Státní závěrečná zkouška

TEORETICKÁ VÝCHODISKA ZKUŠEBNÍCH OKRUHŮ

Okruhy jsou koncipovány v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a s potřebami integrativní pedagogiky. Představují ty složky průřezových témat, které jsou orientovány na hudebně výchovnou problematiku.

Okruhy jsou založeny na dvou principech:

 1. a) na principu teoreticko-znalostním,
 2. b) na principu didakticko-kreativním.

Na jedné straně tedy vyžadují znalost konkrétních hudebně teoretických a hudebně historických východisek, jak jsou uvedena v bodech u každého okruhu (ad a), na druhé straně však název každého okruhu představuje tematický námět pro individuálně koncipovaný didaktický celek – vyučovací hodinu (ad b).

 

POŽADOVANÁ STRUKTURA PREZENTACE

Požadavkem ke zkoušce jsou ústně komentované prezentace obsahující koncepci vyučovacích hodin podle příslušných okruhů s tím, že student v rámci času vyhrazeného pro státní závěrečnou zkoušku u své koncepce rámcově představí:

Cíle výuky
Stanovení cílů s ohledem na psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu uvedené v každém tematickém okruhu.

Obsah
Demonstrace individuálně koncipované vyučovací jednotky podle jevů stanovených tematickým okruhem ve spojení s rovněž individuálně vybraným hudebním dílem nebo díly. Dílo lze prezentovat formou přímé interpretace nebo nahrávky podle jeho typu a podle záměru i možností studenta. Výběr materiálu je třeba podložit a odůvodnit psychologickými a didaktickými základy hudebně výchovného procesu uvedenými v každém tematickém okruhu.

Metody a formy realizace
Popis a zdůvodnění aktivit učitele a žáků vycházejících z psychologických a didaktických základů hudebně výchovného procesu uvedených v příslušném tematickém okruhu.

 

Požadované formy prezentace

Pro prezentaci lze využít jednu z následujících forem:

 • prezentační program (např. PowerPoint),
 • jiný program využitelný pro dané účely (textový editor s vloženými obrazovými materiály, nebo formát pdf) doplněný zvukovými ukázkami
 • poster doplněný zvukovými ukázkami,
 • tištěná prezentace včetně notových a zvukových ukázek ve formě přípravy na vyučovací hodinu.

 

OBSAH PREZENTACE (tematické okruhy)

 1. Hudba a pohyb:
 • funkce hudby ve společnosti
 • vyjádření rytmu a metra v pohybových aktivitách člověka
 • průřez dějinami žánrů, v nichž rytmus a metrum plní úlohu dominujícího výrazového prostředku

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • psychologické základy vnímání a prožívání hudby
 • rozvoj poslechových dovedností
 • metodika poslechu

 

 1. Hudba a příroda:
 • inspirace přírodou v proměnách hudebních stylů
 • zvukomalba jako specifická podoba hudebního výraziva
 • charakteristika hudebně výrazových prostředků příznačných pro zachycení přírodních inspirací s důrazem na melodiku a harmonii

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • etapy formování hudebních dovedností, senzomotorické učení
 • instrumentální výchova, tvorba doprovodů.

 

 1. Hudba a lidské nitro:
 • sdělovací úloha hudby, její specifika, shody či rozdíly ve srovnání s prostředky dalších druhů umění a s jazykem
 • dušemalba jako specificky nazíraná podoba hudebního výraziva
 • emoce, styl a hudební výrazivo (od tonální hudby k expresionismu)

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • rytmické cítění
 • metodika rozvoje jednotlivých složek rytmického cítění
 • hudebně pohybová výchova

 

 1. Hudba a lidský hlas:
 • jednohlas v hudební historii a současnosti
 • vícehlas a jeho základní typy (imitační, neimitační)
 • vokální polyfonie minulosti a současnosti
 • píseň jako vrcholný hlasový sólový projev

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • psychosomatické podmínky zpěvu
 • metodika hlasové výchovy na 2. stupni ZŠ
 • mutace

 

 1. Hudba a hudební nástroje:
 • instrumentální kontrapunkt na přelomu hudebního myšlení
 • dynamika vývoje zvoleného hudebního nástroje
 • vývojové proměny orchestru a komorní hudby

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • hudební představivost
 • tonální a harmonické cítění
 • diagnostika úrovně hudební představivosti, tonálního a harmonického cítění
 • metodika rozvoje hudební představivosti, tonálního a harmonického cítění
 • intonační metody
 • metodika nácviku dvojhlasu a vícehlasu

 

 1. Hudba a obřad:
 • rituální a náboženská funkce hudby
 • gregoriánský a protestantský chorál
 • dějinné tendence liturgické hudby (stěžejní reformy)
 • hudba a jiné obřady v lidové kultuře a v současnosti (ve škole, v občanském životě apod.)

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • hudební sluch
 • hudební paměť
 • diagnostika úrovně rozvoje hudebního sluchu  a hudební představivosti
 • metodika rozvoje hudebního sluchu  a hudební představivosti
 • práce s nezpěváky

 

 1. Hudba, slovo, film a divadlo:
 • melodram
 • významná díla scénické hudby minulosti a současnosti
 • filmová hudba

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • hudební schopnosti
 • klasifikace hudebních schopností
 • diagnostika úrovně rozvoje hudebních schopností
 • poruchy hudebních schopností.

 

 1. Hudba jako drama:
 • zásadní vývojové tendence opery
 • opera pro děti
 • opereta
 • muzikál

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • esteticko-výchovná práce s písní
 • metodika nácviku písně
 • píseň jako zdroj inspirace v činnostním pojetí hudební výchovy

 

 1. Hudba jako obraz či příběh:
 • náznaky programnosti ve starších vývojových epochách
 • žánrové obrázky
 • vrcholná programní hudební tvorba
 • základní podmínky apercepce programní hudby

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • hudební myšlení
 • myšlenkové operace, vytváření hudebních pojmů
 • osvojování hudebně teoretických poznatků
 • koncipování vědomostních testů

 

 1. Hudba, vyjadřovací volnost a technický pokrok
 • podíl improvizace ve skladbách různých stylových epoch (od agogiky po aleatoriku)
 • vyjadřovací prostředky, způsoby záznamu a provádění hudby sónické, elektronické a elektroakustické
 • elektronické nástroje v populární hudbě

      Psychologické a didaktické základy hudebně výchovného procesu:

 • kreativní princip v hudební výchově
 • charakteristika hudebně tvořivých schopností
 • metodika rozvoje rytmické a melodické tvořivosti
 • podněty ze zahraničních hudebně výchovných systém
 • principy tvořivé intonace