Jiřičková Jiřina, PhDr., Ph.D.


PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.

*1977, Mladá Boleslav

 • odborná asistentka
  Během studia externě vyučovala hru na klavír na ZUŠ Třebechovice a vedla smíšený pěvecký sbor Frankonia 1840 v Erlangenu v Německu. Od roku 2004 vyučuje na ZUŠ Mladá Boleslav (sborový zpěv, klavír), od roku 2017 současně na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy (hudební nauka). V minulosti pedagogicky působila na InMelody Music School, Sydney (2003–2004) a ZŠ Úvaly (2015–2019). Na Pražské konzervatoři vyučovala didaktiku hudební výchovy (2020–2021). Od roku 2016 působí na Pedagogické fakultě UK v Praze, nejprve jako externistka, od roku 2019 jako interní členka katedry hudební výchovy.

Studium

 • 2004 – 2008  – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, obor Hudební teorie a pedagogika (PhDr., Ph.D.), v rámci studia krátkodobé studijní pobyty a stáže na Universität Leipzig, Università degli Studi di Padova, Univerzita Komenského v Bratislavě, Ludwig-Maximilians-Universität München a Universität Hamburg
 • 2002 – 2007 –Metodické centrum JAMU Brno, klavír
 • 2003 – 2004 – studijní pobyt v Sydney, Austrálie (CAE)
 • 1998 – 1999 – dvousemestrální studijní pobyt na Friedrich-Alexander Universität Erlangen – Nürnberg (Philosophische Fakultät, Kirchenmusikinstitut)
 • 1996–2002 – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor hudební výchova – německý jazyk (Mgr.),
 • 1992–1996 – Gymnázium Mnichovo Hradiště

Členství ve vědeckých a odborných (uměleckých) orgánech a komisích

 • místopředsedkyně České Orffovy společnosti
 • členka výboru Společnosti pro hudební výchovu ČR
 • členka redakční rady časopisu Hudební výchova
 • členka výboru Music Teacher Associations MT při Euroepan Association for Music in Schools
 • členka Komiteé International Music Olympiad
 • členka Dalcroze Society of America

Oblasti profesního zájmu

 • didaktika hudební výchovy
 • hudebně pohybová výchova
 • elementární hudební výchova
 • integrativní hudební pedagogika
 • česká hudební pedagogika 20. století
 • Orffův Schulwerk

Činnost a funkce v rámci katedry HV

 • 2019 – 2020 tajemnice katedry
 • Od 2020 garant a lektorka CŽV pro 1. stupeň
 • Od 2020 garant CŽV pro 2. – 3. stupeň
 • Od 2016 lektorka CŽV v programech orientovaných na plnění požadavků nebo rozšíření odborné kvalifikace v oblasti hudební výchova
 •  

 Příspěvky v recenzovaných sbornících

 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Workshop: Hravá hudební výchova. In Teorie a praxe hudební výchovy V. Sborník příspěvků z konference studentů doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání v zemích V4 v roce 2017 v Praze. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2018, s. 216 – 220.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. When children sing with Joy. In Theory and Practice of Music Education in Schools. Visegrad Doctoral Forum Prague 2013. Prague: Charles University in Prague, Fakulty of Education., Department of Music Education, 2014, s. 63 – 68.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Když děti zpívají s radostí. In Teorie a praxe hudební výchovy III. Sborník příspěvků z konference studentů a pedagogů hudebního vzdělávání zemí V4 v roce 2013 v Praze. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, s. 102 – 107.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Klavírní skladby Jiřího Horáčka. In Instruktivní klavírní literatura I. In Sborník příspěvků z hudební konference věnované problematice instruktivní klavírní literatury v Praze v prosinci 2010. Praha: Univerzita Karlova, 2012, s. 81 – 86.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Śvýcarská inspirace creafon aneb k možnostem kreativního uchopení poslechových činností. In Sborník Teorie a praxe HV II. Praha: Univerzita Karlova, 2011, s. 157-160.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Klavír v současné přípravě budoucích učitelů na 1. stupni základní školy. In Kontexty hudební pedagogiky III. Sborník příspěvků z konference konané 25. – 26, září 2008 v Praze. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009, s. 152 – 155.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Modelové situace s využitím klavíru v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ. In Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe IV. Sborník z mezinárodní konference konané 13. – 14. 11. 2008 na PF UJEP v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: UJEP, PF KHV, 2009, s. 11 – 14.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Komplexní přístup k hudbě – modelové situace s uplatněním klavíru na 1. stupni ZŠ. In Teorie a praxe hudební výchovy. Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávání konané v Praze v roce 2009. Praha: UK – PedF, KHV, 2009, s. 100 – 103.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. K možnostem využití klavírních škol v hodinách základní hudební výchovy. In Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe III. Sborník z mezinárodní konference konané 14. – 15. 11. 2007 na PF UJEP v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: UJEP, PF KHV, 2008, s. 13.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Klavír ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů Hv na 1. stupni ZŠ. In Inovace v hudební pedagogice a výchově. K poctě Lea Kestenberga (1882 – 1962). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2008, s. 151 – 154.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Klavír jako integrační prostředek v základní hudební výchově, In Sborník z konference Kontexty hudební pedagogiky II konané 28. -29. 3. 2007.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Herdenova Hudba nejen pro děti, In Sborník z konference Kontexty hudební pedagogiky -7. 4. 2006.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Klavír jako didaktický prostředek v hodinách základní hudební výchovy, In Aktuální otázky hudebně výchovné praxe a teorie II. Sborník z mezinárodní konference konané 14. 11. 2006 na PF UJEP v Ústí nad Labem.

Původní didaktické studie v recenzovaných časopisech

 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Hravě s hlasem aneb Náměty k aktivizujícímu propojení vokálních a hudebně pohybových aktivit pro děti na 1. stupni základní školy. In Aura musica. Ústí nad Labem: UJEP, 2019, s. 74-81.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. S radostí a prožitkem. In Studia scientifica Facultatis PaedagogicaeUniversitas Catholica Ružomberok. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberoku, 2019, s. 127-136.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Pojďte s námi na výlet. In Hudební výchova 2018, roč. 26, č. 1, s. 22 -25.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Pedagogicko-psychologické aspekty klavírního pedagoga a žáka v současnosti. In Pianissimo 2017, č. 2, s. 10 -12.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Die Klavierminiatur als ein Ausgangspunkt für musikalische Aktivitäten von Kindern im Grundschulalter. In Ars Inter Culturas 4/ 2015. Slupsk : Akademia Pomorska w Slupsku, 2015, s. 109-118.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. A contribution to music educational work with children of an early school age. In Ars Inter Culturas 2/ 2013. Slupsk : Akademia Pomorska w Slupsku, 2013, s. 139-145.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Modelová situace – Jak se taky čaruje. In Hudební výchova, 2013, roč. 21, č. 3, str. 14-16.
 • JIŘIČKOVÁ, JIŘINA. Míšovy prázdniny (Hudební pohádka). In Hudební výchova, 2009, roč. 17, č. 3, s. 47–49.

Přehledové a popularizační články v recenzovaných časopisech

 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Tschechische Orff-Schule – 50 Jahre nach den Prinzipien von Carl Orff. Herkunftsbedingungen, Besonderheiten und Bedeutung für die tschechoslowakische und tschechische Musikpädagogik (v tisku)
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Nové on-line podněty pro hudební výchovu. In Hudební výchova 2020, roč. 28, č. 2, 42-43.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Hravé hudební inspirace Lenky Pospíšilové. In Hudební výchova 2020, roč. 28, š. 2, 36-37.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Severské vzplanutí Aneb Krátká exkurze tam, kde musí být radost studovat. In Hudební výchova 2020, roč. 28, č. 1, s. 38–40.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina, PRCHAL, Jan. Die tschechische Gesellschaft für Musikerziehung im Wandel der Zeit (1934 – 2016). In Würzburger Hefte zur Musikpädagogik, Vol. 9.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Kočí, Přemysl. Ukázka z cyklu Moře. In Hudební výchova 2019, roč. 27, č. 3. Notová příloha.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Hudební olympiáda České republiky. In Hudební výchova, 2018, roč. 26, č. 3-4, s. 44-46.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. mezinárodní hudební olympiáda. In Hudební výchova, 2018, roč. 26, č. 2, s. 25-27.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Mezinárodní hudební olympiáda. In Hudební výchova, 2016, roč. 24, č. 1 – 2, s. 27–28.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Vločka, Mlsný sněhulák, pečeme perníčky (z dětského cyklu Pět zimních písniček na texty Kateřiny Bartošové Fialové). Notová příloha časopisu Hudební výchova, 2015, roč. 23, č. 4.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Uničov hostil celostátní přehlídku dětských školních pěveckých sborů. In Hudební výchova, 2014, roč. 22, č. 3, s. 56.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Bílá zima a Zimní (z dětského cyklu Pět zimních písniček na texty Kateřiny Bartošové Fialové). Notová příloha časopisu Hudební výchova, 2013, roč. 21, č. 4.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Večer s muzikály Přemysla Kočího. In Hudební výchova, 2012, roč. 20, č. 3, s. 50–51.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Hudba na jevišti v Mladé Boleslavi. In Hudební výchova, 2010, roč. 18, č. 2, s. 16.
 • 20.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Konference RIME 2007 v Exeteru. In Hudební výchova, 2007, roč. 15, č. 3, s. 38.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Jak se noty nevyspaly. In Hudební výchova, 2007, roč. 15, č. 3, 50.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. O hodině klavíru očima malých žáčků, In Hudební výchova, 2006, roč. 14, č. 3, s. 55.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Výuka hry na klavír v australském systému vzdělávání, In Hudební výchova, 2006, roč. 14, č. 4, s. 62-64.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Poplach v mraveništi, In Hudební výchova 2006, roč. 14, č. 1, s. 13-14.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Studentské fórum, In Hudební výchova 2006, roč. 14, č. 1, s. 10-11.

Aktivní vystoupení na vědeckých konferencích, sympoziích, seminářích

 • Vyžádaný workshop Ať je jaro, léto, podzim nebo zima, zpívání je vždycky prima. Aktivizující činnostní pojetí hv v distanční výuce. Webová konference Hudební výchova pro 3. tisíciletí, PF UJEP Ústí nad Labem, 24. 4. 2021
 • Vyžádaná přednáška 50 Jahre Tschechische Orff – Schule, Konferenz Leo Kestenberg Gesellschaft v Orrf Zentrum v Mnichově, 16.11. 2019
 • Vyžádaný workshop Hravě s hlasem v rámci konference Hudba pro 3. Tisíciletí, PF UJEP Ústí nad Labem, 6. 4. 2019
 • Příspěvek Hudební olympiáda ČR na konferenci Hudba pro 3. Tisíciletí, PF UJEP Ústí nad Labem, 5. 4. 2019
 • Vyžádaný workshop Motivované vokální aktivity v rámci konference Ars in Educatio V., PF KU Ružomberok, 21. 11. 2018
 • Vyžádaný workshop S radostí a prožitkem v rámci konference Ars in Educatio V., PF KU Ružomberok, 21. 11. 2018
 • Referát Musical stage performance as a means of developing a key social competence. Konference EAS, Jelgava, Lotyšsko, 14. – 17.3.2018
 • Workshop Hravá hudební výchova v rámci konference Hudební teorie a praxe V, Praha, MŠMT, 9. 11.2017
 • Referát Die tschechische Gesellschaft für Musikerziehung im Wandel der Zeit (1934 – 2016),Internationaler Kongress vom 18. bis 20. November 2016 in Zusammenarbeit mit der Internationalen Leo – Kestenberg Gesellschaft, Universität Würzburg, 19.11.2016
 • Příspěvek In „hudební výchova“ aneb Je hudební výchova „in“ na sympóziu k výročí Františka Sedláka, Praha 16. 11. 2016
 • Workshop Hrou k hudebnímu prožitku v rámci konference Hudební teorie a praxe IV, Praha, MŠMT, 12. 11. 2015
 • Workshop Podněty k elementární tvořivosti v hudební výchově v rámci konference Hudební výchova pro 3. tisíciletí, PedF Ústí nad Labem, 6 – 8. 11.2014
 • Workshop Motivated vocal activities v rámci konference, Pedagogika muzyczna w kontynuacji i przełomie: historyczne perspektywy i aktualne odniesienia w europejskim kontekście na Akademii Pomorske ve Slupsku (16. – 18. 10. 2014)
 • Referát Když děti zpívají s radostí…Visegrádská doktorandská konference Teorie a praxe hudební výchovy III. (14. – 15. 11. 2013)
 • Referát Švýcarská inspirace creafon® aneb K možnostem kreativního uchopení poslechových činností“ na konferenci Teorie a praxe Hudební výchova II v Praze 4. 11. 2011.
 • Příspěvek na webové konferenci PedF Ústí nad Labem Nové poznatky z metodiky a pedagogiky klavírní hry s názvem „Podněty k elementární klavírní improvizaci“, 12. 2009 – 31. 1. 2010, http://pf.ujep.cz/files/konference_KHV/Nove_poznatky/Jirickova.pdf
 • Referát Komplexní přístup k hudbě – modelové situace s uplatněním klavíru na 1. stupni ZŠ“ na konferenci Teorie a praxe hudební výchovy, Praha, 17. 9. 2009
 • Referát „Hudební projekt pro děti předškolního a mladšího školního věku“ na konferenci Škola jako místo setkávání aneb společné hledání námětů pro další rozvoj našich škol, Praha 20. 4. 2009
 • Referát „Modelové situace s využitím klavíru v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ na konferenci Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe IV, Ústí nad Labem, 14. 11. 2008
 • Referát „Klavír v současné přípravě budoucích učitelů na 1. stupni základní školy“ na konferenci Kontexty hudební pedagogiky III, Praha, 26. 9. 2008
 • Referát „K možnostem uplatnění klavírních škol v základní hudební výchově“ na konferenci Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe III, Ústí nad Labem, 14. 11. 2007
 • Referát „Klavír a rozvoj hudebnosti dětí mladšího školního věku“ na semináři doktorandů muzikologie a příbuzných oborů v Telči, 16. 5. 2007
 • Referát „Klavír jako integrační prostředek“ v rámci konference Kontexty hudební pedagogiky II v Brandýse nad Labem, 29. 3.2007
 • Poster „Piano as a Motivational Aid in Elementary Music Education“ na konferenci The Fifth International Research in Music Education Conference 2007, Exeter, 12. 4. 2007
 • Referát „Klavír jako didaktický prostředek v hodinách základní hudební výchovy“ na konferenci Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe II, Ústí nad Labem, 14. 11. 2006

Vedení workshopů

V rámci akreditovaných seminářů Společnosti pro hudební výchovu ČR, České Orffovy společnosti a další.

Přednášková činnost:

 • 05/ 2021: mimořádná meziuniverzitní výuka semináře v rámci předmětu Didaktika HV 2 pro studenty 4. ročníku oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně.

