Bělohlávková Petra, PhDr., Ph.D. 1

*11. 3. 1974, Čáslav

 • odborný asistent, katedra hudební výchovy, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

 

Studium

 • 2008 – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta (PhDr.)
 • 1997–2000 – Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor Hudební teorie a pedagogika (Ph.D.)
 • 1992–1997 – Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor Hudební výchova – klavír (Mgr.)
 • 1988–1992 – Gymnázium Čáslav

Během studia externě vyučovala hru na klavír na ZUŠ J. L. Dusíka v Čáslavi, ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně a na Pedagogické fakultě MU v Brně, poté pracovala jako pedagog hudebněvýchovných předmětů na Gymnáziu a SPgŠ (dnešní SOŠPg) v Čáslavi. Od roku 2003 působí na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde vyučuje především hudebněteoretické disciplíny (hudební nauka, harmonie a základy kontrapunktu, hudební formy, rozbor skladeb), hru na klavír a předměty související s integrativní hudební pedagogikou. Současně vyučuje hru na klavír na ZUŠ J. L. Dusíka v Čáslavi.

 

Oblasti profesního zájmu

 • hudební teorie, soudobé kompoziční metody;
 • integrativní hudební pedagogika (tematické a projektové vyučování v HV);
 • vizualizace v hudební výchově;
 • projekty spojené s osobnostmi hudebního života čáslavského a kutnohorského regionu.

 

Činnost a funkce v rámci katedry HV

 • výuka hudebně teoretických předmětů (hudební nauka, harmonie, hudební formy, rozbor skladeb), hry na klavír a hudebnědidaktických předmětů (tématické a projektové vyučování v HV)
 • zpracování akreditačních spisů – Bc. a NMgr, obor Hudební výchova: 2005, 2010, 2015–2016, institucionální akreditace: 2017; instirucionální akreditace: 2019
 • 2010–dosud: katedrální správce OBD + ORCID
 • říjen 2015–2018: šéfredaktor časopisu Hudební výchova
 • 2011–říjen 2015: zástupce šéfredaktora časopisu Hudební výchova
 • 2006–dosud: tvorba, správce a administrátor webu KHV
 • říjen 2015–dosud: tvorba, správce a administrátor webu časopisu Hudební výchova
 • 2005–dosud: koordinátor a lektor stud. programu Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři – hudební výchova – ve spolupráci s ÚPRPŠ PedF UK
 • 2016–dosud: mezioborová spolupráce s pedagogy katedry VV, téma Vizualizace v HV
 • 2017: externí lektor programu CŽV – Univerzita třetího věku: Praktický hudební místopis ČR

 

Granty

 • 2012: Elearningová podpora hudebněteoretických předmětů v rámci studia předškolní a primární pedagogiky, financovaného FRVŠ 879/2012, hlavní řešitel PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D., spoluřešitel Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
 • 2010: Hudební formy e-learningem, financováno FRVŠ 782/2010 – hlavní řešitel Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr, spoluřešitel PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
 • 2008: Bridelius a Kutná Hora, spolufinancováno MKČR; Fondem kultury Středočeského kraje 2441/KUL/2008; Městem Kutná Hora; Společností pro duchovní hudbu; hlavní řešitel PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.

Přednášková činnost (mimo výuku)

 • 2019: Čáslavští Dusíkové: aktualizované dějiny významné hudební rodiny. Přednáška pro vlastivědný a muzejní spolek Včela čáslavská, 12. 2. 2019.
 • 2018: Alexander Dreyshock: 200 let od narození klavírního virtuosa ze Žák. Přednáška pro vlastivědný a muzejní spolek Včela čáslavská, 9. 10. 2018.
 • 2017: Dusíkova Čáslav. Přednáška v rámci Univerzity třetího věku: Praktický hudenbí místopis. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 21. 4. 2017.
 • 2016/2017: Vizualizace z pohledu hudební teorie – přednášky pro studenty katedry výtvarné výchovy, ZS 2016/2017, UK, PedF, katedra VV
 • 2014: Metody analýzy skladeb 2. pol. XX. století v příkladech. Přednáška pro studenty doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 28. 11. 2014.

