Bělohlávková Petra, PhDr., Ph.D. 2

*1974

 • odborný asistent

Studium:

 • 2008 – Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta (PhDr.)
 • 1997-2000 – Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor Hudební teorie a pedagogika (Ph.D.)
 • 1992-1997 – Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor Hudební výchova – klavír (Mgr.)
 • 1988-1992 – Gymnázium Čáslav

Během studia externě vyučovala hru na klavír na ZUŠ J. L. Dusíka v Čáslavi, ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně a na Pedagogické fakultě MU v Brně, poté pracovala jako pedagog hudebně-teoretických i praktických předmětů na Gymnáziu a SPgŠ v Čáslavi. Od roku 2003 působí na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde vyučuje především hudebněteoretické disciplíny (hudební nauka, harmonie, kontrapunkt, hudební formy, rozbor skladeb), integrativní hudební pedagogiku (tématické a projektové vyučování v HV) a hru na klavír. Současně externě vyučuje hru na klavír na ZUŠ J. L. Dusíka v Čáslavi.

 

Oblasti profesního zájmu

 • hudební teorie, soudobé kompoziční metody
 • integrativní hudební pedagogika (tematické a projektové vyučování v HV a mezioborové propojení hudební a výtvarné výchovy)
 • vizualizace v hudební výchově
 • projekty spojené s osobnostmi hudebního života čáslavského a kutnohorského regionu

 

Činnost a funkce v rámci katedry HV

 • zpracování akreditačních spisů – Bc. a NMgr, obor Hudební výchova: 2005, 2010, 2015–2016, 2017
 • katedrální správce OBD, RIV, ORCID
 • šéfredaktor časopisu Hudební výchova
 • tvorba, správce a administrátor webu KHV
 • tvorba, správce a administrátor webu časopisu Hudební výchova
 • koordinátor a lektor stud. programu Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři – hudební výchova – ve spolupráci s ÚPRPŠ PedF UK
 • externí lektor programu CŽV – Univerzita třetího věku: Praktický hudební místopis ČR

 

Vědecko-umělecké projekty

 • 2010: Dusíkova Čáslav, hlavní koordinátor projektu (ve spolupráci s Městem Čáslav)
 • 2008: Bridelius a Kutná Hora, hlavní koordinátor projektu (ve spolupráci Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i, Ústavem českého jazyka FF MU, Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR, v.v.i., Městem Kutná Hora, Státním okresním archivem Kutná Hora – Státním oblastním archivem v Praze, Biskupstvím královéhradeckým, Českou provincií Tovaryštva Ježíšova a Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Kutná Hora)
 • 2006: Stanislav Mach – život naplněný hudbou, hlavní koordinátor projektu

 

Granty

 • 2012: Elearningová podpora hudebněteoretických předmětů v rámci studia předškolní a primární pedagogiky, financovaného FRVŠ 879/2012, hlavní řešitel PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D., spoluřešitel Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
 • 2010: Hudební formy e-learningem, financováno FRVŠ 782/2010 – hlavní řešitel Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr, spoluřešitel PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
 • 2008: Bridelius a Kutná Hora, spolufinancováno MKČR, Fondem kultury Středočeského kraje 2441/KUL/2008, Městem Kutná Hora, Společností pro duchovní hudbu; hlavní řešitel PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.

 

Vědecko-organizační činnost

 • Hudebně pedagogické sympozium konané 16. listopadu 2016 v Praze, věnované 100. výročí narození českého hudebního pedagoga, psychologa a didaktika doc. PhDr. Františka Sedláka. Tajemník sympozia. Organizátor: Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UK.
 • E-learning v přípravě hudebního pedagoga. Konference s mezinárodní účastí konaná 16. 11. 2012 v Praze. Tajemník konference. Organizátor: Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UK.
 • Jan Ladislav Dusík (Dussek), umělec s emotivností a ušlechtilostí klavírního projevu. Sympozium konané 26. 3. 2010 v Čáslavi, věnované 250. výročí narození J. L. Dusíka. Tajemník sympozia. Organizátor: Hudební katedra Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. s podporou Katedry klávesových nástrojů Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze.
 • Fridrich Bridelius SJ – stále nový a neznámý. Mezioborová konference s mezinárodní účastí konaná 28. – 29. listopadu 2008 v Kutné Hoře, věnovaná 350. výročí vydání Brideliova kancionálu Jesličky. Tajemník konference. Organizátor: Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.,Ústav českého jazyka FF MU v Brně.
 • Kontexty hudební pedagogiky III. Konference s mezinárodní účastí, konaná 25. – 26. září 2008 v Praze. Tajemník konference. Organizátor: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy.
 • Kontexty hudební pedagogiky II. Konference s mezinárodní účastí, konaná 28. – 29. března 2007 v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Tajemník konference. Organizátor: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy.
 • Kontexty hudební pedagogiky I. Konference s mezinárodní účastí, konaná 6. – 7. dubna 2006 v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Tajemník konference. Organizátor: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy.

