Nedělka Michal, prof. PaedDr., Dr.

STRUKTUROVANÝ VÝBĚR Z PEDAGOGICKÉ, PUBLIKAČNÍ A VĚDECKÉ ČINNOSTI

Kontinuální a vzdělávací činnost v oboru

 • 1991–1994: interní doktorand na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru hudební teorie a pedagogika. Doktorské studium ukončil závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce na téma Z odkazu žáků Pavla Bořkovce.
 • 1994–2001: odborný asistent na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze.
 • 2001–2005: docent na tomtéž pracovišti. Vedl semináře a přednášky z nauky o harmonii, z nauky o hudebních formách, semináře z rozboru skladeb, hry na cembalo a hry na klavír včetně klavírní improvizace ve studiu učitelství hudební výchovy pro druhý stupeň základních škol a pro školy střední a ve studiu hry na nástroj. Výuku těchto disciplín vedl rovněž v anglickém jazyce pro zahraniční studenty.
 • 2006: na základě výsledků pedagogické a vědecké práce jmenován profesorem.
 • 2001–2007: vedoucí katedry hudební výchovy.
 • 2006–2007: proděkan pro studijní záležitosti.

Ocenění

 • 1995: Cena Bernarda Bolzana udělovaná rektorem Univerzity Karlovy začínajícím mladým badatelům za vědecký přínos doktorské práce Z odkazu žáků Pavla Bořkovce.

Garance studijních programů

Garance realizovaného bakalářského studijního programu B7507 specializace v pedagogice v oboru 8201 R 079 Sbormistrovství chrámové hudby, uskutečňovaného na Univerzitě Karlově – Pedagogické fakultě ve spolupráci s Týnskou školou – Collegiem Marianem.

Garance bakalářského studijního programu B7507 Specializace v pedagogice, oboru Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (7507R233).

Garance magisterského studijního programu N7504 Učitelství pro střední školy, oboru 7504T219 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – hudební výchova.

Výchova studentů – diplomantů

Počet vedených diplomových prací: 28.

Témata diplomových prací: analytická práce s hudebním dílem v pedagogickém procesu, metodika klavírní improvizace, hudební místopis. 3 diplomové práce jsou vedeny též v anglickém jazyce. Nejkvalitnějším diplomovým pracím se dostává ocenění a možnosti veřejné prezentace (viz následující přehled):

 • Diplomová práce Markéty Semerádové Hudba v kostele sv. Michaela Archanděla na Starém Městě pražském byla v roce 1997 ohodnocena Cenou Bernarda Bolzana, kterou uděluje rektor Univerzity Karlovy začínajícím mladým badatelům.
 • Diplomová práce Evy Vackové Z tvorby Jitky Snížkové pro mladé houslisty (obhájená v roce 2003) je připravena k publikaci, neboť odborně fundovaně prezentuje téma, které dosud česká muzikologie opomíjela.
 • Diplomovou práci Dvě mše Jiřího Laburdy úspěšně prezentovala její autorka Leona Saláková v dubnu 2003 na studentské vědecké konferenci na Ostravské univerzitě – Pedagogické fakultě.

 

VĚDECKÝ VÝZKUM A PUBLIKAČNÍ AKTIVITY

Vědecké monografie

 • NEDĚLKA, M. Z odkazu žáků Pavla Bořkovce. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2001. 121 s. ISBN: 80-7290-041-2.
 • NEDĚLKA, M. Čtyři analýzy soudobé české mše. b. v. Nová Paka, FTČ 2001. 112 s. ISBN 80-902808-7-0.
 • NEDĚLKA, M. Mše v soudobé české hudbě. Praha : Karolinum, 2005. 266 s . ISBN 80-246-1014-0.
 • NEDĚLKA, M. Klavírní improvizace v přípravě hudebního pedagoga. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005. 164 s. ISBN 80-7290-214-8.

 

Vědecké studie v domácích vědeckých časopisech a recenzovaných sbornících

(sborníky)

 • NEDĚLKA, M. Vícehlasá úprava lidové písně ve výuce praktické harmonie. In: Živá hudba XI. Praha : AMU, 1992, s. 79–88.
 • NEDĚLKA, M. Odkaz žáků Pavla Bořkovce současné škole. In: Dějiny hudební výchovy. Ostrava : AHUV TC, 1996, s. 99–108. ISBN 80-85780-72-0.
 • NEDĚLKA, M. Výuka klavírní improvizace v zrcadle evropské hudební kultury. In: Výchova k evropanství. Liberec : Technická univerzita, 1996, s. 145–154. ISBN 80-7883-222-3.
 • NEDĚLKA, M. Vícehlas v lidové písni. In: Lidová píseň a hudební výchova. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, 1997, s. 44–52. ISBN 80-85783-16-9.
 • NEDĚLKA, M. Evropská dimenze soudobé české liturgické hudby. In: Vědecká pojednání. Liberec : Technická univerzita, 2000, s. 193–202. ISBN 80-7083-394-7.
 • NEDĚLKA, M. Josef Říha: Missa brevis pro smíšený sbor a capella. In: Olomoucké jarní muzikologické konference. Olomouc, Univerzita Palackého, 2000, s. 67–70. ISBN 80-244-0181-9.
 • NEDĚLKA, M. Preference v klavírní improvizaci. In: Olomoucké jarní muzikologické konference. Olomouc: Univerzita Palackého 2000, s. 127–128. ISBN 80-244-0181-9.
 • NEDĚLKA, M. Interdisciplinární dimenze soudobé české liturgické hudby. In: Multimediální komunikace v hudební a polyestetické výchově. 1. vyd. Praha, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2001, s. 86–94, ISBN: 80-7290-065-X.
 • NEDĚLKA, M. Pavel Bořkovec – kompoziční řád a pedagogická tolerance. In: Česká hudba 2004. Praha : Divadelní ústav, 2004, s. 70–77. ISBN 80-7008-176-7.
 • NEDĚLKA, M. Česká hudba – inspirace pro výuku klavírní improvizace. In: Česká hudba jako inspirační zdroj hudební pedagogiky. Brno : Masarykova univerzita, 2004
 • NEDĚLKA, M. Dvě dimenze liturgické hudby Jiřího Laburdy. In: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. Ostrava : Katedra hudební výchovy – Ostravská univerzita, 2007, s. 36–44. ISSN 1802-6540. Cit. 1. 9. 2007. Dostupné na <http://www.osu.cz/konference/khv/dokumenty/sbornik_khv2007new.pdf >.
 • NEDĚLKA, M. Emil Hába v kontextu regionální kultury. In: Acta musigologica.cz 1/2007. ISSN 1214-5955. Cit. 10. 9. 2007. Dostupné na http://acta.musicologica.cz/.