 

Odborné posudky

 • Oponentský posudek: Kolárová, M. Využití nových médií pro rozvoj hudební kreativity na českých školách. GAUK, 2017.
 • Oponentský posudek: Najsrová, Anna. Liturgická hudba a její stav v děkanátu Ostrava. Disertační práce. OU v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy, Ostrava 2014.
 • Recenzní posudek: Kozel, J. a kol. Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy, 2013, 80 s. ISBN 978-80-7464-450-4.

 

Vědecko-organizační činnost

 • 2016: Hudebně pedagogické sympozium věnované 100. doc. Františka Sedláka. Tajemník sympozia s mez. účastí.
 • 2012: E-learning v přípravě hudebního pedagoga. Konference s mezinárodní účastí konaná 16. 11. 2012 v Praze. Tajemník konference s mez. účastí.
 • 2008:Kontexty hudební pedagogiky III. Konference s mezinárodní účastí konaná 16. 11. 2012 v Praze. Tajemník konference 
 • 2007: Kontexty hudební pedagogiky II. Konference s mezinárodní účastí konaná 16. 11. 2012 v Praze. Tajemník konference
 • 2006: Kontexty hudební pedagogiky I. Konference s mezinárodní účastí konaná 6.–7. 4. 2006 v  Praze. Tajemník konference.

Ediční činnost

 • 2015–2018: Hudební výchova. Čtvrtletník pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Šéfredaktor časopisu.

 