 

Ediční činnost

 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra (ed.) Hudební výchova. Čtvrtletník pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. ISSN 1210-3683. Šéfredaktor časopisu od 4/2015 dosud.
 • ŠKARPOVÁ, Marie, KOSEK, Pavel, SLAVICKÝ, Tomáš, BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra (ed.) Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619–1680). Praha: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kutná Hora a KLP-Koniasch Latin Press, 303 s. ISBN 978-80-86791-89-0.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, PECHÁČEK, Stanislav. Kontexty hudební pedagogiky III. příspěvků z konference konané 25. – 26. září 2008 v Praze. Praha: Univerzita Karlova, 2009. 224 s. ISBN 978-80-7290-323-8.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, PECHÁČEK, Stanislav. Kontexty hudební pedagogiky II. Sborník příspěvků z konference konané 28. – 29. března 2007 v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Praha: UK, Pedagogická fakulta, 2007. 260 s. ISBN 978-80-7290-324-5.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, PECHÁČEK, Stanislav. Kontexty hudební pedagogiky I. Sborník příspěvků z konference konané 6. – 7. dubna 2006 v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Praha: UK, Pedagogická fakulta, 2007. 228 s. ISBN 978-80-7290-354-2

 

Výběr z publikační činnosti

Kolektivní monografie

ŠKARPOVÁ, Marie, KOSEK, Pavel, SLAVICKÝ, Tomáš, BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra (ed.) Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619–1680). Praha: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kutná Hora a KLP-Koniasch Latin Press, 2010. 303 s. ISBN 978-80-86791-89-0.

Příspěvky ve sbornících

 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Чешская музыка для детей в 21 веке. In: Межкультурное взаимодействие в современном музыкаль-
  но-образовательном пространстве: Материалы XV Международной научно-практической конференции / Под науч. ред.
  Л. С. Майковской, В. А. Е сакова, А. П. Мансуровой.  Москва: МГИК, 2018, s.
  22–26. ISBN 978-5-94778-506-7.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Terra cognita – krajina česká, hudbou poznávaná. In Hala, P. (ed.) Musica viva in schola XXIII. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, č. 255, řada hudebně výchovná, č. 24. Brno: PdF MU, 2012, s. 108–111. ISBN 978-80-210-6106-4.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, NEDĚLKA, Michal. Hudební formy e-learningem. In Hala, P. (ed.) Musica viva in schola XXII. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, č. 246, řada hudebně výchovná, č. 21. Brno: PdF MU, 2010, s. 45–48. ISBN 978-80-210-5388-5.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Trojanova hudba k loutkovým filmům Jiřího Trnky v kontextu integrativní hudební pedagogiky. In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe III.. Ústí nad Labem : UJEP, 2008, s. 101–106. ISBN  978-80-7414-055-6.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Kantorská tradice aneb Návrat ke kořenům? In Kontexty hudební pedagogiky III. Praha: UK, Pedagogická fakulta, 2009, s. 174–177. ISBN 978-80-7290-323-8.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Netradiční možnosti integrace aneb voda jako jedna z cest k soudobé hudbě. In Kontexty hudební pedagogiky II. Praha: UK, Pedagogická fakulta, 2007, s. 92–94. ISBN 978-80-7290-324-5.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Soudobá česká hudba a její využití v hudební výchově. In Kontexty hudební pedagogiky I. Praha: UK, Pedagogická fakulta, 2007, s. 133–135. ISBN 978-80-7290-354-2.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, PTÁČEK, Martin. Projekty v hudební výchově. In Kontexty edukačných vied v dimenziách informačnej spoločnosti. Zborník prací z medzinárodnej vedeckej konferencie. Turčianske Teplice: FPV, Žilinská univerzita v Žilině, 13. – 14. 9. 2006.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, PTÁČEK, Martin. Integrativní projekt v intencích RVP. In Musica viva in schola XIX. Sborník prací PdF MU v Brně z konference Musica viva in schola. Brno – Cikháj: Masarykova univerzita v Brně, 24. – 27. 10. 2006.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Współczesne środki wyrazowe w literaturze fortepianowej. (Soudobé kompoziční metody v instruktivní tvorbě pro klavír.). In Kultura i  edukacja muzyczna wobec wyzwań współczesnego świata. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Kielce (Polsko): Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, 15. – 17. 10. 2006.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Soudobá instruktivní literatura v doplňujícím vzdělávání učitelů ZUŠ. In Ako ďalej v hudobnej výchove 2. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: UMB FHV, 2006. ISBN 80-8083-232-3, s. 24–25.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Modalita a její využití v současné instruktivní klavírní literatuře. In Aktuální otázky současné hudebněvýchovné teorie a praxe. 1. Ústí nad Labem: UJEP, 2006. ISBN 80-7044-748-6, s. 98–100.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, PTÁČEK, Martin. Hra s loutkami (hra s bábkami). In Retrospektíva a perspektívy v edukácii. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: UKF, Pedagogická fakulta, 2005. (1. diel) ISBN 80-8050-917-4, s. 437–442.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Metoda konstant v instruktivní tvorbě Jana Kapra. In Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore. Zborník príspevkov z konferencií. Banská Bystrica: UMB FHV, 2005. ISBN 80–8083–155–6, s. 156–160.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, PTÁČEK, Martin. Integrace hudebněteoretických disciplín v rámci studentských projektů. In Hudobná výchova včera a dnes. Zborník príspevkov z konferencie. Nitra: Katedra hudby, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2005. ISBN 80–8050–919–0, s. 123–128.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Novodobé kompoziční metody v české instruktivní klavírní literatuře. In Musica viva in schola XVIII. Sborník prací PdF MU v Brně,  sv. 180. Řada hudebně výchovná č.19. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80–210–3796, s. 188–192.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Ctirad Kohoutek – osobnost pedagoga, teoretika a skladatele. In Česká hudba 2004. Osobnosti, instituce, vědecké, umělecké a hudebněpedagogické aktivity. Sborník z 27. ročníku muzikologické konference Janáčkiana. Ostrava, 2004. ISBN 80-7008-176-7, s. 116-123.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. „CD-cesta“ od autora k posluchači. In Musica viva in schola XVIII. Sborník prací PdF MU v Brně,  sv. 175. Řada hudebněvýchovná č.18. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80–210–3418–1, s. 55–58.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Transformace či popírání tradice – dva výchozí momenty vývoje artificiální hudby na konci 20. století. In Čeští hudební klasikové na prahu 21. století. Sborník z 25. ročníku muzikologické konference Janáčkiana. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2002. Repronis ISBN 80–7042–204–1, s. 144–155.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Výchovná specifika individuální výuky na ZUŠ – o možnostech aplikace poznatků z psychologie a pedagogiky do elementárního klavírního vyučování. In Musica viva in schola XVII. Sborník prací PdF MU v Brně,  sv. 165. Řada hudebněvýchovná č. 17. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80–210–2765–7, s. 170–173.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Nové pohledy na intonaci, rytmus a sluchovou výchovu. In Musica viva in schola  XVI. Sborník prací PdF MU v Brně, sv. 150. Řada hudebněvýchovná, č. 16. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80–210–2427–5, s. 79–82.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Problematiky notového a zvukového zápisu lidové písně. In Musica viva in schola XV. Sborník prací PdF MU v Brně, sv. 147. Řada hudebněvýchovná, č. 15. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80–210–2166–7, s. 50–56.

Příspěvky v recenzovaných časopisech

 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Atonalita – možnosti kreativních přístupů v hudební výchově. Hudební výchova, 2018, roč. 26, č. 2, s. 13–16. ISSN 1210-3683.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Kainarova poezie pro děti a její použití v písňové tvorbě soudobých českých skladatelů z pohledu vzájemných básnických a hudebních metrorytmických vztahů. Teoretické reflexe hudební výchovy, 2017, roč. 13, č. 2. ISSN1803-1331.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Významná ocenění udělená hudebním pedagogům. Hudební výchova, 2016, roč. 24, č. 3, s. 20–22. ISSN 1210-3683.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. E-learningová podpora hudebněteoretických předmětů v rámci přípravy studentů učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Hudební výchova, 2013, roč. 20, č. 2, s. 30–31. ISSN 1210-3683.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Vzpomínka na básníka Václava Fischera. Hudební výchova, 2013, roč. 20, č. 3, s. 48. ISSN 1210-3683.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Vzpomínka na Rudolfa Firkušného. Hudební výchova, 2012, roč. 20, č. 1, s. 16. ISSN 1210-3683.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Halí, belí (píseň na text J. Žáčka). Hudební výchova, 2012, roč. 20, č. 1, notová příloha. ISSN 1210-3683.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Projekt Bridelius a Kutná Hora. In Antiqua Cuthna, 4/2008, s 285–286.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, PTÁČEK, Martin. Projektové vyučování v hudební výchově? In Hudební výchova, 2006, roč. 14, č. 2. ISSN 1210-3683
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Praktická harmonie (nejen) pro učitele. In Hudební výchova, 2005, roč. 13, č. 2 , s. 32. ISSN 1210-3683.