(časopisy) 

 • NEDĚLKA, M. Inspirace pro jednu vyučovací hodinu. Hudební výchova, 1992–93, roč. I, č. 1, s. 3–5.
 • NEDĚLKA, M. Nebojme se improvizace (1). Hudební výchova, 1996/97, roč. V, č. 2, s. 22–24. ISSN 1210-3683.
 • NEDĚLKA, M. Nebojme se improvizace (2). Hudební výchova, 1996/97, roč. V, č. 3, s. 40–42. ISSN 1210-3683.
 • NEDĚLKA, M. Nebojme se improvizace (3). Hudební výchova, 1996/97, roč. V, č. 4, s. 66. ISSN 1210-3683.
 • NEDĚLKA, M. Nebojme se improvizace (4). Hudební výchova, 1998, roč. VI, č. 1, s. 13. ISSN 1210-3683.
 • NEDĚLKA, M. Nebojme se improvizace (5). Hudební výchova, 1998, roč. VI, č. 4, s. 65. ISSN 1210-3683.
 • NEDĚLKA, M. Nebojme se improvizace (6). Hudební výchova, 1999, roč. VII, č. 1, s. 10–11. ISSN 1210-3683.
 • NEDĚLKA, M. Nebojme se improvizace (7). Hudební výchova, 1999, roč. VII, č. 3, s. 47–48. ISSN 1210-3683.
 • NEDĚLKA, M. Nebojme se improvizace (8). Hudební výchova, 2000, roč. VIII, č. 1, s. 11. ISSN 1210-3683.
 • NEDĚLKA, M. Nebojme se improvizace (9). Hudební výchova, 2000, roč. VIII, č. 4, s. 63–64. ISSN 1210-3683.
 • NEDĚLKA, M. Nebojme se improvizace (10). Hudební výchova, 2001, roč. 9, č. 3, s. 45–47. ISSN 1210-3683.
 • NEDĚLKA, M. Jiří Laburda: Missa clara. Cantus, 1999, č. 3, s. 12–17. ISSN: 1210-7956.
 • NEDĚLKA, M. Jiří Laburda: Missa clara. Cantus, 1999, č. 4, s. 11–15. ISSN: 1210-7956.
 • NEDĚLKA, M. Josef Říha: Missa brevis. Cantus, 1999, č. 2, s. 12–16. ISSN: 1210-7956.
 • NEDĚLKA, M. Zdeněk Pololáník: Liturgická česká mše. Cantus, 2000, č. 4, s. 13–19. ISSN: 1210-7956.
 • NEDĚLKA, M. Jan Hanuš: 7. mše – hlaholská. Cantus, 2000. č. 1, s. 10–12. ISSN: 1210-7956.
 • NEDĚLKA, M. Jan Hanuš: 7. mše – hlaholská. Cantus, 2000. č. 2, s. 10–12. ISSN: 1210-7956.
 • NEDĚLKA, Michal. Detail z mezinárodní spolupráce. [The thumb of the international cooperation]. Informatorium Fakulty pedagogické UK, 2006, č. 45, s. 15.

(studie na internetu)

NEDĚLKA, M. Petr Eben: České mešní ordinarium – Chorální inspirace v tvorbě Petra Ebena. Praha, cit. 22. 10. 2004. Dostupné na http://www.ucps.cz/03-01-clanek.php?see_ID=204.

NEDĚLKA, M. Petr Eben: České mešní ordinariumKyrie a Gloria. Praha, cit. 22. 10. 2004. Dostupné na http://www.ucps.cz/03-01-clanek.php?see_ID=205.

NEDĚLKA, M. Petr Eben: České mešní ordinariumCredo. Praha, cit. 22. 10. 2004. Dostupné na http://www.ucps.cz/03-01-clanek.php?see_ID=206.

NEDĚLKA, M. Petr Eben: České mešní ordinariumSanctus a Agnus Dei. Praha, cit. 22. 10. 2004. Dostupné na http://www.ucps.cz/03-01-clanek.php?see_ID=210.

NEDĚLKA, M. Jiří Laburda: Missa clara. Praha, cit. 23. 3. 2004. Dostupné na http://www.ucps.cz.

Vědecké studie v zahraničních vědeckých časopisech a recenzovaných sbornících

(sborníky)

 • NEDĚLKA, M. Příručka klavírní improvizace I. In: MATÚŠ, F. Učebnice, učebné pomocky a programy. 1. vyd. Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996, s. 24–25. ISBN 80-88697-28-X.
 • NEDĚLKA, M. Ostinato a prodleva v doprovodu lidové písně. In: Vzdelávanie v meniacom sa svete. Nitra : SLOVDIDAC, 1997, s. 756–763. ISBN 80-967339-9-0.
 • NEDĚLKA, M. Video ve výuce klavírní improvizace. In: Učitel´ pre tretie tisícročie. Nitra : SLOVDIDAC, 1999, s. 144–147. ISBN 967746-4-6.
 • NEDĚLKA, M. Klavierimprovisation in der Weiterbildung der Musiklehrer in der Tschechischen Republik. In: Musiklernen – ein Leben lang. Wien: Universal Edition, 2004, s. 350–352.
 • NEDĚLKA, M. Klavírní improvizace v přípravě hudebního pedagoga. In: Cantus choralis Slovaca. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004.
 • NEDĚLKA, M. Piano-Improvisation as the Way to Creativity and Understandig of Music. In: Music on the Acropolis. Athens, 2004.
 • NEDĚLKA, M. Mše pro chrám i pro koncertní pódium. In: Modlitba v umění. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005.
 • NEDĚLKA, M. Klavír jako nástroj rozvíjení hudební kreativity. [Piano as an instrument of the musical creativity]. In FRIDMAN, Libor (ed.). Ako ďalej v
  hudobnej výchove 2 [CD-ROM]. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : FHV UMB, 2006. ISBN 80-8083-232-3.
 • NEDĚLKA, M. Tvořivost jako základní princip dalšího vzdělávání učitelů-pianistů. In: Retrospekíiva a perspektívy v edukácii. Nitra : Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre – Pedagogická fakulta, 2005, s. 544­555. ISBN 80-8050-918-2.