 Příspěvky v recenzovaných sbornících

 1. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Kainarova poezie v písňové tvorbě soudobých českých skladatelů určené dětskému interpretovi neboposluchači. In
 2. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Terra cognita – krajina česká, hudbou poznávaná. In Hala, P. (ed.) Musica viva in schola XXIII. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, č. 255, řada hudebně výchovná, č. 24. Brno: PdF MU, 2012, s. 108–111. ISBN 978-80-210-6106-4.
 3. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, NEDĚLKA, Michal. Hudební formy e-learningem. In Hala, P. (ed.) Musica viva in schola XXII. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, č. 246, řada hudebně výchovná, č. 21. Brno: PdF MU, 2010, s. 45–48. ISBN 978-80-210-5388-5.
 4. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Trojanova hudba k loutkovým filmům Jiřího Trnky v kontextu integrativní hudební pedagogiky. In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe III.. Ústí nad Labem : UJEP, 2008, s. 101–106. ISBN 978-80-7414-055-6
 5. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Kantorská tradice aneb Návrat ke kořenům? In Kontexty hudební pedagogiky III. Praha: UK, Pedagogická fakulta, 2009, s. 174–177. ISBN 978-80-7290-323-8.
 6. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Netradiční možnosti integrace aneb voda jako jedna z cest k soudobé hudbě. In Kontexty hudební pedagogiky II. Praha: UK, Pedagogická fakulta, 2007, s. 92–94. ISBN 978-80-7290-324-5.
 7. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Soudobá česká hudba a její využití v hudební výchově. In Kontexty hudební pedagogiky I. Praha: UK, Pedagogická fakulta, 2007, s. 133–135. ISBN 978-80-7290-354-2.
 8. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, PTÁČEK, Martin. Projekty v hudební výchově. In Kontexty edukačných vied v dimenziách informačnej spoločnosti. Zborník prací z medzinárodnej vedeckej konferencie. Turčianske Teplice: FPV, Žilinská univerzita v Žilině, 13. – 14. 9. 2006.
 9. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, PTÁČEK, Martin. Integrativní projekt v intencích RVP. In Musica viva in schola XIX. Sborník prací PdF MU v Brně z konference Musica viva in schola. Brno – Cikháj: Masarykova univerzita v Brně, 24. – 27. 10. 2006.
 10. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Współczesne środki wyrazowe w literaturze fortepianowej. (Soudobé kompoziční metody v instruktivní tvorbě pro klavír.). In Kultura i edukacja muzyczna wobec wyzwań współczesnego świata. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Kielce (Polsko): Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, 15. – 17. 10. 2006.
 11. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Soudobá instruktivní literatura v doplňujícím vzdělávání učitelů ZUŠ. In Ako ďalej v hudobnej výchove 2. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: UMB FHV, 2006. ISBN 80-8083-232-3, s. 24–25.
 12. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Modalita a její využití v současné instruktivní klavírní literatuře. In Aktuální otázky současné hudebněvýchovné teorie a praxe. 1. Ústí nad Labem: UJEP, 2006. ISBN 80-7044-748-6, s. 98–100.
 13. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, PTÁČEK, Martin. Hra s loutkami (hra s bábkami). In Retrospektíva a perspektívy v edukácii. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: UKF, Pedagogická fakulta, 2005. (1. diel) ISBN 80-8050-917-4, s. 437–442.
 14. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Metoda konstant v instruktivní tvorbě Jana Kapra. In Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore. Zborník príspevkov z konferencií. Banská Bystrica: UMB FHV, 2005. ISBN 80–8083–155–6, s. 156–160.
 15. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, PTÁČEK, Martin. Integrace hudebněteoretických disciplín v rámci studentských projektů. In Hudobná výchova včera a dnes. Zborník príspevkov z konferencie. Nitra: Katedra hudby, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2005. ISBN 80–8050–919–0, s. 123–128.
 16. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Novodobé kompoziční metody v české instruktivní klavírní literatuře. In Musica viva in schola XVIII. Sborník prací PdF MU v Brně, sv. 180. Řada hudebně výchovná č.19. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80–210–3796, s. 188–192.
 17. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Ctirad Kohoutek – osobnost pedagoga, teoretika a skladatele. In Česká hudba 2004. Osobnosti, instituce, vědecké, umělecké a hudebněpedagogické aktivity. Sborník z 27. ročníku muzikologické konference Janáčkiana. Ostrava, 2004. ISBN 80-7008-176-7, s. 116-123.
 18. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. „CD-cesta“ od autora k posluchači. In Musica viva in schola XVIII. Sborník prací PdF MU v Brně, sv. 175. Řada hudebněvýchovná č.18. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80–210–3418–1, s. 55–58.
 19. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Transformace či popírání tradice – dva výchozí momenty vývoje artificiální hudby na konci 20. století. In Čeští hudební klasikové na prahu 21. století. Sborník z 25. ročníku muzikologické konference Janáčkiana. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2002. Repronis ISBN 80–7042–204–1, s. 144–155.
 20. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Výchovná specifika individuální výuky na ZUŠ – o možnostech aplikace poznatků z psychologie a pedagogiky do elementárního klavírního vyučování. In Musica viva in schola XVII. Sborník prací PdF MU v Brně, sv. 165. Řada hudebněvýchovná č. 17. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80–210–2765–7, s. 170–173.
 21. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Nové pohledy na intonaci, rytmus a sluchovou výchovu. In Musica viva in schola XVI. Sborník prací PdF MU v Brně, sv. 150. Řada hudebněvýchovná, č. 16. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80–210–2427–5, s. 79–82.
 22. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Problematiky notového a zvukového zápisu lidové písně. In Musica viva in schola XV. Sborník prací PdF MU v Brně, sv. 147. Řada hudebněvýchovná, č. 15. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80–210–2166–7, s. 50–56.

Původní články v recenzovaných časopisech

 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Intervalové řady z pohledu didaktiky HV. Hudební výchova, 2017, roč. 24, č. 3. ISSN 1210-3683. (v tisku)
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. E-learningová podpora hudebněteoretických předmětů v rámci přípravy studentů učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Hudební výchova, 2013, roč. 20, č. 2, s. 30–31. ISSN 1210-3683.

 

Přehledové a popularizační články v recenzovaných časopisech

 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, TICHÁ, Alena. Jak rozezpívat nezpěváky? Rozhovor s pěveckou a hlasovou pedagožkou Alenou Tichou u příležitosti jejího životního jubilea. Hudební výchova, 2016, roč. 24, č. 4, s. 19–21. ISSN 1210-3683.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Významná ocenění udělená hudebním pedagogům. Hudební výchova, 2016, roč. 24, č. 3, s. 20–22. ISSN 1210-3683.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Vzpomínka na básníka Václava Fischera. Hudební výchova, 2013, roč. 20, č. 3, s. 48. ISSN 1210-3683.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Vzpomínka na Rudolfa Firkušného. Hudební výchova, 2012, roč. 20, č. 1, s. 16. ISSN 1210-3683.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Halí, belí (píseň na text J. Žáčka). Hudební výchova, 2012, roč. 20, č. 1, notová příloha. ISSN 1210-3683.
 • BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Z hudebních výročí. Hudební výchova, 2012–dosud, roč. 20 ad., č. 1–4. ISSN 1210-3683.

 

E-learning

 • 2016. Hudební nauka. E-learning (Moodle), PedF UK.
 • 2016. Úvod do studia HV. E-learning (Moodle), PedF UK.
 • 2012. Základy praktické harmonie I, II. E-leagning (Moodle), PedF UK.
 • 2012. Praktická harmonie pro MŠ I, II. E-learning (Moodle), PedF UK.
 • 2012. Rozbor skladeb ve škole. E-learning (Moodle), PedF UK.
 • 2012. Hudební formy – 1. st. ZŠ. E-learning (Moodle), PedF UK.

 

Účast v porotách soutěží zaštiťovaných PedF UK

 • 2014: Jarní petrklíč – hudební festival malých a mladých muzikantů
 • 2017: Jarní petrklíč – hudební festival malých a mladých muzikantů
 • 2019: Jarní petrklíč – hudební festival malých a mladých muzikantů

 

Oblasti profesního zájmu

 • hudební teorie, soudobé kompoziční metody
 • integrativní hudební pedagogika (tematické a projektové vyučování v HV a mezioborové propojení hudební a výtvarné výchovy)
 • vizualizace v hudební výchově
 • projekty spojené s osobnostmi hudebního života čáslavského a kutnohorského regionu

 

Činnost a funkce v rámci katedry HV

 • výuka hudebně teoretických předmětů (hudební nauka, harmonie, hudební formy, rozbor skladeb), hry na klavír a hudebnědidaktických předmětů (tématické a projektové vyučování v HV)
 • říjen 2015–dosud: šéfredaktor časopisu Hudební výchova
 • 2011–říjen 2015: zástupce šéfredaktora časopisu Hudební výchova
 • zpracování akreditačních spisů – Bc. a NMgr, obor Hudební výchova: 2005, 2010, 2015–2016, institucionální akreditace: 2017
 • 2010–dosud: katedrální správce OBD a RIV
 • 2006–dosud: tvorba, správce a administrátor webu KHV
 • říjen 2015–dosud: tvorba, správce a administrátor webu časopisu Hudební výchova
 • 2005–dosud: koordinátor a lektor stud. programu Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři – hudební výchova – ve spolupráci s ÚPRPŠ PedF UK
 • 2016–dosud: mezioborová spolupráce s pedagogy katedry VV, téma Vizualizace v HV
 • 2017: externí lektor programu CŽV – Univerzita třetího věku: Praktický hudební místopis ČR

 

 1. 1 výzkumná monografie (recenzovaná, v rozsahu min. 100 tištěných stran; v případě monografie vydané ve spoluautorství musí činit podíl uchazeče min. 100 stran)

 

BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra a kol. Jan Ladislav Dusík – čáslavské kontexty (v přípravě do tisku)

 

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících

 

Příspěvky v časopisech na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice

 1. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Intervalové řady z pohledu didaktiky HV. Hudební výchova, 2017, roč. 24, č. 3. ISSN 1210-3683. (v tisku)
 2. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, TICHÁ, Alena. Jak rozezpívat nezpěváky? Rozhovor s pěveckou a hlasovou pedagožkou Alenou Tichou u příležitosti jejího životního jubilea. Hudební výchova, 2016, roč. 24, č. 4, s. 19–21. ISSN 1210-3683.
 3. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Významná ocenění udělená hudebním pedagogům. Hudební výchova, 2016, roč. 24, č. 3, s. 20–22. ISSN 1210-3683.
 4. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. E-learningová podpora hudebněteoretických předmětů v rámci přípravy studentů učitelství pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Hudební výchova, 2013, roč. 20, č. 2, s. 30–31. ISSN 1210-3683.
 5. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Vzpomínka na básníka Václava Fischera. Hudební výchova, 2013, roč. 20, č. 3, s. 48. ISSN 1210-3683.
 6. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Vzpomínka na Rudolfa Firkušného. Hudební výchova, 2012, roč. 20, č. 1, s. 16. ISSN 1210-3683.
 7. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Halí, belí (píseň na text J. Žáčka). Hudební výchova, 2012, roč. 20, č. 1, notová příloha. ISSN 1210-3683.
 8. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Projekt Bridelius a Kutná Hora. In Antiqua Cuthna, 4/2008, s 285–286.
 9. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, PTÁČEK, Martin. Projektové vyučování v hudební výchově? In Hudební výchova, 2006, roč. 14, č. 2. ISSN 1210-3683
 10. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Praktická harmonie (nejen) pro učitele. In Hudební výchova, 2005, roč. 13, č. 2 , s. 32. ISSN 1210-3683.
 11. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra. Z hudebních výročí. Hudební výchova, 2012–dosud, roč. 20 ad., č. 1–4. ISSN 1210-3683.

 

 

 1. 20 pozitivních citací a ohlasů na práce uchazeče v tuzemsku i zahraničí, včetně citací a ohlasů publikovaných ve světových jazycích (zastoupení ve sbírkách, uznání a ceny z uměleckých soutěží);

Cca 30 v recenzovaných sbornících a monografiích.

 

 

 1. 3 učebnice, skripta, další učební texty, příp. jiné studijní pomůcky a materiály (organizační a odborné působení v tvůrčích dílnách, interpretačních kurzech);
 1. Hudební nauka. E-learning (Moodle), PedF UK, 2016.
 2. Úvod do studia HV. E-learning (Moodle), PedF UK, 2016.
 3. Základy praktické harmonie I, II. E-leagning (Moodle), PedF UK, 2012.
 4. Praktická harmonie pro MŠ I, II. E-learning (Moodle), PedF UK, 2012.
 5. Rozbor skladeb ve škole. E-learning (Moodle), PedF UK, 2012.
 6. Hudební formy – 1. st. ZŠ. E-learning (Moodle), PedF UK, 2010.
 7. Hudební formy v předškolní hudební výchově. E-learning (Moodle), PedF UK, 2010.

 

 

 1. vlastní recenzní a posudková činnost (působení v porotách);
 1. Oponentský posudek: Kolárová, M. Využití nových médií pro rozvoj hudební kreativity na českých školách. GAUK, 2017.
 2. Oponentský posudek: Najsrová, Anna. Liturgická hudba a její stav v děkanátu Ostrava. Disertační práce. OU v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy, Ostrava 2014.
 3. Recenzní posudek: Kozel, J. a kol. Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy, 2013, 80 s. ISBN 978-80-7464-450-4.

 

 

 1. účast na řešení vědeckovýzkumných a jiných projektů;

Vědecko-umělecké projekty

 1. 2010: Dusíkova Čáslav, hlavní koordinátor projektu (ve spolupráci s Městem Čáslav, katedrou hudební výchovy PedF UK, Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i )
 2. 2008: Bridelius a Kutná Hora, hlavní koordinátor projektu (ve spolupráci s Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i, Ústavem českého jazyka FF MU, Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR, v.v.i., Městem Kutná Hora, Státním okresním archivem Kutná Hora – Státním oblastním archivem v Praze, Biskupstvím královéhradeckým, Českou provincií Tovaryštva Ježíšova a Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Kutná Hora)

 

Granty

 

 

 1. úspěšná pedagogická práce na VŠ (min. 3 roky);
 • Interní pedagog (odborný asistent) na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK, 2003 – dosud.
 • Výuka na hudební katedře, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, LS 2007/2008