 • 2016 –  2017: cyklus přednášek z  hudební psychologie pro frekventanty Metodického centra – klavír, JAMU,Brno

 • 2015 – 2016: cyklus přednášek z  hudební pedagogiky pro frekventanty Metodického centra – klavír, JAMU, Brno

Účast v porotách mezinárodních soutěží:

 • 2019: Soutěž v hudební nauce Hnúšťanský akord, Hnúšťa, Slovensko
 • 2018: Mezinárodní hudební olympiáda: Tallinn, Estonsko
 • 2017: Soutěže v hudební nauce Hnúšťanský akord, Hnúšťa, Slovensko
 • 2016: Mezinárodní hudební olympiáda: Klaipeda, Litva

Účast v porotách soutěží ČR

 • 2020:Hudební olympiáda ČR
 • 2018: Hudební olympiáda ČR

Učebnice

 • Taylor, D., Küfhaberová, B., Jiřičková, J., Havelková, H., Turek, D., Hlavová, J., Knopová, B., Antoňů, J. Hravá hudební výchova 2 – Pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ. Praha: Taktik, 2020. ISBN: 978-80-7563-250-0.
 • Taylor, D., Küfhaberová, B., Jiřičková, J., Havelková, H., Turek, D., Hlavová, J., Knopová, B., Antoňů, J. Hravá hudební výchova 2 – Metodická příručka pro vyučující hudební výchovy 2. ročníku ZŠ. Praha: Taktik, 2020. ISBN: 978-80-7563-254-8.
 • 2018 – Pohybová výchova a Orffovy nástroje. E-learning (Moodle), PedF UK

Vědecko-organizační činnost

 • 2020 organizátorka Hudební olympiády ČR
 • 2018 organizátorka Hudební olympiády ČR
 • od 2018 členka komiteé Mezinárodní hudební olympiády

Vybraná ocenění

 • 2018 – XXVIII. Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů – Zvláštní cena poroty za příkladnou práci s dětským sborem
 • 2002 – 1. místo v sólové hře na klavír v Celostátní interpretační soutěži studentů pedagogických fakult v Praze
 • 2001 – 1. místo v sólové hře na klavír v Celostátní interpretační soutěži studentů pedagogických fakult v Olomouci
 • 2000 – čestné uznání v sólové hře na klavír v Celostátní interpretační soutěži studentů pedagogických fakult v Ústí nad Labem

 

Další aktivity
Vybrané výsledky pedagogické práce s dětmi a mládeží

 • 2019 – 3. CD sboru
 • 2019 – XXVII. Mezinárodní festival dětských a mládežnických pěveckých sborů, Soutěž o cenu Miroslava Raichla – Zlaté pásmo a titul absolutního vítěze soutěže, Pardubice, 8. – 9. 11. 2019
 • 2019 – 9th International Choir Festival and Competition „Canco Mediterrania“ and International Pau Casals Choir Competition, kategorie Musica sacra: Zlaté pásmo a 1. Místo, kategorie Folklor: Zlaté pásmo a 1. místo, kategorie Pop, jazz: Zlaté pásmo – Excellent, Barcelona, Lloret de Mar, Španělsko 11. – 16. 9. 2019
 • 2019 – Celostátní soutěžní přehlídka Zahrada písní – Praha, KC Zahrada: Zlaté pásmo v kategorii smíšené sbory
 • 2018 – XXVIII. Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů – Zvláštní cena poroty za výbornou hlasovou kulturu a dramaturgii soutěžního vystoupení, Zvláštní cena poroty za příkladnou práci s dětským sborem
 • 2018 – Celostátní soutěžní přehlídka Zahrada písní – Praha, KC Zahrada: Zlaté pásmo v kategorii 13 – 18 let
 • 2018 – tříčlenné družstvo žáků 3. ročníku hudební nauky získává 1. místo a tříčlenné družstvo žáků 4. – 5.ročníku hudební nauky 2. místo v mezinárodním kole vědomostní soutěže Hnúšťanský akord 2018, Hnúšťa, SR
 • 2017 – Mezinárodní festival Chernomorski Zvutsi, Diplom Future of Europe, Bulharsko, Balchik
 • 2017 – tříčlenné družstvo žáků 3. ročníku hudební nauky získává 1. místo v mezinárodním kole vědomostní soutěže Hnúšťanský akord, Hnúšťa, SR
 • 2016 – žák získává bronzové pásmo na Mezinárodní hudební olympiádě v Klaipedě, Litva