Autorství videoučebnice pro základní umělecké školy s mezinárodní působností

 • NEDĚLKA, M. Appassionato – 7 lessons of the piano-improvisation, London : Languages of the World, 1998. (Učební videoprogram v rozsahu 120 min. s demonstrací metodické řady kroků při výuce klavírní improvizace určený pro Velkou Británii a Rusko.)

Autorství učebnice pro VŠ s celostátní působností

 • NEDĚLKA, M. Průvodce učitele praktickou harmonií. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2004. 111 s. ISBN 80- 7290-152-4.

Vysokoškolské učební a metodické texty

 

Přehledové práce a hesla ve slovnících

 • NEDĚLKA, M. Jan Kühn. Cantus, 1996, č. 4, s. 35–36. ISSN: 1210-7956.
 • NEDĚLKA, M. Vojtěch Bořivoj Aim. Cantus, 1997, č. 3, s. 36–37. ISSN: 1210-7956.
 • NEDĚLKA, M. Vzpomínka na Františka Lýska (1904 – 1977). Cantus, 1997, č. 1, s. 33–34. ISSN: 1210-7956.
 • NEDĚLKA, M. Karel Knittl. Cantus, 1998, č. 3, s. 30–31. ISSN: 1210-7956.
 • NEDĚLKA, M. Za absolventskými koncerty se neskrývají jen umělecké kvality interpretů. In: Informatorium Fakulty pedagogické, Praha : UK v Praze, 2004, č. 39, s. 10.
 • Ottova encyklopedie. 1. vyd. Praha : Ottovo nakladatelství, 2006. ISBN 80-7360-456-6. 17 hesel k české hudbě: avantgarda, baroko, expresionismus, gotika, impresionismus, klasicismus, konstruktivismus, Mannheimská škola, minimalismus, moderna, národní umění, neoklasicismus, nová věcnost, postmoderna, renesance, romantismus, socialistický realismus.

Odborné články a recenze v časopisech a recenzovaných sbornících

(odborné články)

 • NEDĚLKA, M. K osmdesátinám Jana Hanuše. Hudební výchova, 1995 – 96, roč. IV, č. 1, s. 9–10. ISSN 1210-3683.
 • NEDĚLKA, M. K významnému životnímu jubileu I. Hurníka. Hudební výchova, 1998, roč. VI, č. 1, s. 5–8. ISSN 1210-3683.
 • NEDĚLKA, M. Josef Leopold Zvonař. Cantus, 1999, č. 1, s. 32–33. ISSN: 1210-7956.
 • NEDĚLKA, M. Katedry se představují. Katedra hudební výchovy. In: Informatorium Fakulty pedagogické UK, Praha : PedF UK, 2001, č. 33, s. 3–4.
 • NEDĚLKA, M. K sedmdesátinám Jiřího Laburdy. Hudební výchova, 2001, roč. 9, č. 1, s. 12–13. ISSN: 1210-3683.
 • NEDĚLKA, M. K jubileu Jana Málka. Hudební výchova, 2003, roč. 11, č. 2, s. 22–24. ISSN 1210-3683.
 • NEDĚLKA, M. K osmdesátinám Ilji Hurníka. Hudební výchova, 2003, roč. 11, č. 1, s. 6–8. ISSN 1210-3683.
 • NEDĚLKA, M. K pětasedmdesátinám Zdeňka Lukáše. Hudební výchova, 2003, roč. 11, 2003, č. 3, s. 43–46. ISSN 1210-3683.
 • NEDĚLKA, M. Odešel skladatel, odešel člověk… Hudební výchova, 2005, roč. 13, č. 1, s. 1–2. ISSN 1210-3683.

(recenze)

 • NEDĚLKA, M. Pavel Bořkovec. Alena Burešová, Votobia 1994. Hudební rozhledy, 1996, roč. 49, č. 5, s. 34.
 • NEDĚLKA, M. Pro interprety a nejen pro ně. Hudební výchova, 1998, roč. 6, č. 2, s. 31.
 • NEDĚLKA, M. Kniha o „vědeckovýzkumném řemesle“ v hudební pedagogice. Hudební výchova, 2003, roč. 11, č. 4, s.67. ISSN 1210-3683.
 • NEDĚLKA, M. Jan Kratochvíl: Nový zpěvník pro 1. stupeň základní školy. Hudební výchova, 2004, roč. 12, č. 4, s. 67–68. ISSN 1210-3683.
 • NEDĚLKA, M. Emil Hába v kontextu regionální kultury. Hudební výchova, 2007, roč. 15, č. 2, s. 34–35. ISSN 1210-3683.

(rozhlasové pořady)

 • Název pořadu: Malý rozhovor na téma: Pavel Bořkovec I. Uvedl Československý rozhlas, stanice Vltava 8. 3. 1992 v 11.00. Trvání: 120 min.
 • Název pořadu: Malý rozhovor na téma: Jan Hanuš I. Uvedl Československý rozhlas, stanice Vltava 15. 12. 1992. Trvání: 40 minut.
 • Název pořadu: Malý rozhovor na téma: Jan Hanuš II. Uvedl Československý rozhlas, stanice Vltava 22. 12. 1992. Trvání: 40 minut

