících se zrodu, vývoje a konstrukce houslí a smyčce, proniknou i do magického světa houslařství. Nedílnou součástí budou poslechové aktivity a praktické ukázky zahrnující skladby všech slohových období klasické hudby. V případě aktivní účasti houslistů budou lekce flexibilně zaměřené i na vybrané otázky z metodiky houslové hry zaměřené zejména na tvorbu tónu, vibrato, svobodnou hru, postoj a držení nástroje, funkce levé a pravé ruky a paže, problematiku trémy a kompenzační cvičení. Začátečníkům poskytne kurz možnost získání základů houslové hry.


Program dovedností pro učitele HV – práce se sborem

Délka programu: dvousemestrální, celkem 36 hodin
Cílová skupina: učitelé HV ze všech stupňů škol
Garant programu: MgA., Mgr. Marek Valášek, Ph.D.
Informace: marek.valasek.pedf.cuni.cz
Poplatek: 5 700,- Kč/celý program

Charakteristika: Prohloubení dovedností v praktických disciplínách (dirigování, zpěv, čtení a hra partitur) a rozšíření a systematizace teoretických znalostí (metodika zpěvu, nácviku, možnosti propojení s pohybovými činnostmi, zapojení sborového zpěvu do výuky HV) potřebných při práci s pěveckým sborem na MŠ, ZŠ, SŠ nebo ZUŠ. Absolventi získají nové poznatky o zdrojích vhodného notového materiálu, o internetových portálech mapujících sborové dění, o přehlídkách, festivalech, soutěžích apod.


Hudební výchova pro učitele MŠ a ZŠ

Délka programu: jednosemestrální, celkem 30 hodin
Cílová skupina: učitelé mateřské školy nebo 1. stupně ZŠ
Garant programu: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Informace: katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz
Poplatek: 3 500,- /celý program

Charakteristika: V jednotlivých vyučovaných předmětech si frekventanti programu prohloubí své stávající hudební dovednosti podle svých možností a schopností. Předchozí nástrojová zkušenost (hra na klavír a na zobcovou flétnu) není nutná, s každým účastníkem se bude postupovat individuálně. Obsah vzdělávacího programu: formy práce při realizaci instrumentálních činností (prezentace elementárních hudebních forem spojených s hrou na tělo a na nástroje Orffova instrumentáře), improvizace klavírních doprovodů lidových a umělých písní, seznámení se základními formami hudebně pohybové výchovy, osvojení základů pěvecké techniky, metodika práce s dětským hlasem, získání základů a prohloubení dovedností v oblasti hry na sopránovou zobcovou flétnu se zřeteli ke správné technice hry, přiblížení moderních trendů hudebního vzdělávání v předškolním a mladším školním věku, praktické osvojení principů integrativní a polyestetické výchovy.


Aktivizující metody v HV na 1. stupni ZŠ

Délka programu: jednosemestrální, celkem 25 hodin
Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ
Garant programu: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Informace: jirina.jirickova@pedf.cuni.cz
Poplatek: 3 000,- Kč/celý program

Charakteristika: Osvojení základů pěvecké techniky, metody nácviku písně. Seznámení se základními formami hudebně pohybové výchovy a jejím významem u dětí mladšího školního věku. Přiblížení aktivizačních metod v hudebně pohybové výchově. Rozvoj individuálních dovedností ve hře na tělo. Rozvíjení dovedností v oblasti uplatňování Orffových nástrojů a dovednosti působivého elementárního doprovodu písní na vybrané klasické nástroje. Seznámení s konkrétními ukázkami aktivního poslechu. Přiblížení moderních trendů hudebního vzdělávání v mladším školním věku. Představení komplexní modelové hudebně výchovné situace jako inspirace pro vlastní tvořivou přípravu a realizaci hudebního vyučování. Propojení mezipředmětových vztahů, uplatnění dramatické výchovy a elementární improvizace. Motivace k aktivnímu a tvůrčímu přístupu k hudebnímu vyučování.


Aktivizující metody v HV na 2. stupni ZŠ a SŠ

Délka programu: jednosemestrální, celkem 25 hodin
Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ
Garant programu: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Informace: jirina.jirickova@pedf.cuni.cz
Poplatek: 3 000,- Kč/celý program

Charakteristika: Rozvoj pěveckých dovedností, zautomatizování a propojení dříve osvojených poznatků. Poznání různých variant instrumentálních činností ve škole. Metodika hry na rytmické bicí a melodické bicí nástroje Orffova instrumentáře. Hra na tělo jako průprava pro hru na orffovské nástroje. Tvorba partitur vhodných pro žáky na 2. stupni ZŠ a studenty na SŠ a jejich praktická realizace. Praktické seznámení s typologií hudebně pohybových činností, se základními formami hudebně pohybové výchovy a jejím významem nejen pro rozvíjení hudebních schopností. Význam metody E-U-R a dalších evokačních činností v rámci vzdělávacího procesu žáků a plánování hodiny. Osvojení základních úkonů v notačním programu Sibelius a ukázka postupů zrychlujících práci s tímto programem. Základní editace zvuku pomocí DAW softwaru. Tvorba interaktivních prezentací v PowerPointu využitelných ve vzdělávání. Seznámení se s programy pro výuku hudební nauky a intonace. Seznámení s konkrétními ukázkami aktivního poslechu. Rozvoj schopnosti didaktické analýzy hudebního díla. Inspirace průpravnými aktivitami a aktivizačními úkoly.


