Jiřičková Jiřina, PhDr., Ph.D.

PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.

*1977, Mladá Boleslav

 • odborná asistentka
  Během studia externě vyučovala hru na klavír na ZUŠ Třebechovice a vedla smíšený pěvecký sbor Frankonia 1840 v Erlangenu v Německu. Od roku 2004 vyučuje na ZUŠ Mladá Boleslav (sborový zpěv, klavír), od roku 2017 současně na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy (hudební nauka). V minulosti pedagogicky působila na InMelody Music School, Sydney (2003–2004) a ZŠ Úvaly (2015–2019). Na Pražské konzervatoři vyučovala didaktiku hudební výchovy (2020–2021). Od roku 2016 působí na Pedagogické fakultě UK v Praze, nejprve jako externistka, od roku 2019 jako interní členka katedry hudební výchovy.

Studium

 • 2004–2008 – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, obor Hudební teorie a pedagogika (PhDr., Ph.D.), v rámci studia krátkodobé studijní pobyty a stáže na Universität Leipzig, Università degli Studi di Padova, Univerzita Komenského v Bratislavě, Ludwig-Maximilians-Universität München a Universität Hamburg
 • 2002–2007 – Metodické centrum JAMU Brno, klavír
 • 2003–2004 – studijní pobyt v Sydney, Austrálie (CAE)
 • 1998–1999 – dvousemestrální studijní pobyt na Friedrich-Alexander Universität Erlangen – Nürnberg (Philosophische Fakultät, Kirchenmusikinstitut)
 • 1996–2002 – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor hudební výchova – německý jazyk (Mgr.),
 • 1992–1996 – Gymnázium Mnichovo Hradiště

Členství ve vědeckých a odborných (uměleckých) orgánech a komisích

 • předsedkyně Společnosti pro hudební výchovu ČR
 • místopředsedkyně České Orffovy společnosti
 • členka prezídia České hudební rady
 • členka redakční rady časopisu Hudební výchova
 • členka výboru Music Teacher Associations MT při Euroepan Association for Music in Schools (EAS)
 • členka výkonného výboru speciální skupiny Singing in Music Education při EAS
 • členka Komiteé International Music Olympiad
 • členka Dalcroze Society of America
 • členka Muzikoterapeutické asociace České republiky CZMTA

Oblasti profesního zájmu

 • didaktika hudební výchovy
 • hudebně pohybová výchova
 • elementární hudební výchova
 • integrativní hudební pedagogika
 • česká hudební pedagogika 20. století
 • Orffův Schulwerk

Činnost a funkce v rámci katedry HV

 • 2019–2020 tajemnice katedry
 • Od 2020 garant a lektorka CŽV pro 1. stupeň
 • Od 2020 garant CŽV pro 2. – 3. stupeň
 • Od 2016 lektorka CŽV v programech orientovaných na plnění požadavků nebo rozšíření odborné kvalifikace v oblasti hudební výchova

Publikační výstupy

Kapitola v knize

 • JIŘIČKOVÁ, J. The Czech Orff_Schulwerk. In STEWART, C. Orff Schulwerk in Diverse Cultures: An Idea That Went Round the World.  Pentatonic Press, 2021. ISBN 9780977371273, s. 159-167.

Příspěvky v recenzovaných sbornících (výběr)

 • JIŘIČKOVÁ, J. K počátkům Orffova Schulwerku u nás.  In Teorie a praxe hudební výchovy VII. Sborník příspěvků z konference studentů doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání v zemích V4 v roce 2021 v Praze. Praha: Univerzita Karlova, 2022, s. 133-138. Dostupné na: https://vydavatelstvi.pedf.cuni.cz/index.php/2022/08/19/teorie-a-praxe-hudebni-vychovy-vii-sbornik-prispevku-z-konference/
 • JIŘIČKOVÁ, J. Motivující principy skupinového on-line hudebního vyučování se zaměřením na vokální činnosti. In Musica Viva in schola XXVII. Brno: MUNI Press, 2021, s. 159-167. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0028-2021-12.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Workshop: Hravá hudební výchova. In Teorie a praxe hudební výchovy V. Sborník příspěvků z konference studentů doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání v zemích V4 v roce 2017 v Praze. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2018, s. 216–220.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. When children sing with Joy. In Theory and Practice of Music Education in Schools. Visegrad Doctoral Forum Prague 2013. Prague: Charles University in Prague, Fakulty of Education., Department of Music Education, 2014, s. 63–68.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Když děti zpívají s radostí. In Teorie a praxe hudební výchovy III. Sborník příspěvků z konference studentů a pedagogů hudebního vzdělávání zemí V4 v roce 2013 v Praze. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, s. 102–107.