Realizovaná umělecká díla

 • NEDĚLKA, M. Offertorium. (skladba provedena 11.10. 1997 na festivalu duchovní hudby v Ústí nad Orlicí).
 • NEDĚLKA, M. Poslán jest od Boha anděl. Úprava. [CD Vánoční a folklórní inspirace]. Praha : Tonny Music,1998.
 • NEDĚLKA, M. Ó, vy blažené Vánoce. Úprava. [CD Vánoční a folklórní inspirace]. Praha : Tonny Music,1998.
 • NEDĚLKA, M. Čtyři lidové koledy. Cantus, 2000, č. 3, příloha s. 1–8. ISSN: 1210-7956.
 • NEDĚLKA, M. Sedm evropských koled pro dětský sbor, klavír a dětské hudební nástroje. Úprava. Interpret: Dětský pěvecký sbor Mládí, ZUŠ Štefánikova, Praha 5. Provedení: 7. 12. 1997, Praha – Pražský Hlahol. 20 min.
 • NEDĚLKA, M. Dvě slezské lidové písně pro dětský sbor a klavír. Úprava. Interpret: Dětský pěvecký sbor Mládí, ZUŠ Štefánikova, Praha 5. Provedení: 5. 6. 2002, Praha : Národní muzeum.
 • NEDĚLKA, M. Lidové písničky s doprovody. Klavírní improvizace doprovodů. [MC Lidové písničky s doprovody]. Praha : Portál 1999.
 • NEDĚLKA, M. Lidové písničky s doprovody II. Klavírní improvizace doprovodů. [MC Lidové písničky s doprovody II]. Praha : Portál 2000.

Realizovaná umělecká vystoupení

 • Improvizace na téma lidové koledy. Koncertně-improvizační vystoupení. 6. 12. 1997. Praha. 20 min.
 • A.Benda: Sonatina a moll, Menuet C dur, L.Koželuh: Sonáta F dur, Vesnická slavnost. M. Nedělka: Variace na českou duchovní píseň. Koncertní a improvizační vystoupení (cembalo). 21. 6. 1997, Kašperské Hory : Festival duchovní hudby. 20 min.
 • Variace na české lidové koledy. Koncertně-improvizační vystoupení 19.12.1998, Praha : Kulturní dům Poštovka. 20 min.
 • Leoš Janáček: Sonáta pro klavír 1. X. 1905. Interpretační vystoupení 18. 9. 1996. Liberec : Technická univerzita, Pedagogická fakulta.

 

Redakční a editorské práce, editorství vědeckých publikací

 • Redakční sestavení tematických celků v časopisu Hudební výchova, 2004, roč. 12, č. 3. ISSN 1210-3683.
 • Redakční sestavení tematických celků v časopisu Hudební výchova, 2004, roč. 12, č. 4. ISSN 1210-3683.
 • Redakční sestavení tematických celků v časopisu Hudební výchova, 2005, roč. 13, č. 1. ISSN 1210-3683.
 • Redakční sestavení tematických celků v časopisu Hudební výchova, 2005, roč. 13, č. 2. ISSN 1210-3683.
 • Redakční práce při sestavení sborníku Multimediální komunikace v hudební a polyestetické výchově. 1. vyd., Praha, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-7290-065-X.
 • Redakční práce při sestavení sborníku Integrativní hudební pedagogika a polyestetická výchova. Praha : Pedagogická fakulta UK, 1995. ISSN 0862-4461.

Expertizní a posuzovatelská činnost

(oponentské posudky disertačních prací v oboru hudební teorie a pedagogika)

 • SOUŠKOVÁ, D. Rozbor skladeb jako učební předmět na pedagogických fakultách ve studijních oborech učitelství hudební výchovy.
 • ZEMAN, P. Hudba terezínských skladatelů na prahu nového milénia (písňové cykly). Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy, 2004.
 • ŠIMÁKOVÁ, J. Typologie poslechových hodin v hudební výchově žáků středních škol. Olomouc : Univerzita Palackého – Pedagogická fakulta, 2004.
 • VONDRÁČEK, V. Aplikace hudebněinformačních technoogií do hudebněvýchovných metod. Olomouc : Univerzita Palackého – Pedagogická fakulta, 2005.

(vyžádané oponentské posudky grantových projektů Fondu rozvoje vysokých škol)

 • VIČAR, J. Inovace obsahu výuky studia muzikologie (Bc. Mgr. a Ph.D.) na FF UP. Posudek pro závěrečné řízení 2002.
 • ČENČÍKOVÁ, O. Multimediální CD pro přípravu budoucích učitelů hudební výchovy. Posudek pro závěrečné řízení 2002.
 • SOVOVÁ, M., KOŠUT, M. Renovace a následná analýza historických nahrávek PSMU. Posudek pro závěrečné řízení 2003.
 • JINDROVÁ, J. Umělecké aktivity studentů umělecko-pedagogických oborů. Posudek pro závěrečné řízení 2003.
 • LUHANOVÁ, J. Umělecké aktivity studentů zpěvu a hudební výchovy na pedagogických fakultách českých univerzit. Posudek pro závěrečné řízení 2003.
 • HOLEC, J. Didaktika hudební výchovy multimediálně. Vstupní posudek pro realizaci v roce 2005.

(vyžádané oponentské posudky grantových projektů Grantové agentury České republiky)

 • ZOUHAR, V. Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování v hudebních animačních programech a v hudební výchově. Vstupní posudek pro realizaci v roce 2008.

(vyžádané recenze monografií pro vydavatelství Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty)

 • PECHÁČEK, S. Sborová tvorba klasiků. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2002, 302 s. ISBN 80-7290-099-4.
 • VÁŇOVÁ, H., SKOPAL, J. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. 1. vyd.
  Praha : Karolinum, 2002. 198 s. ISBN 80-246-0435-3.
 • POLEDŇÁK, I. Hudba jako problém estetiky. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1215-1.

 

(vyžádaná recenze sborníku písní s metodickými pokyny pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

KRATOCHVÍL, J. Kam asi letí ptáci. 1. vyd. Čáslav : Studio Press, 2003. 86 s. ISBN 80-86532-08-9.

 

(vyžádané recenze metodických textů pro vydavatele)

 • JENČKOVÁ, E. Hudební nadílka. Edice Hudba v současné škole. Výběrová řada. 1. vyd. Hradec Králové : Orlice, 2000. 56 s. ISBN 80-902808-0-3.
 • JENČKOVÁ, E. Tóny jara, 1.díl. Edice Hudba v současné škole. Výběrová řada. 1. vyd. Hradec Králové : Orlice, 2000. 56 s. ISBN 80-902808-2-3.
 • JENČKOVÁ, E. Podzimní zpívání. Edice Hudba v současné škole, 1. díl. Výběrová řada. 1. vyd. Hradec Králové : TANDEM, 2004. 52 s. ISBN 80-903115-8-X.
 • JENČKOVÁ, E. Podzimní zpívání. Edice Hudba v současné škole, 2. díl. Výběrová řada. 1. vyd. Hradec Králové : TANDEM, 2004. 52 s. ISBN 80-903115-9-8.