Didaktika a metodika HV v preprimárním vzdělávání

Délka programu: jednosemestrální, celkem 25 hodin
Cílová skupina: učitelé MŠ, přípravných ročníků nebo ZUŠ
Garant programu: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Informace: milena.kmentova@pedf.cuni.cz
Poplatek: 3 000,- Kč/celý program

Charakteristika: Frekventanti jsou vedeni k metodické práci v kompletním spektru hudebních činností (poslechových, hudebně pohybových, pěveckých a instrumentálních), a to v jejich autonomní podobě, kombinacích i v didaktické posloupnosti. Studenti získávají dovednost organizovat a zřetelně vést hudební činnosti přiměřené dětem předškolního věku a realizovatelné v MŠ, v přípravných ročnících a v předškolních odděleních ZUŠ. Frekventanti získají široký repertoár co do obsahu i organizačních forem HV a schopnost přizpůsobit tyto prostředky konkrétním podmínkám v předškolním vzdělávání.


Hudba v širších historických a uměleckých souvislostech

Délka programu: 12 hodin (rozložených do 2 setkání)
Cílová skupina: učitelé gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ, VOŠ
Garant programu: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Informace: katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz
Poplatek: 1 850,- /program

Charakteristika: Cílem programu je představit vybrané umělecké slohy v jejich komplexnosti a ukázat cesty, jak lze žáky a studenty vést k vnímání uměleckých stylů a konkrétních hudebních děl v širším historickém, společenském a uměleckém kontextu. Po ukončení vzdělávacího programu budou účastníci umět: – prezentovat slohová období v historických, společenských a uměleckých souvislostech, – představit hudbu jako inspirační zdroj literárních a výtvarných děl, – vysvětlit studentům provázanost jednotlivých druhů umění, – ukázat, že hudební díla odráží myšlení společnosti, osobnost a životní osudy skladatele. Výše uvedené znalosti a dovednosti si účastníci osvojí na ukázkách práce s konkrétním uměleckým materiálem (hudební skladby, literární ukázky, architektonická a výtvarná díla).

Vzdělávací program lze absolvovat v rámci projektu výzvy Šablony II.


Metodika hry na boomwhackery pro učitele na 2. stupni ZŠ

Délka programu: 8 hodin
Cílová skupina: učitelé hudební výchovy 2. stupně ZŠ
Garant programu: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Informace: jirina.jirickova@pedf.cuni.cz
Poplatek: 1 000,-/program

Charakteristika: Vzdělávací program je určen vyučujícím na 2. stupni základní školy. Je zamýšlen jako osmihodinový celek, který je naplněn progresivně seřazenými hudebními činnostmi s uplatněním ozvučných trubic boomwhackerů. Náplní programu je metodika hry na boomwhackery, kdy jednotlivé aktivity jsou ozřejměny, prožity a vyzkoušeny účastníky. Tvořivé aktivity a prostor pro reflexi tvoří nedílnou součást programu. Vzdělávací program lze absolvovat v rámci projektu výzvy Šablony II.


Profesní únava hlasu a možnosti nápravy

Délka programu: 6 hodin
Cílová skupina: učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ
Garant programu: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Informace: alenaticha@alenaticha.cz
Poplatek: 650,- Kč/program

Charakteristika: Prakticky zaměřený seminář dává možnost účastníkům poznat individuální příčiny jejich hlasových obtíží, nabízí však i prevenci těm, jejichž hlas zatím zvládá náročné povolání hlasového profesionála. V semináři budou nabídnuty hry, cvičení a motivace, které vedou k předcházení a k nápravě hlasové únavy. Jde o prakticky zaměřený seminář, v němž bude respektován individuální přístup ke každému účastníku.


Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí

Délka programu: 6 hodin
Cílová skupina: učitelé hudební výchovy v MŠ, ZŠ a ZUŠ
Garant programu: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Informace: alenaticha@alenaticha.cz
Poplatek: 650,- Kč/program

Charakteristika: Cílem semináře je seznámit s problematikou tzv. nezpěváků a na základě příčin, které způsobily malý rozvoj jejich zpěvního a mluvního hlasu (případně narušení fyziologického tvoření hlasu), nabídnout cvičení, hry a motivace, které pomohou děti uvolnit a rozezpívat.


Pro více informací kontaktujte PhDr. Kateřinu Hurníkovou, Ph.D.:
katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz