Státní závěrečná zkouška

TEORETICKÁ VÝCHODISKA ZKUŠEBNÍCH OKRUHŮ

Okruhy jsou koncipovány v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a s potřebami integrativní pedagogiky. Představují ty složky průřezových témat, které jsou orientovány na hudebně výchovnou problematiku.

Okruhy jsou založeny na dvou principech:

 1. na principu teoreticko-znalostním,
 2. na principu didakticko-kreativním.

Na jedné straně tedy vyžadují znalost konkrétních hudebně teoretických a hudebně historických východisek, jak jsou uvedena v bodech u každého okruhu (ad a), na druhé straně však název každého okruhu představuje tematický námět pro individuálně koncipovaný didaktický celek – vyučovací hodinu (ad b).

POŽADOVANÁ STRUKTURA PREZENTACE

Požadavkem ke zkoušce jsou ústně komentované prezentace obsahující koncepci vyučovacích hodin podle příslušných okruhů s tím, že student v rámci času vyhrazeného pro státní závěrečnou zkoušku u své koncepce rámcově představí:

 1. Cíle výuky
  Stanovení cílů s ohledem na psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu uvedené v každém tematickém okruhu.
 2. Obsah
  Demonstrace individuálně koncipované vyučovací jednotky podle jevů stanovených tematickým okruhem ve spojení s rovněž individuálně vybraným hudebním dílem nebo díly. Dílo lze prezentovat formou přímé interpretace nebo nahrávky podle jeho typu a podle záměru i možností studenta. Výběr materiálu je třeba podložit a odůvodnit psychologickými a didaktickými základy hudebně výchovného procesu uvedenými v každém tematickém okruhu.
 3. Metody a formy realizace
  Popis a zdůvodnění aktivit učitele a žáků vycházejících z psychologických a didaktických základů hudebně výchovného procesu uvedených v příslušném tematickém okruhu.

Požadované formy prezentace

Pro prezentaci lze využít jednu z následujících forem:

 • prezentační program (např. PowerPoint),
 • jiný program využitelný pro dané účely (textový editor s vloženými obrazovými materiály, nebo formát pdf) doplněný zvukovými ukázkami
 • poster doplněný zvukovými ukázkami,
 • tištěná prezentace včetně notových a zvukových ukázek ve formě přípravy na vyučovací hodinu.

OBSAH PREZENTACE (tematické okruhy)

platné pro ak. rok 2021/22 (viz akreditace 2017)

 1. Hudba a pohyb:
 • funkce hudby ve společnosti
 • vyjádření rytmu a metra v pohybových aktivitách člověka
 • průřez dějinami žánrů, v nichž rytmus a metrum plní úlohu dominujícího výrazového prostředku

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • psychologické základy vnímání a prožívání hudby
 • rozvoj poslechových dovedností
 • metodika poslechu
 1. Hudba a příroda:
 • inspirace přírodou v proměnách hudebních stylů
 • zvukomalba jako specifická podoba hudebního výraziva
 • charakteristika hudebně výrazových prostředků příznačných pro zachycení přírodních inspirací s důrazem na melodiku a harmonii

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • etapy formování hudebních dovedností, senzomotorické učení
 • instrumentální výchova, tvorba doprovodů.
 1. Hudba a lidské nitro:
 • sdělovací úloha hudby, její specifika, shody či rozdíly ve srovnání s prostředky dalších druhů umění a s jazykem
 • dušemalba jako specificky nazíraná podoba hudebního výraziva
 • emoce, styl a hudební výrazivo (od tonální hudby k expresionismu)

     Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • rytmické cítění
 • metodika rozvoje jednotlivých složek RC
 • hudebně pohybová výchova
 1. Hudba a lidský hlas:
 • jednohlas v hudební historii a současnosti
 • vícehlas a jeho základní typy (imitační, neimitační)
 • vokální polyfonie minulosti a současnosti
 • píseň jako vrcholný hlasový sólový projev

     Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • psychosomatické podmínky zpěvu
 • metodika hlasové výchovy na 2. stupni ZŠ
 • mutace

      5. Hudba a hudební nástroje:

 • instrumentální kontrapunkt na přelomu hudebního myšlení
 • dynamika vývoje zvoleného hudebního nástroje
 • vývojové proměny orchestru a komorní hudby

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • hudební představivost
 • tonální a harmonické cítění
 • diagnostika úrovně HP, TC a HC
 • metodika rozvoje HP, TC a HC
 • intonační metody
 • metodika nácviku dvojhlasu a vícehlasu
 1. Hudba a obřad:
 • rituální a náboženská funkce hudby
 • gregoriánský a protestantský chorál
 • dějinné tendence liturgické hudby (stěžejní reformy)
 • hudba a jiné obřady v lidové kultuře a v současnosti (ve škole, v občanském životě)

     Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • hudební sluch
 • hudební paměť
 • diagnostika úrovně rozvoje HS a HP
 • metodika rozvoje HS a HP
 • práce s nezpěváky
 1. Hudba, slovo, film a divadlo:
 • melodram
 • významná díla scénické hudby minulosti a současnosti
 • filmová hudba

     Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • hudební schopnosti
 • klasifikace HS
 • diagnostika úrovně rozvoje HS
 • poruchy hudebních schopností.
 1. Hudba jako drama:
 • zásadní vývojové tendence opery
 • opera pro děti
 • opereta
 • muzikál

     Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • esteticko-výchovná práce s písní
 • metodika nácviku písně
 • píseň jako zdroj inspirace v činnostním pojetí hudební výchovy
 1. Hudba jako obraz či příběh:
 • náznaky programnosti ve starších vývojových epochách
 • žánrové obrázky
 • vrcholná programní hudební tvorba
 • základní podmínky apercepce programní hudby

     Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • hudební myšlení
 • myšlenkové operace, vytváření hudebních pojmů
 • osvojování hudebně teoretických poznatků
 • koncipování vědomostních testů
 1. Hudba, vyjadřovací volnost a technický pokrok
 • podíl improvizace ve skladbách různých stylových epoch (od agogiky po aleatoriku)
 • vyjadřovací prostředky, způsoby záznamu a provádění hudby sónické, elektronické a elektroakustické
 • elektronické nástroje v populární hudbě

     Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • kreativní princip v hudební výchově HV
 • charakteristika hudebně tvořivých schopností
 • metodika rozvoje rytmické a melodické tvořivosti
 • podněty ze zahraničních hudebně výchovných systém
 • principy tvořivé intonace

—————————————————————————————————————

OBSAH PREZENTACE (tematické okruhy)

platné pro ak. rok 2022/23 (viz akreditace 2020)

 

1. Hudba a pohyb:

 • funkce hudby ve společnosti
 • vyjádření rytmu a metra v pohybových aktivitách člověka
 • průřez dějinami žánrů, v nichž rytmus a metrum plní úlohu dominujícího výrazového prostředku

     Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • psychologické základy vnímání a prožívání hudby
 • rozvoj poslechových dovedností
 • cíle a metodika poslechu na 2. stupni ZŠ a na středních školách
 • možnosti vizualizace poslechu

2. Hudba a příroda:

 • inspirace přírodou v proměnách hudebních stylů
 • zvukomalba jako specifická podoba hudebního výraziva
 • charakteristika hudebně výrazových prostředků příznačných pro zachycení přírodních inspirací s důrazem na melodiku a harmonii

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • tonální a harmonické cítění a jejich diagnostika
 • metodika rozvoje tonálního a harmonického cítění
 • intonační metody
 • tvořivá intonace

3. Hudba a lidské nitro:

 • sdělovací úloha hudby, její specifika, shody či rozdíly ve srovnání s prostředky dalších druhů umění a s jazykem
 • dušemalba jako specificky nazíraná podoba hudebního výraziva
 • emoce, styl a hudební výrazivo (od tonální hudby k expresionismu)

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • rytmické cítění a jeho diagnostika
 • rozvoj rytmických dovedností
 • metodika rozvoje rytmické tvořivosti
 • hudebně pohybové činnosti

4. Hudba a lidský hlas:

 • jednohlas v hudební historii a současnosti
 • vícehlas a jeho základní typy (imitační, neimitační)
 • vokální polyfonie minulosti a současnosti
 • píseň jako vrcholný hlasový sólový projev

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • psychosomatické podmínky zpěvu
 • základní projevy pěvecké aktivity
 • metodika hlasové výchovy na 2. stupni ZŠ
 • mutace, zásady hlasové hygieny
 • metodika nácviku vícehlasu

5. Hudba a hudební nástroje:

 • instrumentální kontrapunkt na přelomu hudebního myšlení
 • dynamika vývoje zvoleného hudebního nástroje
 • vývojové proměny orchestru a komorní hudby

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • etapy formování hudebních dovedností, senzomotorické učení
 • instrumentální činnosti v hudebně výchovné praxi
 • rozvoj tvořivosti v souvislosti s hrou na nástroje

6. Hudba a obřad:

 • rituální a náboženská funkce hudby
 • gregoriánský a protestantský chorál
 • dějinné tendence liturgické hudby (stěžejní reformy)
 • hudba a jiné obřady v lidové kultuře a v současnosti (ve škole, v občanském životě apod.)

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • hudební paměť a představivost a jejich diagnostika
 • rozvoj hudební paměti a představivosti
 • metody nácviku písně
 • esteticko-výchovná práce s písní
 • píseň jako zdroj inspirace v činnostním pojetí hudební výchovy

7. Hudba, slovo, film a divadlo:

 • melodram
 • významná díla scénické hudby minulosti a současnosti
 • filmová hudba

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • hudební sluch a jeho diagnostika
 • metodika rozvoje hudebního sluchu
 • komplexní pojetí HV, postavení HV v systému vzdělávání, kurikulární dokumenty
 • podněty ze zahraničních hudebně výchovných systémů
 • integrativní pojetí Hv

8. Hudba jako drama:

 • zásadní vývojové tendence opery
 • opera pro děti
 • opereta
 • muzikál

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • charakteristika hudebních schopností a jejich klasifikace
 • diagnostika úrovně rozvoje hudebních schopností
 • poruchy hudebních schopností, práce s nezpěváky
 • didaktické pomůcky v HV

9. Hudba jako obraz či příběh:

 • náznaky programnosti ve starších vývojových epochách
 • žánrové obrázky
 • vrcholná programní hudební tvorba
 • základní podmínky apercepce programní hudby

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • charakteristika hudebního myšlení, myšlenkové operace a vytváření hudebních pojmů
 • osvojování hudebně teoretických poznatků
 • koncipování vědomostních testů
 • využití moderních technologií v procesu rozvoje hudebních dovedností a při osvojování teoretických poznatků

10. Hudba, vyjadřovací volnost a technický pokrok

 • podíl improvizace ve skladbách různých stylových epoch (od agogiky po aleatoriku)
 • vyjadřovací prostředky, způsoby záznamu a provádění hudby sónické, elektronické a elektroakustické
 • elektronické nástroje v populární hudbě

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • kreativní princip v hudební výchově, rozdíl mezi improvizací a komponováním
 • charakteristika hudebně tvořivých schopností a jejich identifikace
 • metodika rozvoje žákovy tvořivosti v podmínkách školní Hv
 • využití notačních programů ke kompozičním pokusům
 • nonartificiální hudba ve školní praxi