 

Odborné překlady:

(z němčiny do češtiny)

ROSCHER, E. Klavierimprovisation als Aufgabe integrativer Musikpädagogik. In: Kreativita a integrativní hudební pedagogika v evropské hudební výchově. Praha. Společnost pro hudební výchovu, 1994, s. 60–69. Český překlad: Klavírní improvizace jako úkol integrativní hudební pedagogiky. In: Integrativní hudební pedagogika a polyestetická výchova. Praha : Pedagogická fakulta UK, 1995, s. 67–74. ISSN 0862-4461.

ROSCHER, E. Klavierimprovisation im Musikunterricht der Interpreten und Pädagogen. Přednáška, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Praha, 8. 11. 1994, trvání: 90 min.

(z češtiny do němčiny)

JENČKOVÁ, E. Hudební dílo v kontextu dětských múzických aktivit. Musikalisches Werk im Zusammenhang mit den musischen Aktivitäten der Kinder. In: Montessori-Forum, IX/4. Bayern, 2001. 15 s.

JENČKOVÁ, E. Aktuelle Parallelen des tschechischen Musikunterrichts und Pädagogik Maria Montessoris (1). In: Montessori-Forum VIII/12. Bayern, 2000, s. 12–17.

JENČKOVÁ, E. Aktuelle Parallelen des tschechischen Musikunterrichts und Pädagogik Maria Montessoris (2). In: Montessori-Forum VIII/13. Bayern, 2001, s. 12–18.

 

VĚDECKÁ VÝCHOVA, MOBILITNÍ A PROJEKTOVÁ ČINNOST

Výchova doktorandů

(jména doktorandů s termíny obhajob, tématy a charakteristikou doktorských prací)

BEZDÍČEK, V. Zdeněk Šesták – zrození symfonika. Doktorská práce. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2003. 230 s. Práce obhájena v listopadu 2003. Vůbec poprvé mapuje a analyzuje symfonické dílo Zdeňka Šestáka, tvůrčí metodu skladatele i etická východiska jeho tvorby, přičemž směruje k prezentaci v podmínkách současného středoškolského hudebněvýchovného vzdělávání.

MICHÁLEK, R. České sborové školy v zrcadle současného vzdělávání. Praha : Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2005. Práce obhájena v září 2005. Autor mapuje, charakterizuje a kriticky hodnotí metody výchovy sborových zpěváků v českých sborových školách, srovnává je s obdobnými útvary v zahraničí a navrhuje řešení, která mají metodicky i repertoárově zabezpečit komplexní přípravu osobností sborových zpěváků od mladšího školního věku po dospělost. Vzhledem k absenci zpracování této problematiky v české odborné literatuře je zvolené téma vysoce nosné a aktuální, neboť vedle metodické problematiky a komparace sborových škol teoreticky pokrývá specifický způsob podchycení aktivit mládeže ve volném čase prostřednictvím systematické umělecké výchovy.

HURNÍKOVÁ, K. Zobcová flétna v rozvoji hudebnosti mládeže. Rozpracováno. Předpokládaný termín obhajoby práce je rok 2008. Na základě výzkumu využití a vlivu zobcové flétny na rozvoj osobnosti a na základě výsledků obdobných aktivit v zahraničí zpracovává autorka metodická východiska pro uplatnění zobcové flétny v komplexním hudebním rozvoji osobnosti. Práce navazuje na metodická východiska uplatnění zobcové flétny v hudební výchově v minulosti, směřuje však k didaktickému využití uměleckého projevu v kolektivu a k rozvoji hudebnosti právě na tomto základě. Přináší specifické řešení problematiky osobnostního rozvoje s uplatněním uměleckého projevu jako samozřejmé součásti všeobecného vzdělání, a představuje tedy výjimečný vklad pro současný systém vzdělávání.

FRANĚK, M. Komorní tvorba Lukáše Hurníka – analýza a interpretace. Předpokládaný termín obhajoby práce je rok 2008. Práce analyzuje vybraná komorní díla současného mladého skladatele s akcentem na pedagogickou a nástrojovou interpretaci v podmínkách současné školy a přípravy hudebního pedagoga.

VELIČKOVÁ, M. Klavírní dílo Čestmíra Gregora pro mladé interprety a posluchače. Předpokládaný termín obhajoby práce je rok 2010. Práce analyzuje vybraná klavírní díla současného skladatele, stanovuje specifika jejich nástrojové interpretace a vytyčuje kritéria jejich interpretace pedagogické.

 

Realizace projektů doktorského studia

2000: projekt analýzy tvorby současných skladatelů v oboru hudební teorie a pedagogika.

2002: projekt výzkumu českých a zahraničních sborových škol s ohledem na podmínky současné hudební výchovy v České republice.

2002: projekt analýzy a didaktického využití české duchovní písně ve středoškolské hudební výchově v rámci polyestetické výchovy a integrativní hudební pedagogiky.

2004: projekt výzkumu instrumentální přípravy v kontextu polyestetické výchovy a integrativní hudební pedagogiky na střední škole.

2006: projekt analýzy a pedagogické interpretace soudobé komorní hudby.

2007: projekt analýzy a pedagogické interpretace soudobé klavírní tvorby pro mládež.

 

Jiné vědeckovýchovné aktivity

(přednášky v rámci doktorského studia)

Téma přednášky: Expresionistické rysy v tvorbě Otakara Ostrčila. Pedagogická fakulta UK v Praze, 24. 4. 1996.

Téma přednášky: Specifika hudebního výraziva Otakara Ostrčila. Pedagogická fakulta UK v Praze, 7. 4. 1997, trvání: 90 min.

Téma přednášky: Neoklasicistní orientace české hudby. Pedagogická fakulta UK v Praze, 14. 4. 1997, trvání: 90 min.

Téma přednášky: Tvorba Bořkovcových žáků v současné škole. Pedagogická fakulta UK v Praze, 6. 4. 1999, trvání: 90 min.

Téma přednášky: Česká liturgická hudba ve škole. Pedagogická fakulta UK v Praze, 2. 4.2004, trvání: 90 min.

(vedení studentů ve studentské vědecké aktivitě)

Diplomová práce Markéty Semerádové Hudba v kostele sv. Michaela Archanděla na Starém Městě pražském byla v roce 1997 ohodnocena Cenou Bernarda Bolzana, kterou uděluje rektor Univerzity Karlovy začínajícím mladým badatelům.

Diplomová práce Evy Vackové Z tvorby Jitky Snížkové pro mladé houslisty (obhájená v roce 2003) je připravena k publikaci, neboť odborně fundovaně prezentuje téma, které dosud česká muzikologie opomíjela.

Diplomovou práci Dvě mše Jiřího Laburdy prezentovala její autorka Leona Saláková v dubnu 2003 úspěšně na studentské vědecké konferenci na Ostravské univerzitě – Pedagogické fakultě.

Diplomant Pavel Pernica byl v roce 2004 lektorem v grantovém projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy Klavírní improvizace v práci hudebního pedagoga na základě analýzy uměleckého díla.

Marios Christou demonstroval na mezinárodní konferenci European Association for Music in Schools „Music on the Acropolis“, Atény, 8. 5. 2004 příklady klavírní improvizace podle metodické řady M. Nedělky.

 

(přednášky a semináře v rámci dalšího vzdělávání učitelů)

 • Téma přednášky: Klavírní improvizace pro učitele a interprety. 28. 5. 1996. Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Brandýs nad Labem, trvání 90 min.
 • Téma přednášky: Hudební výchova u klavíru I. Improvizace klavírních doprovodů lidové písně. 5. 6.1998. Hradec Králové, Pedagogické centrum, trvání 90 min.
 • Téma semináře: Improvizace klavírních doprovodů lidové písně. 5. 6.1998. Hradec Králové, Pedagogické centrum, trvání 90 min.
 • Téma přednášky: Hudební výchova u klavíru II. Květen 1999. Hradec Králové, Pedagogické centrum, trvání 90 min.
 • Téma semináře: Improvizace klavírních doprovodů lidové písně. Květen 1999. Hradec Králové, Pedagogické centrum, trvání 90 min.
 • Téma přednášky: Hudební výchova u klavíru. Prosinec 1999. Hradec Králové, Pedagogické centrum, trvání 90 min.
 • Téma semináře: Improvizace písňových doprovodů. Prosinec 1999. Hradec Králové, Pedagogické centrum, trvání 90 min.
 • Téma přednášky: Hudební výchova u klavíru, pro učitele 1. stupně základních škol. 3. 11. 2000. Hradec Králové, Pedagogické centrum, trvání 90 min.
 • Téma semináře: Doprovod lidové a umělé písně pro 1. stupeň základních škol nejen z učebnic a nejznámějších zpěvníků. 3. 11. 2000. Hradec Králové, Pedagogické centrum, trvání 90 min.
 • Téma přednášky: Hudební výchova u klavíru. 13. 11. 2002. Hradec Králové, Pedagogické centrum, trvání 90 min.
 • Téma semináře: Doprovod písně s ohledem na didaktickou situaci. 13. 11. 2002. Hradec Králové, Pedagogické centrum, trvání 90 min.
 • Téma přednášky: Hudební výchova u klavíru. 15. 10. 2003. Hradec Králové, Pedagogické centrum, trvání 90 min.
 • Téma semináře: Netradiční doprovody. 15. 10. 2003. Hradec Králové, Pedagogické centrum, trvání 90 min.
 • Téma přednášky: Hudební výchova u klavíru. Populární hudba. 12. 2004. Hradec Králové, Pedagogické centrum, trvání 90 min.
 • Téma semináře: Figury v populární hudbě. 1. 12. 2004. Hradec Králové, Pedagogické centrum, trvání 90 min.
 • Téma přednášky: Ostinato a prodleva v doprovodech písní a improvizace melodie. 22. 10. 2001, Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 90 min.
 • Téma přednášky: Typy modality a alterace v klavírní improvizaci. 5. 11. 2001, Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 90 min.
 • Téma přednášky: Hierarchizace hudebního výraziva v klavírní improvizaci. 3. 12. 2001, Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 90 min.
 • Téma přednášky: Forma a tektonické vztahy v improvizovaném projevu. 17. 12. 2001, Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 90 min.
 • Téma přednášky: Sémantizace improvizovaného projevu. 21. 9. 2002, Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 90 min.
 • Téma přednášky: Malé formy v zrcadle stylových proměn od klasicismu po současnost. 5. 10. 2002, Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 90 min.
 • Téma přednášky: Kontrast a repríza jako základní principy improvizovaného projevu. 9. 11. 2002, Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 90 min.
 • Téma přednášky: „Tradiční“ a „netradiční“ zpracování lidové písně. 16. 11. 2002, Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 90 min.
 • Téma přednášky: Postmodernismus a inspirační zdroje klavírní improvizace. 30. 11. 2002, Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 90 min.
 • Téma přednášky: Hudební výchova u klavíru. 15. 10. 2003. Hradec Králové, Pedagogické centrum, trvání 90 min.
 • Téma semináře: Hudební výchova u klavíru. 18. 10. 2003. Hradec Králové, Pedagogické centrum, trvání 90 min.
 • Téma přednášky: Klavírní improvizace jako průprava ke komunikaci s uměleckým dílem. 26. 5. 2000, Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 90 min.
 • Téma přednášky: Kontrast a repríza jako hlavní principy stavby improvizované formy. 9. 11. 2002, Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 90 min.
 • Téma přednášky: Malé formy od klasicismu po současnost. 5. 10. 2002, Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 90 min.
 • Téma přednášky: Otázka hudebního významu v klavírní improvizaci. 21. 9. 2002, Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 90 min.
 • Téma přednášky: Postmodernismus jako inspirační zdroj improvizovaného projevu. 30. 11. 2002, Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 90 min.
 • Téma přednášky: Úprava lidové písně v improvizovaném projevu. 16. 11. 2002, Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 90 min.
 • Téma přednášky: Technické problémy v úloze východiska pro improvizovaný projev. 19. 10. 2002, Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 90 min.
 • Téma přednášky: Sémiotická příprava a archetypová příprava improvizačního projevu. 25. 9. 2004, Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 90 min.
 • Téma přednášky: Analýza tvůrčí metody improvizátora, recepční ohlas improvizovaného projevu ve vztahu k osobnostním rysům improvizátora (na základě pozorování a introspekce). 9. 10. 2004, Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 90 min.
 • Téma přednášky: Parciální analýzy improvizovaného projevu ve vztahu ke vzorovému uměleckému dílu. 23. 10. 2004, Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 90 min.