 

 

 

 1. 10 aktivních vystoupení na vědeckých konferencích, sympoziích, seminářích včetně vystoupení ve světových jazycích v tuzemsku i v zahraničí (umělecká sympozia, výstavy, hudební festivaly, prezentace umělecké činnosti ve sdělovacích prostředcích, kurátorství výstav atd.);

 

 1. říjen 2017 – referát na hudebně pedagogické konferenci na Pedagogické fakultě Univerzity v Szegedu (Maďarsko – v němčině)
 2. listopad 2016 – referát na Hudebně pedagogickém sympoziu věnovaném 100. výročí narození Františka Sedláka, Praha, UK, PedF
 3. listopad 2015 – referát na konferenci Kontinuita premien, Nitra,
 4. červen 2014 – referát na konferenci Janáčkiana, Ostrava, PdF OU
 5. říjen 2012 – referát na konferenci Musica viva in schola XXIII., Cikháj, PdF MU
 6. říjen 2010 – referát na konferenci Musica viva in schola XXII., Cikháj, PdF MU
 7. listopad 2008 – referát na konferenci Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe III., Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta UJEP
 8. říjen 2008 – referát na konferenci Kontexty hudební pedagogiky III. Praha, UK, Pedagogická fakulta
 9. březen 2007 – referát na konferenci Kontexty hudební pedagogiky II. Praha, UK, Pedagogická fakulta
 10. květen 2006 – referát na konferenci Kontexty hudební pedagogiky I. Praha, UK, Pedagogická fakulta
 11. září 2006 – referát na konferenci Kontexty edukačných vied v dimenziách informačnej spoločnosti. Turčianske Teplice, FPV, Žilinská univerzita v Žilině.
 12. říjen 2006 – referát na konferenci Musica viva in schola XX., Cikháj, PdF MU
 13. říjen 2006 – referát na konferenci Kultura i edukacja muzyczna wobec wyzwań współczesnego świata. Kielce (Polsko), Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego.
 14. 2006 – referát na konferenci Ako ďalej v hudobnej výchove 2. Banská Bystrica: UMB FHV.
 15. 2005 – referát na konferenci Aktuální otázky současné hudebněvýchovné teorie a praxe. Ústí nad Labem, UJEP.
 16. 2005 – referát na konferenci Retrospektíva a perspektívy v edukácii, Nitra, UKF, Pedagogická fakulta
 17. 2005– referát na konferenci Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore. Banská Bystrica, UMB FHV
 18. 2005 – referát na konferenci Hudobná výchova včera a dnes. Nitra, Katedra hudby, Pedagogická fakulta UKF
 19. říjen 2004 – referát na konferenci Musica viva in schola XIX. Cikháj, PdF MU
 20. červen 2004 – referát na konferenci Janáčkiana, Ostrava, PdF OU
 21. říjen 2002 – referát na konferenci Musica viva in schola XVIII. Cikháj, PdF MU
 22. červen 2002 – referát na konferenci Janáčkiana. Ostrava, PedF OU
 23. říjen 2000 – referát na konferenci Musica viva in schola XVII. Cikháj, PdF MU
 24. říjen 1999 – referát na konferenci referát Musica viva in schola XVI. Cikháj, PdF MU
 25. říjen 1998 – referát na konferenci Musica viva in schola XV. Cikháj, PdF MU

 

 

 

 1. zahraniční studijní nebo přednáškové pobyty;
 1. říjen 2017: přednáška (v němčině) pro studenty oboru hudební výchova na Pedagogické fakultě Univerzity v Szegedu (Maďarsko)
 2. říjen 2005: přednáška (v ruštině) pro studenty oboru hudební výchova na Moskevském pedagogickém institutu
 3. zimní semestr 2006/2007: výuka na katedře hudby, Fakulta humanitních vied, Žilinská univerzita v Žiline

 

 1. členství ve vědeckých a odborných (uměleckých) orgánech a komisích národních nebo mezinárodních, jako jsou oborové komise, redakční rady vědeckých časopisů, vědecké (umělecké) rady, grantové komise, výbory odborných společností, výbory významných kongresů, konferencí, festivalů a výstav, ediční rady apod.

