Obecné informace

Obor Hudební teorie a pedagogika vychází ve své koncepci z takového výběru a syntézy muzikologických a hudebně pedagogických disciplín, které umožní vyváženou přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků po stránce vědecké a pedagogické. V souladu s širokým spektrem působnosti hudební pedagogiky sleduje toto studium odpovídající cíl: přípravu specialistů v oblasti výzkumné práce pro sféru všeobecného či odborného hudebního vzdělávání a pro další činnosti, jež takovou specializaci vyžadují.

Přehled tematických oblastí pro řešení v disertačních pracích včetně školitelů, kteří tato řešení zajišťují:

Školitel: Tématická oblast:
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
milos.kodejska@pedf.cuni.cz
 • Hudebně psychologické a pedagogické aspekty hudebního vzdělávání v předškolním věku.
 • Hudebně psychologické a pedagogické aspekty hudebního vzdělávání v mladším školním věku.
 • Problematika všeobecného hudebního vzdělávání v evropském kontextu.
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
michal.nedelka@pedf.cuni.cz
 • Komplexní analýza a pedagogická interpretace soudobého díla.
 • Hudebněvýchovné impulsy soudobé hudební tvorby.
 • Liturgická hudba v současném kulturním a pedagogickém kontextu.
doc. MgA. Jana Palkovská
jana.palkovska@pedf.cuni.cz
 • Nástrojové interpretační umění ve výchově a ve vzdělání.
 • Klavírní dílo významného autora a jeho didaktická analýza.
prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
stanislav.pechacek@pedf.cuni.cz
 • Sborové umění z hlediska historického vývoje, hudební tvorby, estetiky interpretace, sborového života a metodické problematiky.
 • Lidová píseň, její reflexe v artificiální hudbě a v různých formách společenského života.
doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
libuše.ticha@pedf.cuni.cz
 • Didaktika klavírní hry.
 • Teorie interpretace v klavírní pedagogice.
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
hana.vanova@pedf.cuni.cz
 • Hudebnost žáka a její diagnostika.
 • Dětská hudební tvořivost a její řízený rozvoj.
 • Tvořivá intonace jako prostředek rozvoje hudebnosti.
 • Didaktické problémy výuky HV na 1. st. ZŠ a hudebních nauk na ZUŠ.
 • Obsahová a metodologická východiska výzkumu vybraných hudebně pedagogických jevů.