Jiřičková Jiřina, PhDr., Ph.D.

Členka Výboru Společnosti pro hudební výchovu, členka komité Mezinárodní hudební olympiády, lektorka České Orffovy společnosti a Společnosti pro hudební výchovu, organizátorka soutěže Hudební olympiáda ČR.

 

PROFESNÍ ČINNOST      

 • od 02/ 2019 – odborná asistentka na katedře Hv PedF UK (Pohybová výchova a orffovské nástroje), tajemnice katedry
 • od 2017 – členka European Association for Music in Schools
 • 2017–2018 – sbormistryně DPS Hlásek a ženského pěveckého sboru Vocali, Úvaly
 • 10/2016 – 1/2019  – Externí výuka na KHV PedF UK Praha
 • od 01/2016 – Gymnázium a Hudební škola hl.m. Prahy, ZUŠ – výuka hudební nauky
 • 2015–2017 – Externí pedagožka MC – klavír, JAMU v Brně (přednášky z  hudební pedagogiky a psychologie)
 • 2015–2019 – ZŠ Úvaly – výuka hudební výchovy
 • 2004–nyní – ZUŠ Mladá Boleslav – výuka klavíru
 • 2004–nyní  – Sbormistryně dětského pěveckého sboru Jiřičky ZUŠ Mladá Boleslav
 • 2003–2004 – In Melody Music School Hurstville, Sydney, Austrálie − učitelka klavíru
 • Music Practice, Sydney, Austrálie – korepetitorka

 

Hudební vzdělání

 • 2008 – doktorský titul Ph.D. (doktorská práce: Klavír jako didaktický prostředek učitele hudební výchovy na 1. stupni základních škol); rigorosum (PhDr.)
 • 2004–2008 – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorský studijní program: hudební teorie a pedagogika
 • 2005–2015 – zdělávání v Metodickém centru – klavír, JAMU v Brně
 • 2002 – titul Mgr. (diplomový klavírní koncert a diplomová práce Analýza klavírního cyklu Vzpomínky, op. 6 Vítězslava Nováka)
 • 1996–2002 – Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, studijní obor: učitelství pro 2. stupeň ZŠ v kombinaci hudební výchova − německý jazyk