Šéfredaktorka recenzovaného neimpaktovaného časopisu Hudební výchova (od října 2015 dosud)

 

 

Další aktivity

Vědecko-organizační činnost

 1. Hudebně pedagogické sympozium konané 16. listopadu 2016 v Praze, věnované 100. výročí narození českého hudebního pedagoga, psychologa a didaktika doc. PhDr. Františka Sedláka. Tajemník sympozia. Organizátor: Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UK.
 2. E-learning v přípravě hudebního pedagoga. Konference s mezinárodní účastí konaná 16. 11. 2012 v Praze. Odborný garant konference. Organizátor: Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UK.
 3. Jan Ladislav Dusík (Dussek), umělec s emotivností a ušlechtilostí klavírního projevu. Sympozium konané 26. 3. 2010 v Čáslavi, věnované 250. výročí narození J. L. Dusíka. Tajemník sympozia. Organizátor: Hudební katedra Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. s podporou Katedry klávesových nástrojů Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze.
 4. Fridrich Bridelius SJ – stále nový a neznámý. Mezioborová konference s mezinárodní účastí konaná 28. – 29. listopadu 2008 v Kutné Hoře, věnovaná 350. výročí vydání Brideliova kancionálu Jesličky. Tajemník konference. Organizátor: Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.,Ústav českého jazyka FF MU v Brně.
 5. Kontexty hudební pedagogiky III. Konference s mezinárodní účastí, konaná 25. – 26. září 2008 v Praze. Tajemník konference. Organizátor: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy.
 6. Kontexty hudební pedagogiky II. Konference s mezinárodní účastí, konaná 28. – 29. března 2007 v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Tajemník konference. Organizátor: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy.
 7. Kontexty hudební pedagogiky I. Konference s mezinárodní účastí, konaná 6. – 7. dubna 2006 v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Tajemník konference. Organizátor: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy.

 

 

Ediční činnost

 1. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra (ed.) Hudební výchova. Čtvrtletník pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. ISSN 1210-3683. Šéfredaktor časopisu od 4/2015 dosud.
 2. ŠKARPOVÁ, Marie, KOSEK, Pavel, SLAVICKÝ, Tomáš, BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra (ed.) Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619–1680). Praha: Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kutná Hora a KLP-Koniasch Latin Press, 303 s. ISBN 978-80-86791-89-0.
 3. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, PECHÁČEK, Stanislav. Kontexty hudební pedagogiky III. příspěvků z konference konané 25. – 26. září 2008 v Praze. Praha: Univerzita Karlova, 2009. 224 s. ISBN 978-80-7290-323-8.
 4. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, PECHÁČEK, Stanislav. Kontexty hudební pedagogiky II. Sborník příspěvků z konference konané 28. – 29. března 2007 v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Praha: UK, Pedagogická fakulta, 2007. 260 s. ISBN 978-80-7290-324-5.
 5. BĚLOHLÁVKOVÁ, Petra, PECHÁČEK, Stanislav. Kontexty hudební pedagogiky I. Sborník příspěvků z konference konané 6. – 7. dubna 2006 v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Praha: UK, Pedagogická fakulta, 2007. 228 s. ISBN 978-80-7290-354-2

 

Přednášková činnost v rámci doktorského studia

 • Metody analýzy skladeb 2. pol. XX. století v příkladech. Přednáška pro studenty doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 28. 11. 2014.

 

Další přednášková činnost

 • Dusíkova Čáslav – přednáška pro posluchače Univerzity třetího věku: Praktický hudební místopis ČR, 21. 4. 2017
 • Vizualizace z pohledu hudební teorie – přednáškový cyklus pro studenty katedry výtvarné výchovy, UK, PedF, ZS 2016/2017
 • Alexander Dreyshock: 200 let od narození klavírního virtuosa ze Žák. Přednáška pro vlastivědný a muzejní spolek Včela čáslavská, 9. 10. 2018.