Poděkování za Jarní koncert

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé zpěvačky a instrumentalistky, milí zpěváci a instrumentalisté,

upřímně všem děkuji za velikou spolupráci a nasazení při přípravě a realizaci Jarního koncertu PedF UK ve čtvrtek 5. května 2022 a moc vám gratuluji! Dokázali jste zvládnout a posluchačům zprostředkovat krásná a hluboká, ale také interpretačně velmi obtížná díla. Za uměleckou spolupráci dále patří velký dík sólistům, paní Lucii Hilscherové a panu Janu Morávkovi, a vedoucí orchestru PedF, pí Evě Šašinkové. Za pečlivou organizaci sboru moc děkuji Johaně Tiché.

Velmi děkuji vedení fakulty za finanční podporu tohoto náročného projektu a oddělení pro vnější vztahy, především Michaele Zelkové, za veliké nasazení při organizační přípravě celé akce v nádherných prostorách Týnského chrámu.

Rád bych vyjádřil zvláštní poděkování a uznání panu děkanovi za krásné úvodní slovo ke koncertu.

Bez přispění každého z vás by se akce nemohla uskutečnit.Těším se na další spolupráci!

doc. Marek Valášek, vedoucí KHV