Původní didaktické studie v recenzovaných časopisech (výběr)

 • JIŘIČKOVÁ, J., SELČANOVÁ Z. Self-assessment of social competencies and self-study competencies in music education and primary school teacher education students. In Pedagogia musica 2/ June 2022. s. 5-25. Dostupné na: https://doi.org/10.24132/ZCU.MUSICA.2022.02
 • JIŘIČKOVÁ, J. SELČANOVÁ, Z. Profesní kompetence učitele. In GRAMOTNOST, PREGRAMOTNOST A VZDĚLÁVÁNÍ, 6, 2, 135—151. Dostupné na: https://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2022/11/Gramotnost_02_2022_obsah.pdf
 • JIŘIČKOVÁ, J., NOVOTNÁ, H. On the Road with Orff and Comenius. In The Orff Echo, 2022, 54(3), s. 50-55. (https://aosa.org/publications/the-orff-echo/)
 • MASTNAK, W., JIŘIČKOVÁ, J. Psychopatologické důsledky éry COVID-19: Výzva pro hudební výchovu? In Aura Musica 13/2021. Dostupné na: https://issuu.com/ujep/docs/aura_musica_13_2021_web_2_/s/15009274
 • JIŘIČKOVÁ, J. Aktivizující činnostní pojetí hudební výchovy v distanční výuce. In Aura Musica 13/2021. https://issuu.com/ujep/docs/aura_musica_13_2021_web_2_/s/15009278
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Hravě s hlasem aneb Náměty k aktivizujícímu propojení vokálních a hudebně pohybových aktivit pro děti na 1. stupni základní školy. In Aura musica. Ústí nad Labem: UJEP, 2019, s. 74-81.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. S radostí a prožitkem. In Studia scientifica Facultatis PaedagogicaeUniversitas Catholica Ružomberok. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberoku, 2019, s. 127-136.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Pojďte s námi na výlet. In Hudební výchova 2018, roč. 26, č. 1, s. 22–25.

Přehledové a popularizační články v recenzovaných časopisech (výběr)

 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Ohlédnutí za mezinárodní konferencí EAS s tématem Hudba & význam. In Hudební výchova 2022, roč. 30, č. 3, str. 34-35.
 • SEDLÁČEK, M., JIŘIČKOVÁ, J., PRCHAL, J. První evropský den hudby ve školách. In Hudební výchova 2022, roč. 30, č. 3, str. 27-31.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Letní dílny hudební výchovy 2021. In Hudební výchova 2021, roč. 29, č. 4, str. 32-33.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Mezinárodní hudební olympiáda – prostor pro inspiraci a motivaci. In Hudební výchova 2022, roč. 30, č. 2, str. 35-37.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Letní dílny hudební výchovy 2021. In Hudební výchova 2021, roč. 29, č. 4, str. 32-33.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Distanční projekt Hudební radosti studentů. In Hudební výchova 2021, roč. 29, č. 1, str. 29-30.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Tschechische Orff-Schule – 50 Jahre nach den Prinzipien von Carl Orff. Herkunftsbedingungen, Besonderheiten und Bedeutung für die tschechoslowakische und tschechische Musikpädagogik (v tisku)
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Nové on-line podněty pro hudební výchovu. In Hudební výchova 2020, roč. 28, č. 2, 42-43.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Hravé hudební inspirace Lenky Pospíšilové. In Hudební výchova 2020, roč. 28, š. 2, 36-37.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina. Severské vzplanutí Aneb Krátká exkurze tam, kde musí být radost studovat. In Hudební výchova 2020, roč. 28, č. 1, s. 38–40.
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina, PRCHAL, Jan. Die tschechische Gesellschaft für Musikerziehung im Wandel der Zeit (1934–2016). In Würzburger Hefte zur Musikpädagogik, Vol. 9.

Učebnice

 • Taylor, D., Küfhaberová, B., Jiřičková, J., Jirušková I. Hravá hudební výchova. Učebnice pro 4. ročník ZŠ. Praha: Taktik, 2022. 96 stran, ISBN 978-80-7563-486-3. 
 • Taylor, D., Küfhaberová, B., Jiřičková, J., Jirušková I. Hravá hudební výchova. Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ. Praha: Taktik, 2022. 48 stran, ISBN 978-80-7563-487-0. 
 • Taylor, D., Küfhaberová, B., Jiřičková, J., Jirušková, I. Hudební výchova – Metodická příručka pro vyučující hudební výchovy 4. ročníku ZŠ. Praha: Taktik, 2022. 148 stran, ISBN 978-80-7563-494-
 • Taylor, D., Küfhaberová, B., Jiřičková, J., ŠPINLEROVÁ I. Hravá hudební výchova. Učebnice pro 3. ročník ZŠ. Praha: Taktik, 2021. 96 stran, ISBN 978-80-7563-252-4.
 • Taylor, D., Küfhaberová, B., Jiřičková, J., ŠPINLEROVÁ I. Hravá hudební výchova. Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ. Praha: Taktik, 2021. 48 stran, ISBN 978-80-7563-251-7. 
 • Taylor, D., Küfhaberová, B., Jiřičková, J., ŠPINLEROVÁ I. Hudební výchova – Metodická příručka pro vyučující hudební výchovy 3. ročníku ZŠ. Praha: Taktik, 2021. 140 stran, ISBN 978-80-7563-255-5. 
 • Taylor, D., Küfhaberová, B., Jiřičková, J., Havelková, H., Turek, D., Hlavová, J., Knopová, B., Antoňů, J. Hravá hudební výchova 2 – Pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ. Praha: Taktik, 2020. ISBN 978-80-7563-250-0.
 • Taylor, D., Küfhaberová, B., Jiřičková, J., Havelková, H., Turek, D., Hlavová, J., Knopová, B., Antoňů, J. Hravá hudební výchova 2 – Metodická příručka pro vyučující hudební výchovy 2. ročníku ZŠ. Praha: Taktik, 2020. ISBN 978-80-7563-254-8.

Ediční činnost

Aktivní vystoupení na vědeckých konferencích, sympoziích, seminářích (výběr)

 • Enhancing creativity/ notion of creativity in Czechia. Konference Creative Interaction, Pedagogogische Hoschule für Musik und Theater, München, 26. 5. 2022
 • Workshop Silent Rhythm – rhyhm in silence. EAS conference Music and Meaning, Belgrade, 18.-21. 5.2022, 18. 5 .2022
 • Přednáška Reminiscence a inspirace: Orffův Schulwerk na obrazovce. Doktorandská konference Teorie a práce hudební výchovy VII. PedF UK, 11. 11. 2021
 • Vyžádaný workshop Rytmické aktivity jako zdroj hudebních zážitků. Doktorandská konference Teorie a praxe hudební výchovy VII. PedF UK, 11.11.2021
 • Vyžádaný workshop Ať je jaro, léto, podzim nebo zima, zpívání je vždycky prima. Aktivizující činnostní pojetí hv v distanční výuce. Webová konference Hudební výchova pro 3. tisíciletí, PF UJEP Ústí nad Labem, 24. 4. 2021
 • Vyžádaná přednáška 50 Jahre Tschechische Orff – Schule, Konferenz Leo Kestenberg Gesellschaft v Orrf Zentrum v Mnichově, 16.11. 2019
 • Vyžádaný workshop Hravě s hlasem v rámci konference Hudba pro 3. Tisíciletí, PF UJEP Ústí nad Labem, 6. 4. 2019
 • Příspěvek Hudební olympiáda ČR na konferenci Hudba pro 3. Tisíciletí, PF UJEP Ústí nad Labem, 5. 4. 2019
 • Vyžádaný workshop Motivované vokální aktivity v rámci konference Ars in Educatio V., PF KU Ružomberok, 21. 11. 2018
 • Vyžádaný workshop S radostí a prožitkem v rámci konference Ars in Educatio V., PF KU Ružomberok, 21. 11. 2018
 • Referát Musical stage performance as a means of developing a key social competence. Konference EAS, Jelgava, Lotyšsko, 14. – 17.3.2018