 

Vědecké přednášky na zahraničních vědeckých konferencích

 • Název příspěvku: Příručka klavírní improvizace I. Mezinárodní konference „Učebnice, učebné pomôcky a programy pre hudobnú výchovu“, Prešov, Pedagogická fakulta UPJŠ, katedra hudobnej výchovy, 27. 9. 1996, trvání: 30 min., jazyk: čeština.
 • Název příspěvku: Ostinato a prodleva v doprovodu lidové písně. Mezinárodní konference „Vzdelávanie v meniacom sa svete, Univerzita Konštantína filozófa, katedra hudobnej výchovy, Nitra, Slovenská republika, 12. 6. 1997, trvání: 25 min., jazyk: čeština.
 • Název příspěvku: Fortepiannaja improvizacija na načaľnom etape obučenija. Druhé mezinárodní fórum učitelů hudby, Moskevské metodické centrum, Moskva, Ruská federace, 10. 4. 1998, trvání: 30 min., jazyk: ruština.
 • Název příspěvku: Video ve výuce klavírní improvizace. Mezinárodní konference „Učitel´ pre tretie tisícročie“, Univerzita Konštantína filozófa, katedra hudobnej výchovy, Nitra, Slovenská republika, 11. 6. 1999, trvání: 25 min., jazyk: čeština.
 • Název příspěvku: Klavierimprovisation in der Weiterbildung der Lehrer in der Tschechischen Republik. Mezinárodní konference European Association for Music in Schools „Weiterbildung – ein Leben lang“, Hochschule für Musik und darstellende Kunst, Vídeň, Rakousko, 11. 5. 2003, trvání: 90 min., jazyk: němčina.
 • Název přednášky: The piano-improvisation step by step. Mezinárodní konference European Association for Music in Schools „Music at the Acropolis“, Musiko Gymnasio of Pallini, Atény, 7. 5. 2004, trvání: 30 min., jazyk: angličtina.
 • Název přednášky: Piano-Improvisation as the Way to Creativity and Understandig of Music. Mezinárodní konference European Association for Music in Schools „Music at the Acropolis“, The Philippos Nakas Hall Paiania, Atény, 8. 5. 2004, trvání: 40 min., jazyk: angličtina.
 • Název přednášky: Fortepiannaja improvizacija na osnovanii muzykaľnogo proizvedenija v roli obrazca. Mezinárodní hudebněpedagogická konference, Moskevská státní univerzita kultury a umění (MGUKI), Moskva, Rusko, 20. 11. 2004, trvání 45 min., jazyk: ruština.
 • Název přednášky: Tvořivost v dalším vzdělávání učitelů-pianistů. Mezinárodní hudebněpedagogická konference Retrospektíva a perpektívy v edukácii, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko, 12. 11. 2004, trvání: 30 min., jazyk: čeština.
 • Název přednášky: Mše pro chrám i pro koncertní pódium. Mezinárodní konference Modlitba v umění. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko, 27. 4. 2005, trvání: 30 min., jazyk: čeština.
 • Název přednášky: Klavírní improvizace jako prostředek pro porozumění hudebnímu dílu. Mezinárodní konference Humanizácia a globalizácia edukačního procesu v informačnej společnosti. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prírodných vied, Katedra pedagogiky psychologie a sociálnych vied, Slovensko, 22. 9. 2005, trvání: 30 min., jazyk: čeština.
 • Název přednášky: The Way of the Pianist to the Improvisation. International Symposium „Universities of Culture and Arts in the World Education Area“. Moskva, 17. 5. 2007. Trvání: 40 min., jazyk: ruština.

 

Vědecké přednášky na domácích vědeckých konferencích

 • Název příspěvku: Vícehlasá úprava lidové písně ve výuce praktické harmonie. Konference „K problematice výuky hudebně teoretických disciplín, AMU Praha, 16. 6. 1992, trvání: 30 min.
 • Název příspěvku: Vícehlas v lidové písni. Konference „Lidová píseň a hudební výchova“, Pedagogická fakulta UP, Olomouc, 10. 4. 1996, trvání: 20 min.
 • Název příspěvku: Odkaz žáků Pavla Bořkovce současné škole. Konference Janáčkiana 1996, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra hudební výchovy, Ostrava, 23. 5. 1996, trvání: 25 min.
 • Název příspěvku: Česká hudební tvorba v evropském kontextu. Mezinárodní konference „Výchova k evropanství“, Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta, 17. 9. 1996, trvání: 30 min.
 • Název příspěvku: Improvizace pro učitele a interprety. Mezinárodní konference „Improvizace ´97“, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy, Brandýs nad Labem, duben 1997, trvání: 20 min.
 • Název příspěvku: Missa brevis Josefa Říhy. Konference „Hudební analýza (druhy, metody, didaktické přístupy)“, katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc, 16. 4. 1999, trvání: 25 min.
 • Název příspěvku: Pavel Bořkovec – kompoziční řád a pedagogická tolerance. Konference Janáčkiana 2004, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra hudební výchovy, Ostrava, 31. 5.204, trvání: 30 min.
 • Název příspěvku: Česká hudba – inspirace pro výuku klavírní improvizace. Konference Musica viva in schola XXII – česká hudba jako inspirační zdroj hudební pedagogiky. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy, Brno, 19. 10. 2004, trvání: 20 min.
 • Název příspěvku: Dvě dimenze liturgické hudby Jiřího Laburdy. Konference Interpretace vokálních skladeb ve studiu učitelství hudební výchovy, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy, Ostrava, 2. 4. 2007–30. 4. 2007. Cit. 1. 9. 2007. Dostupné na http://www.osu.cz/konference/khv/index.php?id=3.