Učebnice, skripta, e-learning

 • Hudební nauka. E-learning (Moodle), PedF UK, 2016.
 • Úvod do studia HV. E-learning (Moodle), PedF UK, 2016.
 • Základy praktické harmonie I, II. E-leagning (Moodle), PedF UK, 2012.
 • Praktická harmonie pro MŠ I, II. E-learning (Moodle), PedF UK, 2012.
 • Rozbor skladeb ve škole. E-learning (Moodle), PedF UK, 2012.
 • Hudební formy – 1. st. ZŠ. E-learning (Moodle), PedF UK, 2010.
 • Hudební formy v předškolní hudební výchově. E-learning (Moodle), PedF UK, 2010.

Působení na jiných fakultách v ČR nebo v zahraničí

 • Výuka na hudební katedře, Pedagogická fakulta, Univerzita Szeged, říjen 2017
 • Výuka na hudební katedře, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, LS 2007/2008
 • Výuka na katedře hudby, Fakulta humanitních vied, Žilinská univerzita v Žiline, ZS 2006/2007

Přednášková činnost (mimo výuku a publikované konferenční příspěvky)

 • Čáslavští Dusíkové anebo aktualizované dějiny významné hudební rodiny. Přednáška pro Muzejní a vlastivědný spolek Včela čáslavská. Čáslav, Nová scéna Dusíkova divadla, 12. 2. 2019.
 • Alexander Dreyschock – 200 let od narození klavírního virtuosa ze Žák. Přednáška pro Muzejní a vlastivědný spolek Včela čáslavská. Čáslav, Nová scéna Dusíkova divadla, 9. 10. 2018.
 • Jiří Laburda a jeho příspěvek ke studiu diatonické harmonie. Přednáška v rámci konference Harmonie a polyfonie v hudbě soudobé i minulé. HAMU, 5. 4. 2018.
 • Jan Ladislav Dusík a Čáslav. Přednáška v rámci U3V, Čáslav-Kutná Hora, 21. 4. 2017
 • Metody analýzy skladeb 2. pol. XX. století v příkladech. Přednáška pro studenty doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika. Ostravská univerzita,  Pedagogická fakulta, 28. 11. 2014.

Pedagogická činnost

Celostátní hudební soutěž mladých interpretů Prague Junior Note – ocenění:
2010 – Markéta Anna Peldová (klavír), 3. místo
2011 – Markéta Anna Peldová (klavír), 2. místo

Celostátní soutěž ZUŠ (klavír)
2017 – Veronika Antošová (klavír), 1. místo, okresní kolo soutěže

Soukromá výuka harmonie
2018 – Markéta Anna Peldová – přijetí na Robert Schumann Hochschule Düsseldorf

 

Interpretační činnost

 • 2018  – Koncert na zámku Habry, Pavel Vančura, sólista opery ND v Praze a držitel Ceny Thalie 2009 (bas) & Petra Bělohlávková (klavír), 5. 5. 2018. Program: W. A. Mozart – árie Madamina, il catalogo è questo (Don Giovanni), B. Smetana – árie Mumlala (Dvě vdovy)
 • 2014 – Koncert v rámci celostátní vodohospodářské konference. Lucie Mrňáková (soprán) & Petra Bělohlávková (varhany). 20. 5. 2014, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Dvořák, C. Franck a další.
 • 2005 – Koncert duchovní hudby, Libuše Myřátská (soprán) & Pavel Vančura, sólista opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci (bas) & Petra Bělohlávková (klavír). 27. 5. 2005, chrám sv. Petra a Pavla v Čáslavi. Pořadatel: Česká křesťanská akademie. Program: Ave Maria – K. Bendl, A. Dvořák, P. Eben, C. Franck, G. Fauré, J. B. Förster, Ch. Gounod a další.
 • 2003 – Koncert duchovní hudby, Libuše Moravcová Myřátská (soprán) & Petra Bělohlávková (klavír). 17. 9. 2003, chrám sv. Petra a Pavla v Čáslavi; 24. 9. 2003, chrám sv. Jakuba v Kutné Hoře. Program: A. Dvořák – Biblické písně.
 • 1999 – dosud: Každoroční koncertní činnost (hra na klavír a na varhany) v rámci akce Noc kostelů (Čáslav, Kutná Hora), , vedení a koncertní činnost vokálně instrumentálního souboru Čáslavská chrámová schola aj.