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 • Studentské fórum, In Hudební výchova 1/2006, s. 10-11.
 • Poplach v mraveništi, In Hudební výchova 1/2006, s. 13-14.
 • Strasti klavírní výuky v odlišném prostředí: Přistěhovalecká čtvrť v Sydney, In Talent, květen 2006, s. 6-8.
 • Jak se loučí s předškoláci MŠ Sluníčko, In Informatorium 3-8, 5/2006, s. 5.
 • O hodině klavíru očima malých žáčků, In Hudební výchova 3/2006, s. 55.
 • Herdenova Hudba nejen pro děti, In Sborník z konference Kontexty hudební pedagogiky-7. 4. 2006.
 • Výuka hry na klavír v australském systému vzdělávání, In Hudební výchova 4/2006, s. 62-64.
 • Klavír jako didaktický prostředek v hodinách základní hudební výchovy, In Aktuální otázky hudebně výchovné praxe a teorie II. Sborník z mezinárodní konference konané 14.11. 2006 na PF UJEP v Ústí nad Labem.
 • O konferenci RIME 2007 v Exeteru, cit. 9.5.2007 na http://iforum.cuni.cz/IFORUM-3915.html
 • Klavír jako integrační prostředek v základní hudební výchově, In Sborník z konference Kontexty hudební pedagogiky II konané 28.-29.3.2007.
 • Mladoboleslavská hra na dětskou operu Jak se noty nevyspaly, In Talent, červen 2007, s. 20.
 • Jak se noty nevyspaly, In Informatorium 3-8, 6/2007, s. 4.
 • Jak se noty nevyspaly. In Hudební výchova 3/2007, s. 50.
 • Konference RIME 2007 v Exeteru. In Hudební výchova 3/2007, s. 38.
 • K možnostem využití klavírních škol v hodinách základní hudební výchovy. In Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe III. Sborník z mezinárodní konference konané 14. – 15. 11. 2007 na PF UJEP v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem : UJEP, PF KHV, 2008, s. 13.
 • Modelové situace s využitím klavíru v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ. In Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe IV. Sborník z mezinárodní konference konané 13. – 14. 11. 2008 na PF UJEP v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem : UJEP, PF KHV, 2009, s. 11.
 • Klavír ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů Hv na 1. Stupni ZŠ. In Inovace v hudební pedagogice a výchově. K poctě Lea Kestenberga (1882 – 1962). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2008, s. 151 – 154.
 • Klavír v současné přípravě budoucích učitelů na 1. stupni základní školy. In Kontexty hudební pedagogiky III. Sborník příspěvků z konference konané 25. – 26, září 2008 v Praze. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009, s. 152 – 155.
 • Míšovy prázdniny (Hudební pohádka). In Hudební výchova 3/ 2009, s. 47 – 49.
 • Hudba na jevišti v Mladé Boleslavi. In Hudební výchova 2/ 2010, s. 16.
 • Komplexní přístup k hudbě – modelové situace s uplatněním klavíru na 1. stupni ZŠ. In Teorie a praxe hudební výchovy. Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávání konané v Praze v roce 2009. Praha: UK – PedF, KHV, 2009, s. 100 – 103.
 • Śvýcarská inspirace creafon aneb k možnostem kreativního uchopení poslechových činností. In Sborník Teorie a praxe HV II. Praha : Univerzita Karlova, 2011, s. 157-160.
 • Klavírní skladby Jiřího Horáčka. In Instruktivní klavírní literatura I. In Sborník příspěvků z hudební konference věnované problematice instruktivní klavírní literatury v Praze v prosinci 2010. Praha : Univerzita Karlova, 2012, s. 81 – 86.
 • Večer s muzikály Přemysla Kočího. In Hudební výchova 3/ 2012, s. 50 – 51.
 • Modelová situace – Jak se taky čaruje. In Hudební výchova 1/ 2013, 14-16.
 • A contribution to music educational work with children of an early school age. In Ars Inter Culturas 2/ 2013. Slupsk : Akademia Pomorska w Slupsku, 2013, s. 139 – 145.
 • Bílá zima a Zimní (z dětského cyklu Pět zimních písniček na texty Kateřiny Bartošové Fialové). Notová příloha časopisu Hudební výchova 4/ 2013.
 • Když děti zpívají s radostí. In Teorie a praxe hudební výchovy III. Sborník příspěvků z konference studentů a pedagogů hudebního vzdělávání zemí V4 v roce 2013 v Praze. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, s. 102 – 107.
 • When children sing with Joy. In Theory and Practice of Music Education in Schools. Visegrad Doctoral Forum Prague 2013. Prague : Charles University in Prague, fakulty of Education., Department of Music Education, 2014, s. 63 – 68.
 • Uničov hostil celostátní přehlídku dětských školních pěveckých sborů. In Hudební výchova 3/ 2014, s. 56.
 • Die Klavierminiatur als ein Ausgangspunkt für musikalische Aktivitäten von Kindern im Grundschulalter. In Ars Inter Culturas 4/ 2015. Slupsk : Akademia Pomorska w Slupsku, 2015, s. 109 – 118.
 • Vločka, Mlsný sněhulák, pečeme perníčky (z dětského cyklu Pět zimních písniček na texty Kateřiny Bartošové Fialové). Notová příloha časopisu Hudební výchova 4/ 2015.
 • Hrou k hudebnímu prožitku. In Teorie a praxe hudební výchovy IV. Sborník příspěvků z konference studentů a pedagogů hudebního vzdělávání v roce 2015 v Praze. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016, s- 272 – 274.
 • Mezinárodní hudební olympiáda. In Hudební výchova 1 – 2/ 2016, str. 27 – 28.
 • Pedagogicko-psychologické aspekty klavírního pedagoga a žáka v současnosti. In Pianissimo 2/ 2017, str. 10 – 12.
 • Die tschechische Gesellschaft fuer Musikerziehung im Wandel der Zeit (1934 – 2016). In Wuerzburger Hefte, Vol. 9.
 • Pojďte s námi na výlet. In Hudební výchova 1/ 2018, str. 22 – 25.

 

 • mezinárodní hudební olympiáda. In Hudební výchova 2/ 2018, str. 25 – 27.
 • Hudební olympiáda České republiky. In Hudební výchova 3 – 4/ 2018, str. 44 – 46.
 • Workshop: Hravá hudební výchova. In Teorie a praxe hudební výchovy V. Sborník příspěvků z konference studentů doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání v zemích V4 v roce 2017 v Praze. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2018, s. 216 – 220.
 • S radostí a prožitkem. (Katolická univerzita v Ružomberoku,v tisku)
 • Hravě s hlasem. UJEP, konfereční sborník 2019, v tisku