 

Přednáškové pobyty v zahraničí

 • Na pozvání rektora Ruské hudební akademie Gněsinových v Moskvě vedl v době od 14. 10. 1997 do 7. 11. 1997 semináře „Klasická klavírní improvizace“.
 • Na pozvání Metodického kabinetu pro umělecké školství v Moskvě ve dnech 15. – 20. 10. 1997 vedl přednášky z metodiky klavírní improvizace a semináře v této disciplíně pro učitele dětských hudebních škol na témata „Výuka klavírní improvizace na počátečním stupni“, „Improvizace tanečních žánrů“, „Improvizace v romantickém stylu“.
 • Na pozvání Metodického kabinetu pro umělecké školstvíMoskvě dne 5. 11. 1997 vedl 2 přednášky spojené se semináři klavírní improvizace na témata „Počátky výuky klavírní improvizace“, „Improvizace žánrů v romantickém stylu“ ve střední hudební škole MGPI Ippolitova-Ivanova.
 • Na pozvání Metodického kabinetu pro umělecké školstvíMoskvě vedl v době od 7. 3. 1998 do 18. 3. 1998 cyklus přednášek a seminářů z metodiky klavírní improvizace pro učitele klavírní hry.
 • Na pozvání britské firmy Languages of the World, London vedl v době od 21. 8. 1998 do 28. 9. 1998 výuku klavírní improvizace s cílem pořízení jejích záznamů pro tvorbu mezinárodního výukového programu, který je nyní distribuován v anglické a ruské verzi ve Velké Británii a Ruské federaci v síti dětských hudebních škol.
 • Na pozvání rektora Moskevské státní pedagogické univerzity (MGPU) vedl v době od 8. 4. 2004 do 29. 4. 2004 výuku klavírní improvizace na Hudební fakultě uvedené univerzity.

 

Členství v zahraniční a domácích redakčních radách vědeckých časopisů

Od 2000: člen poradního výboru ABI (American Biographical Institue, 5126 Bur Oak Circle, Raleigh, North Carolina, USA) pro vydávání personálních encyklopedií.

Od 2004: člen redakční rady časopisu Hudební výchova, vydávaného Vydavatelstvím Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty.

 

Členství v komisích pro udělování vědecko-akademických (uměleckých) a vědecko-pedagogických hodností

 • Člen vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
 • Člen vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně – Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem.
 • Člen oborové rady doktorského studia v oboru hudební teorie a pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě.
 • Člen komisí pro obhajoby disertačních prací v oboru Hudební teorie a pedagogika, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta.
 • Člen komise pro obhajoby disertačních prací v oboru hudební teorie a pedagogika, Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta.
 • Člen komise pro obhajoby disertačních prací v oboru hudební teorie a pedagogika, Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta.

 

Členství v organizačních výborech vědeckých konferencí

 • Od 2001: referent Evropské asociace pro hudbu ve školách (European Association for Music in Schools) se sídlem v Luzernu pro Českou republiku.
 • Od 2004: člen organizačního výboru pro každoroční přípravu hudebněpsychologické konference Kontexty hudební pedagogiky, Praha.

 

Členství v pracovních komisích

Od 2007: člen pracovní komise MŠMT pro přípravu maturitní zkoušky na gymnáziích.

 

Vědecko-akademická hodnost

Vědecko-akademickou hodnost Dr. (PhD.) obdržel po ukončení doktorandského studia v oboru hudební teorie a pedagogika na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě v roce 1994.

 

Habilitovaný docent

Habilitoval se v oboru hudební teorie a pedagogika na Ostravské univerzitě – Pedagogické fakultě v roce 2001, tématem habilitačního spisu byly Analytické pohledy na mši v současné české hudbě.

 

Profesor

Profesorem v oboru Teória vyučovania hudobnej výchove byl jmenován v roce 2006 prezidentem Slovenské republiky.

 

Ukončené domácí a mezinárodní výzkumné projekty v úloze hlavního řešitele

(mezinárodní projekty)

1996: hlavní řešitel grantu M 993/1996 Fondu rozvoje vysokých škol Výchovné a interpretační obzory světových klavírních škol. Projekt se uskutečnil formou mezinárodního sedmidenního kurzu klavírní interpretace a seminářů kompozice elektronické hudby, analýzy hudebního díla a teorie interpretace za účasti pedagogů a studentů vysokých škol s hudebně pedagogickým zaměřením u nás, v USA a Rusku.

 

(domácí projekty)

2000–2002 hlavní řešitel grantového projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy 289/2000 Klavírní improvizace jako průprava pro komunikaci s hudebním dílem a pro komunikaci sociální. Projekt se uskutečnil ve dvoutýdenních intervalech ve formě půlročního kurzu klavírní improvizace a klavírní metodiky za účasti českých odborníků a frekventantů z řad pedagogické veřejnosti. Pedagogický cíl spočíval v začlenění improvizačních dovedností do vzdělání učitelů a do nástrojové výuky na základních uměleckých školách, výzkumný cíl spočíval ve výzkumu vztahu mezi dovedností improvizace a rozvojem nástrojových dovedností. 2000–2003 člen týmu Univerzity Karlovy – Pedagogické fakulty v Praze pro řešení výzkumného záměru Multidisciplinární komunikace jako edukační princip humanitních věd a umění. Specializoval se na oblast klavírní improvizace a liturgické hudby.

2004–2006 hlavní řešitel grantového projektu Grantové agentury univerzity Karlovy 498/2004/A-PP/PedF Klavírní improvizace v práci hudebního pedagoga na základě analýzy hudebního díla. Cíl spočíval ve výchově k nástrojové tvořivosti, výzkumný cíl sledoval vztah mezi analýzou hudebního díla, formováním kreativních schopností, dovedností a následným rozvíjením dovedností interpretačních a kreativně didaktických.

2000–2007: garant rozvojového programu MŠMT na podporu internacionalizace Hudební pedagogika v mezinárodním kontextu. Program je zaměřen na realizaci mobility studentů hudební výchovy, sbormistrovství a hry na nástroj v magisterském studiu Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, studentů bakalářského programu Specializace v pedagogice v oborech hudební výchova, sbormistrovství a hra na nástroj se zaměřením na vzděláván, studentů magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy, oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – hudební výchova, hra na nástroj a sbormistrovství. Rozvojový program je zaměřen na obdobnou podporu též v doktorském studiu hudební teorie a pedagogiky.